เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56000135 นางสาวสุประภา คณาภิบาล- 31 มีนาคม 2557 อนุมัติ
2 56000134 นางสาวสุนิสา อบมาลี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
3 56000133 นางสาววราภรณ์ สีหนาจอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
4 56000132 นางสาวพรพิรุณ ประจงค์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
5 56000131 นางสาวอิสราภรณ์ สูงกิจบูลย์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
6 56000130 นางสาวอารยา มหาเสนา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
7 56000129 นางสาวอารยา รัศมีแก้ว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
8 56000128 นางสาวอาภรณี พรหมเวช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
9 56000127 นางสาวอัมพริรา คำภาวงษ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
10 56000126 นางสาวอังสุมา จันโท- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
11 56000125 นางสาวอรุณกมล แพวิเศษ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
12 56000124 นางสาวอรสา สำมะลี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
13 56000123 นางสาวอรวรรยา สมเทศ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
14 56000122 นางสาวอรวรรณ ต่อคุ้ม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
15 56000121 นางสาวอรชร เสาวนาม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
16 56000120 นางสาวอมรรัตน์ คูณทวี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
17 56000119 นายอภิสิทธิ์ จอมเกาะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
18 56000118 นางสาวอภิญญา ปะนัง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
19 56000117 นางสาวอนุธิดา วงค์ชาชม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
20 56000116 นางสาวอนงค์นาถ กุลคำตัน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
21 56000115 นางสาวหนึ่งฤทัย ปิ่นตบแต่งอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
22 56000114 นางสาวหนึ่งรัก คธาเพ็ชร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
23 56000113 นางสาวสุรีรัตน์ นฤมล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
24 56000112 นางสาวสุภาพร แจ้งอรุณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
25 56000111 นางสาวสุภาพร จินดา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
26 56000110 นางสาวสุพัชยา นนมุต- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
27 56000109 นางสาวสุพรรษา พานิชวรพันธุ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
28 56000108 นางสาวสุพรรษา กงแก้ว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
29 56000107 นายสุทธา นามไว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
30 56000106 นางสาวสุดารัตน์ บุญมี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
31 56000105 นางสาวสุดารัตน์ ฉุยฉาย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
32 56000104 นางสาวสุดปรารถนา วรเวก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
33 56000103 นางสาวสุกัลยา อรรถวิชัย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
34 56000102 นางสาวสุกัญญา เวียงแก้ว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
35 56000101 นางสาวสุกัญญา จึงตระกูลอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
36 56000100 นางสาวสิริวรรณ พลเสน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
37 56000099 นางสาวสิราภรณ์ พิทักพันธ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
38 56000098 นางสาวสิรดา อินทร์ติยะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
39 56000097 นางสาวสายพิณ มาระยาทอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
40 56000096 นางสาวสโรชา เพชรโกมล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
41 56000095 นางสาวสไบทิพย์ บุญทศ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
42 56000094 นางสาวศุภรัตน์ มุจรินทร์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
43 56000093 นายศิวภูมิ เชาวนะพงษ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
44 56000092 นางสาวศิริวรรณ มนตะคุ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
45 56000091 นางสาวศิรินันท์ ปิดตังนาโพธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
46 56000090 นางสาวศิรินันท์ สุนาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
47 56000089 นางสาวศิรินทรา พุทธา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
48 56000088 นางสาวศรัญญา อรนันท์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
49 56000087 นางสาววีระวรรณ แสนจำหน่าย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
50 56000086 นางสาววิชุดา สังฆะพรม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
51 56000085 นางสาววริศรา ทามนตรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
52 56000084 นางสาววราภรณ์ กูลนรา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
53 56000083 นางสาววรรณิศา แสวงผล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
54 56000082 นางสาววรรณพร ทองนำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
55 56000081 นางสาววรรณนิสา ท่าน้ำตื้น- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
56 56000080 นางสาววรนิษฐา ใจพันธุ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
57 56000079 นางสาววรงค์พร มาฆะสิทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
58 56000078 นางสาวลีลาวดี ดีงาม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
59 56000077 นางสาวลลิสา ก่อปฐมกุลอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
60 56000076 นางสาวรุ่งอัมพวรรณ ใบสมุทร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
61 56000075 นางสาวรุ่งนภา แสงพลอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
62 56000074 นางสาวรัตน์สุดา ทองทา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
63 56000073 นางสาวรัชนีพร สารเหล่าโพธิ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
64 56000072 นางสาวรัชฎาภรณ์ อินทสุวรรณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
65 56000071 นางสาวเยาวลักษณ์ เถาทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
66 56000070 นางสาวเยาวภา ทรงทับทิม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
67 56000069 นางสาวเมทินี ไถ่ทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
68 56000068 นางสาวมุธิตา พรวาปี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
69 56000067 นางสาวภาคินี ภู่เอี่ยม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
70 56000066 นางสาวภัสสร เหนือพวน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
71 56000065 นางสาวภัทรียา เทพรัตน์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
72 56000064 นางสาวไพบูลย์ ขันตรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
73 56000063 นางสาวเพ็ญประภา มูลราช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
74 56000062 นางสาวพิมพ์โพยม เจริญยิ่ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
75 56000061 นางสาวพัทธ์นันท์ เดชดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
76 56000060 นางสาวพัชรี นันตสุคนธ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
77 56000059 นางสาวพรรษา เพชรโกมลอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
78 56000058 นางสาวพรรณธิดา ไตรราช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
79 56000057 นางสาวพรรณทิพา วังวรณ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
80 56000056 นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
81 56000055 นางสาวพนิดา เลิศลัคนาอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
82 56000054 นางสาวปาริตา สินทร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
83 56000053 นางสาวประภาภรณ์ สมแพง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
84 56000052 นางสาวประภาพรรณ เจริญผล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
85 56000051 นางสาวเบญจวรรณ แซ่อั๊ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
86 56000050 นางสาวบุญเรือง เทนสุนา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
87 56000049 นางสาวบัณฑิตา ระดมทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
88 56000048 นางสาวนิภาดา บำรุงใจ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
89 56000047 นางสาวนารีรัตน์ เล็กเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
90 56000046 นางสาวนาฎยา ชลธารกัมปนาท- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
91 56000045 นางสาวนันทนา บุญยะเลขา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
92 56000044 นางสาวนันทนา เอี่ยมสะอาด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
93 56000043 นายนฤเบศร์ กิตติเวช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
94 56000042 นางสาวนฤนเนตร์ ทรงบุญรอดอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
95 56000041 นายนราวุฒิ รัตนมาลี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
96 56000040 นางสาวนภาพร โสมดีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
97 56000039 นางสาวธัญรดา ตุ่นภา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
98 56000038 นางสาวธนาภรณ์ ภู่โสภา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
99 56000037 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมสุทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
100 56000036 นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
101 56000035 นางสาวทิพาพร มาลัยวงศ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
102 56000034 นางสาวทานตะวัน ชนะผล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
103 56000033 นางสาวณัฐสุดา ตรีสุกล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
104 56000032 นางสาวณัฐวรรณ นันชนะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
105 56000031 นางสาวณัฐนันท์ พาใจอ่อนอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
106 56000030 นางสาวณัฐธิดา วงษ์ชาชม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
107 56000029 นางสาวฐิตา สินเธา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
108 56000028 นางสาวชลลดา นครังสุ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
109 56000027 นางสาวชลธิชา เพ็ชรศรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
110 56000026 นางสาวแจ่มนภา วันนาพ่อ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
111 56000025 นางสาวจุฬาภรณ์ ประสานเนตรอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
112 56000024 นางสาวจุฑารัตน์ คงเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
113 56000023 นางสาวจุฑามาศ ครั่งยวด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
114 56000022 นางสาวจีรภรณ์ บุตรดีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
115 56000021 นางสาวจีรพร เจริญรื่น- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
116 56000020 นางสาวจิราภรณ์ สังข์กลิ่นหอม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
117 56000019 นางสาวจิราภรณ์ สรสา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
118 56000018 นางสาวจิรพรรณ แรตขาว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
119 56000017 นางสาวจิรนันท์ นามวิเศษ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
120 56000016 นางสาวจินตนา คำโยคอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
121 56000015 นางสาวจิตติมา อรรฆจิรัตฐิกาลอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
122 56000014 นางสาวจารุวรรณ สุรศัพย์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
123 56000013 นางสาวจามจุรี กิจอักษร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
124 56000012 นางสาวจันทร์ฉาย จงสูงเนิน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
125 56000011 นางสาวจันทนิรมณ์ วัฒนผล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
126 56000010 นางสาวคุณากร แสวงสุข- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
127 56000009 นางสาวคชาภรณ์ พลหาญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
128 56000008 นางสาวขวัญตา นุสา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
129 56000007 นางสาวขนิษฐา ปิตาคุณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
130 56000006 นางสาวโกลัญญา กันนิยม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
131 56000005 นางสาวแก้วกาญจ์ตา ศิลาลอย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
132 56000004 นางสาวเกศินี ศรีอินทร์สุทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
133 56000003 นางสาวกุลธิดา รัตยาว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
134 56000002 นางสาวกุลธิดา เพชร์เชิด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
135 56000001 นางสาวกรรณิดา เดิมบางปิด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29