เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58000165 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขขะ- 27 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
2 58000164 นางสาวเอื้อการย์ ยิ้มเยื้อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
3 58000163 นางสาวอัญญานี สุเมธวัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
4 58000162 นางสาวอัญชลี มากเงิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
5 58000161 นางสาวอัจรีย์ ศิริรักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
6 58000160 นางสาวอัจฉรา มุสิกอุดมสินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
7 58000159 นางสาวอริสรา ศรีม่วง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
8 58000158 นางสาวอรอนงค์ หนูกล้า- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
9 58000157 นางสาวอรวรา นิลแย้ม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
10 58000156 นางสาวอรรวินท์ กองแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
11 58000155 นางสาวอรพรรณ ภักดีพิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
12 58000154 นางสาวอรทัย เทียนชัย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
13 58000153 นางสาวอมรรัตน์ ดุละลัมพะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
14 58000152 นายอภิวัฒน์ จันทร์ฉาย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
15 58000151 นางสาวอภิญญา อุตส่าห์การ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
16 58000150 นางสาวอนงค์วดี พวงประเสริฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
17 58000149 นางสาวอนงค์ วาระภาษ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
18 58000148 นางสาวหทัยรัตน์ บอนแดง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
19 58000147 นางสาวโสภิดา แป้นประเสริฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
20 58000146 นางสาวโสจิรัตน์ ทองคำอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
21 58000145 นางสาวแสนรักษ์ หมอยาดี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
22 58000144 นางสาวแสงเทียน ทองอยู่อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
23 58000143 นางสาวเสาวลักษณ์ กรวยทรัพย์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
24 58000142 นางสาวสุภิชชา จันทนาลักษณ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
25 58000141 นางสาวสุภาวดี ทองถนอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
26 58000140 นางสาวสุภารัตน์ จิตตะวิกุล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
27 58000139 นางสาวสุภมาศ จาบทิม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
28 58000138 นางสาวสุพิลักษณ์ แซ่เฮ้งอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
29 58000137 นางสาวสุพัตรา หมอกเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
30 58000136 นายสุทธิลักษณ์ มิตศิลปินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
31 58000135 นางสาวสุกัญญา ผาสุข- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
32 58000134 นางสาวสิริกาญจน์ นิลสนธิ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
33 58000133 นางสาวสาวิณี ถาวร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
34 58000132 นางสาวสกาวเดือน สายสังข์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
35 58000131 นางสาวศุภักตรา ศรีคำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
36 58000130 นางสาวศิวพร ศรีสุวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
37 58000129 นางสาวศิริวรรณ พานแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
38 58000128 นางสาวศิริรัตน์ ชอบชื่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
39 58000127 นางสาวศิริพร นิยมสุข- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
40 58000126 นางสาวศิรินารถ ฮวดใช้- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
41 58000125 นางสาวศิริกุล นาคชูวงค์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
42 58000124 นางสาวศิริกันยา สังขะยารอ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
43 58000123 นางสาวศิรประภา วงษ์เพิก- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
44 58000122 นายศักดิ์ดา จิตรมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
45 58000121 นางสาวศศิประภา แซ่ตั้นอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
46 58000120 นางสาวศศินภา ทองดี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
47 58000119 นางสาวศศิธร ชัยศิริ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
48 58000118 นางสาวศลิษา น้ำเหนืออันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
49 58000117 นางสาวศลิษา จันทร์ศรี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
50 58000116 นางสาววีรวรรณ ซาฟีอี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
51 58000115 นางสาววิลาวัณย์ บุญทรัพย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
52 58000114 นางสาววิรวรรณ เอี่ยมผ่อง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
53 58000113 นางสาววิภาวี เวทยสาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
54 58000112 นางสาววิชชุดา แจ้งสุขอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
55 58000111 นางสาววันวิสาข์ เขียวจำรัสอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
56 58000110 นางสาววันฉัตร ดีประดิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
57 58000109 นางสาววริษา ชาวน้ำวน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
58 58000108 นางสาววรัญญา พงค์ตัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
59 58000107 นางสาววรรณพร รวยรื่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
60 58000106 นางสาววรกมล โสมเมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
61 58000105 นายวชิรพล อยู่เล่ห์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
62 58000104 นางสาวลักษณา สุขเกษม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
63 58000103 นางสาวลลิตรา ไพรอนันต์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
64 58000102 นางสาวลดาวัลย์ โพธิ์สังข์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
65 58000101 นางสาวรุจิรา เลิศวัชรชัย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
66 58000100 นางสาวรุ่งนภา พงษ์พันธ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
67 58000099 นางสาวรุ่งทิพย์ ตันเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
68 58000098 นางสาวรัญญา สีหานาท- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
69 58000097 นางสาวรัชนีกร ใจยะสาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
70 58000096 นางสาวยลรดา ยะประดิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
71 58000095 นางสาวมีนญา ผลอภิรักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
72 58000094 นางสาวมินตา สิงห์ทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
73 58000093 นางสาวมิณตา รุ่งทิม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
74 58000092 นางสาวมาริษา อิสราวิศาล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
75 58000091 นางสาวมนาสุ รุจิวรรณ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
76 58000090 นางสาวมนัสวรรณ สระแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
77 58000089 นางสาวมนัสนันท์ พงษ์เถื่อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
78 58000088 นางสาวมนพัทธ์ รื่นเริง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
79 58000087 นางสาวภัทรา พลอยงาม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
80 58000086 นางสาวภัทรา คูณคำตัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
81 58000085 นางสาวพิมลวรรณ รองศิริคงอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
82 58000084 นางสาวพิมพ์ชนก จันทนกูล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
83 58000083 นางสาวพัชรี จันทรแขวง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
84 58000082 นางสาวพัชรี จันทร์กระจ่าง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
85 58000081 นางสาวพัชริดา เพศสวัสดิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
86 58000080 นางสาวพัชรมณี รัตนเวคิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
87 58000079 นางสาวพรพิมล ยอดพรหม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
88 58000078 นางสาวพรพรรณ ต่วนภูษา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
89 58000077 นางสาวพรทิพย์ ชะเอมทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
90 58000076 นางสาวพรทิพย์ คงเพ็ง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
91 58000075 นางสาวพนิตพิชา มีศิริ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
92 58000074 นางสาวพนิดา พุดจันหอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
93 58000073 นางสาวพชรพร ภัคสิทธางกูร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
94 58000072 นางสาวพจนีย์ ครุวรรณเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
95 58000071 นางสาวผุษดี เจริญวงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
96 58000070 นางสาวปิยะวัณ เกิดหอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
97 58000069 นางสาวปิยวรรณ ศุภลักษณ์วัจนะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
98 58000068 นางสาวปัทมวรรณ ลัดดา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
99 58000067 นางสาวปวีณา หมู่ผึ้ง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
100 58000066 นางสาวปรียารัตน์ ขาวหนู- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
101 58000065 นางสาวปรียาภรณ์ รักษาวงศ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
102 58000064 นางสาวปรียาภรณ์ รอดยิ้ม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
103 58000063 นางสาวปริตา เวชยา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
104 58000062 นางสาวปราชญา จิราวัสน์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
105 58000061 นางสาวประไพพัชร แช่มประสิทธิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
106 58000060 นางสาวเบญญาภา วันยา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
107 58000059 นางสาวบุญฑิรา พุ่มอ่ำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
108 58000058 นางสาวเนตรนภา กาญจนารักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
109 58000057 นางสาวนุชนาฏ สันติอภิรมย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
110 58000056 นางสาวนิสารัตน์ ยืนยง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
111 58000055 นายนิภัทร์ นพวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
112 58000054 นางสาวนิตยา ภูมิประมาณอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
113 58000053 นางสาวน้ำเพชร ทองมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
114 58000052 นางสาวนัยนา แถนสีแสง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
115 58000051 นางสาวนันทพร พิภพไพศาล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
116 58000050 นางสาวนันฐกานต์ คงจันทร์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
117 58000049 นางสาวนะลิน แสงสุวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
118 58000048 นางสาวนวลแพร เวนะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
119 58000047 นายนฤเบศร์ เอมแสง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
120