เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56000136 นางสาวกนกวรรณ กัดมั่น- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
2 56000137 นางสาวกนกวรรณ เครากระโทก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
3 56000138 นางสาวกมลพรรณ ผสมทรัพย์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
4 56000139 นางสาวกรรณิการ์ อมรพรรณพงศ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
5 56000140 นางสาวกฤษณี แก้วคำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
6 56000141 นางสาวกัลยาณี จันทกานนท์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
7 56000142 นางสาวกาญจนา ภาษิต- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
8 56000143 นางสาวขนิษฐา แสนบรรดิษฐ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
9 56000144 นางสาวจรรยา หวานสนิท- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
10 56000145 นางสาวจันทร์นิภา ศรีตะวัน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
11 56000146 นางสาวจินตนา เจริญสรรพกิจ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
12 56000147 นางสาวจิรนาฏ ดวงบุญประเสริฐ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
13 56000148 นางสาวจิราพร วิญญรัตน์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
14 56000149 นางสาวจีรนันท์ กรุษสาท- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
15 56000150 นางสาวเจนจิรา สุขวิบูลย์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
16 56000151 นางสาวชนากาญจน์ ธรรมแงะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
17 56000152 นางสาวชไมพร เลิศล้ำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
18 56000153 นางสาวชลธิชา วรวาส- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
19 56000154 นายชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
20 56000155 นางสาวโชติญา ยิ่งเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
21 56000156 นายฐาปนกรณ์ หอมกรุ่นจรัส- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
22 56000157 นางสาวฐาสินี อ่อนน้อม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
23 56000158 นางสาวณัฏฐนิช อังคเรืองรัตนา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
24 56000159 นางสาวณัฏยา พงษ์สวัสดิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
25 56000160 นางสาวณัฐวดี กอบตระกูล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
26 56000161 นางสาวณิชมน ไหมทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
27 56000162 นางสาวธนภรณ์ วีระอาชากุล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
28 56000163 นางสาวธนาภร เจริญเตีย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
29 56000164 นางสาวนริศรา เลื่อนเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
30 56000165 นางสาวนาฎฤดี นาคภักดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
31 56000166 นางสาวนารีรัตน์ วงษ์ไทยผดุง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
32 56000167 นางสาวนุชาณี กอเซ็ม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
33 56000168 นางสาวเบญจ จันทราภิรมย์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
34 56000169 นางสาวประกายแก้ว เสาทองหลาง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
35 56000170 นางสาวประภาพรรณ สำราญรณศักดิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
36 56000171 นางสาวปัทมา อิทธิขจรรัตน์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
37 56000172 นางสาวเปรมกมล ปทุมเมฆ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
38 56000173 นางสาวพนิดา ภาวนา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
39 56000174 นางสาวพนิดา ริ้วทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
40 56000175 นางสาวพรธิชา กรรณสูตร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
41 56000176 นางสาวพรหมภัสสร รัตนจันทร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
42 56000177 นางสาวพัชรา ตันเต็ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
43 56000178 นางสาวพัลย์ศุภา คำลาภ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
44 56000179 นางสาวภรัณยา คงศิริ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
45 56000180 นางสาวภัทรวรรณ เม่นเปลี่ยน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
46 56000181 นางสาวภัสรา ปัญญา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
47 56000182 นางสาวมณีรัตน์ เสมมณี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
48 56000183 นางสาวมยุรีย์ จันทร์ตรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
49 56000184 นางสาวมลฤดี เขียวศรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
50 56000185 นางสาวยุวดี ใจกล้า- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
51 56000186 นางสาวรัตนาวดี เผือกนิสสัย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
52 56000187 นางสาวลภัสกร สรรพคุณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
53 56000188 นางสาวลักขณา กิตติภักดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
54 56000189 นางสาววรพิชชา ประเสริฐศิลป์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
55 56000190 นางสาววรรณวิสา มิตรสมาน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
56 56000191 นางสาววรัญญา สุนทรเจริญวงศ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
57 56000192 นายวัชระ ทองเล็ก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
58 56000193 นางสาววาสิฏฐี แก้วละมูล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
59 56000194 นางสาววิภาดา ก๋งเล็ก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
60 56000195 นางสาววิภาวรรณ ธงกิ่ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
61 56000196 นางสาววิไลพร อยู่เจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
62 56000197 นางสาววีระวรรณ ก๋าใจ๋- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
63 56000198 นางสาวศศิฉาย นาคศรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
64 56000199 นางสาวศศิวรรณ สวัสดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
65 56000200 นางสาวศิริลักษณ์ ขวัญสิน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
66 56000201 นางสาวศุภดา เจียรพัฒนาวงศ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
67 56000202 นางสาวสมบูรณ์ พรมสามสีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
68 56000203 นางสาวสมหญิง อินหนอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
69 56000204 นางสาวสาธนีย์ นาคเกษม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
70 56000205 นางสาวสาวิตรี ยันต์ฉิมพลี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
71 56000206 นางสาวสิริภัทร สุขโขใจ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
72 56000207 นางสาวสุกันยา นพฤทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
73 56000208 นางสาวสุจิตรา น้ำเหนือ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
74 56000209 นางสาวสุชาดา ยกฉวี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
75 56000210 นางสาวสุฑามาส มีอุดร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
76 56000211 นางสาวสุทธิญาณ์ ชาวดอน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
77 56000212 นางสาวสุธัญญา ลีเส็ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
78 56000213 นางสาวสุนิสา นาป่า- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
79 56000214 นางสาวสุนิสา พลายสุด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
80 56000215 นางสาวสุพิชฌาย์ ภิรมย์พลัด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
81 56000216 นางสาวสุมนทิพย์ มุสิกอุดมสิน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
82 56000217 นางสาวสุรีย์พร แคล้วคล่อง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
83 56000218 นางสาวสุโรดม มณีเรือง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
84 56000219 นางสาวสุวรัตน์ ธารณะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
85 56000220 นางสาวเสาวนีย์ ธรรมชาติ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
86 56000221 นางสาวเสาวนีย์ แสวงมงคล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
87 56000222 นางสาวเสาวภาคย์ บุญตั้งแต่งอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
88 56000223 นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมแสง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
89 56000224 นางสาวอภิญญา ลุงไธสง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
90 56000225 นางสาวอรัญญา นครไชย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
91 56000226 นางสาวอริศรา สวัสดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
92 56000227 นางสาวอัญชริกา สีดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
93 56000228 นางสาวอัมเรศ ยิ่งยง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29