เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50002189 นายอรรถชัย มิ่งวิมาน- 13 เมษายน 2551 อนุมัติ
2 50002172 นางสาวอุษณี ระงับภัย- 4 เมษายน 2551 อนุมัติ
3 50002165 นางสาวศิวาพร หอมเกษร- 13 เมษายน 2551 อนุมัติ
4 50002158 นางสาววีณา บุรีวงค์- 13 เมษายน 2551 อนุมัติ
5 50002141 นางสาวศิวาพร เจริญรื่น- 30 มีนาคม 2551 อนุมัติ
6 50000512 นางสาวอุสาห์ หอมละมุลอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
7 50000505 นางสาวอุไร ลาวงศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
8 50000499 นางสาวอาภาศรินทร์ นิลพรมมา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
9 50000482 นางสาวอาทร ผุยวันดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
10 50000475 นางสาวอัญญานี ปริญญาวัฒนะ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
11 50000468 นายอภิชัย สาธรพันธ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
12 50000451 นางสาวอนุสรา ช่างเหล็ก- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
13 50000444 นางสาวสุวิมล โล่เลี้ยง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
14 50000437 นางสาวสุวรรณา กุลจรัส- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
15 50000420 นางสาวสุภาวดี ทองเจือ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
16 50000413 นางสาวสุนิสา สุขขา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
17 50000406 นางสาวศิรณา เกตุพัฒน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
18 50000390 นางสาวศศินันท์ แซ่เฮ็งอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
19 50000383 นางสาวศริญญา เจริญศิริ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
20 50000376 นางสาววุฒิพร สองสีโย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
21 50000369 นางสาววิไลลักษณ์ เพ็งจรูญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
22 50000352 นางสาววิชาณี วงศ์พึ่ง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
23 50000345 นางสาววาสนา บุตรด้วง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
24 50000338 นางสาวราตรี วงจันเลียง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
25 50000321 นางสาวรัตนา เสมสฤษดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
26 50000314 นางสาวโยทกา สุวรรณโชติ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
27 50000307 นางสาวยุวดี สังเกตกิจ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
28 50000291 นางสาวมะลิวัลย์ คำบู่- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
29 50000284 นางสาวมณีวรรณ แซ่โล่- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
30 50000277 นายภาคภูมิ เพชรโกมล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
31 50000260 นางสาวพัชรา ปราณนัทธี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
32 50000253 นางสาวพรวิไล จินตนา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
33 50000246 นางสาวพรพรรณ คำภาอินทร์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
34 50000239 นางสาวพรพรรณ พลแสน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
35 50000222 นางสาวพรนภา แข่งขัน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
36 50000215 นายพรชัย เฉลิมสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
37 50000208 นางสาวปิยวรรณ ทวีประดิษฐ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
38 50000192 นายบุญเติม ตอสกุล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
39 50000185 นางสาวนุชนาถ นาอาจ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
40 50000178 นางสาวนันทิชา เชื้อทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
41 50000161 นางสาวธิดารัตน์ เพิ่มเพียร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
42 50000154 นายดุสิต งามสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
43 50000147 นางสาวดวงพร พรหมวงค์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
44 50000130 นางสาวดวงตา เรือนฤทธิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
45 50000123 นางสาวชุติมา ดาวเรือง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
46 50000116 นางสาวชัยพร ทุมชะ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
47 50000109 นางสาวชมพูนิกข์ ปัตถาวะโร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
48 50000093 นางสาวจุฑามาศ สุพร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
49 50000086 นางสาวจินตนา เบี้ยแก้ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
50 50000079 นางสาวจิตราวดี สุขสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
51 50000062 นางสาวจันจิรา มีรส- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
52 50000055 นางสาวจมาภรณ์ พันสีทา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
53 50000048 นางสาวขนิษฐา พูนปาล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
54 50000031 นางสาวขนิษฐา ถังไชย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
55 50000024 นางสาวเกศนรินทร์ อัคบาล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
56 50000017 นางสาวกิติยา เอ็นดูราษฎร์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29