เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54000212 นางสาวอุทุมพร ทรพิสิงห์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
2 54000211 นางสาวอัสสูมัยเราะ มะยี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
3 54000210 นางสาวอัญชลี พิจารณ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
4 54000209 นางสาวอัจฉราภรณ์ กลึงกลาง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
5 54000208 นางสาวอังศุมาลิน บุญฤทธิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
6 54000207 นางสาวหัทยา งามนิตย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
7 54000206 นางสาวหฤทัย คะดุน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
8 54000205 นางสาวแสงอรุณ ศรีสุแล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
9 54000204 นางสาวเสาวณีย์ แซ่ลี้อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
10 54000203 นางสาวสุพัตรา ศรีรางวัล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
11 54000202 นางสาวสุพัชรา คำพันธ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
12 54000201 นางสาวสุปราณี พิมอ่อน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
13 54000200 นางสาวสุธิสา ศิริ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
14 54000199 นางสาวสุธิดา ยาทองไชย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
15 54000198 นางสาวสุดารัตน์ สวัสดิ์กลาง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
16 54000197 นางสาวสุกัญญา หอมหวล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
17 54000196 นางสาวสิริฉัตร ชุนหชัยอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
18 54000195 นางสาวสายสุนีย์ พุ่มบุตร์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
19 54000194 นางสาวสันย์ลักษ์ ชนะสิทธิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
20 54000193 นางสาวสกุลตา พรมมาวัน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
21 54000192 นางสาวศิริลักษณ์ ภีมวัศสกุลวงศ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
22 54000191 นางสาวศิริรัตน์ งามละมัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
23 54000190 นางสาวศิรินันท์ นาคผักแว่น- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
24 54000189 นางสาวศิติภา วิเศษประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
25 54000188 นายวัชรพล ศรีพรหมอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
26 54000187 นางสาวรัชนก เวชศาสตร์ - 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
27 54000186 นางสาวรักชนก มณีไสย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
28 54000185 นางสาวยลลดา คงโต- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
29 54000184 นางสาวภาณุมาศ พลลี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
30 54000183 นางสาวภคินี รัตนบวร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
31 54000182 นางสาวแพรวพรรณ ศรีบุรินทร์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
32 54000181 นางสาวพิทยาภรณ์ เลิศลัคนาอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
33 54000180 นายพิชญ์ เกตุอ่อน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
34 54000179 นางสาวปาริชาติ ปานโต- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
35 54000178 นางสาวปัทมาภรณ์ พูลเกษม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
36 54000177 นางสาวปวีณา ศรีเจริญไพบูลย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
37 54000176 นางสาวปราณปรียา ควรนิยมอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
38 54000175 นางสาวปรางทิพย์ คำสิงห์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
39 54000174 นางสาวบุษบง สนองกัณฑ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
40 54000173 นางสาวนูไอนี ยูโซ๊ะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
41 54000172 นางสาวนูรี หะยีดอเลาะอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
42 54000171 นางสาวนิตย์จิรา เล็กวัฒนะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
43 54000170 นางสาวธันยพร บัวเหลืองอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
44 54000169 นายธวัชชัย แม่นปืน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
45 54000168 นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ศิริ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
46 54000167 นางสาวทัศน์วรรณ จันรอด- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
47 54000166 นางสาวดุษฎี ไทยพงษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
48 54000165 นางสาวดาราวรรณ วัดแก้ว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
49 54000164 นางสาวณัฏฐนันท์ วิทิตธีรานนท์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
50 54000163 นางสาวซูไรยา เซ็ง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
51 54000162 นางสาวซารีพะห์ ปูเตะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
52 54000161 นางสาวซัยนะ มะนิ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
53 54000160 นางสาวชลลดา ชาวประชา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
54 54000159 นางสาวจุรี งิ้วราย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
55 54000158 นางสาวจุฑามาศ แทนไธสง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
56 54000157 นางสาวจิราพร เจะหมะหลี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
57 54000156 นางสาวจันทิมา สมานพรรค- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
58 54000155 นางสาวจันจิรา หินขาวอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
59 54000154 นางสาวจรัสศรี ทองสว่าง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
60 54000153 นางสาวแคทลียา ป้อมสุวรรณ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
61 54000152 นางสาวคอลีเยาะ กาซา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
62 54000151 นางสาวขนิษฐา บุญขำ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
63 54000150 นางสาวแก้วกานดา จอพรมมา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
64 54000149 นางสาวกาญจนา สร้อยมาลุนอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
65 54000148 นางสาวกฤษณี สุวรรณรัตน์อันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
66 54000147 นางสาวกรรณิการ์ แซ่ตั๊งอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
67 54000146 นางสาวกรรณิการ์ ฉัยยากูล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
68 54000145 นางสาวกมลศินี จรวารี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29