เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47004353 นางสาวจรินทร์ เจริญนาม- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
2 47004360 นางจรินทร์ ไชยมงคล- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
3 47004377 นางสาวจันทิมา นุชวงษ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
4 47004384 นางสาวจารุภา โสมภีร์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
5 47004391 นางสาวจารุวรรณ อำมาตย์ไทย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
6 47004407 นางจิดาภา การไพบูลย์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
7 47004414 นางณฐวรรณ สร้อยพิมาย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
8 47004421 นางณภัทร สวัสดิ์ผล- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
9 47004438 นางดวงเดือน เดชสุภา- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
10 47004445 นางดาวรรณ ทับทิมทอง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
11 47004452 นางธนวรรณ สัมฤทธิ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
12 47004469 นางนนทลี บัณฑุวรรณ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
13 47004476 นางสาวนวลพรรณ อิศโร- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
14 47004483 นางนัชรีย์ มาสังข์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
15 47004490 นางพนิตา พัฒนะพันธ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
16 47004506 นางพรทิพย์ จินดารัตน์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
17 47004513 นางพัชรินทร์ ถือบุญ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
18 47004520 นางสาวเพ็ญจิตต์ สังข์พงษ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
19 47004537 นางมณี สินธุนาวา- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
20 47004544 นางมาลัยทอง ศรีพลัง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
21 47004551 นางสาวรัตติกาล หวังประกอบ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
22 47004568 นางสาวฤทัย บุตรฉัยยา- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
23 47004575 นางสาววนิดา แดงตนุ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
24 47004582 นางวลัยรัตน์ สายสอาด- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
25 47004599 นางสาวศิรประภา บุญกัน- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
26 47004605 นางสาวสุนิสา ศรัทยาศัย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
27 47004612 นางสาวสุพัตรา โสมภีร์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
28 47004629 นางสาวสุภาณี วงศ์คำจันทร์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
29 47004636 นางสุรินทิพย์ สุทธิวารี- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
30 47004643 นางอุษา จารเวก- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
31 47004650 นางมาริสา เบ้าหล่อ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
32 47004667 นางสาวกรรณิกา กลิ่นจันทร์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
33 47004674 นางกาญจนา ธาตุวิสัย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
34 47004681 นางจันทนา หลักทอง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
35 47004698 นางสาวจันทร์จิรา รำไพ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
36 47004704 นางสาวจันทิรา ชมภู- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
37 47004711 นางสาวจิราวรรณ พักน้อย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
38 47004728 นางณัฐกฤตา ทองดี- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
39 47004735 นางสาวทัศณี ใหม่ก๋งลาย- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
40 47004742 นางนิตยา ธงศิริ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
41 47004759 นางประภัสสร พิทักษ์วงษ์เจริญ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
42 47004766 นางสาวปานิตา เจริญวัฒน์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
43 47004773 นางสาวรัชนี บุญเรือง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
44 47004780 นางรัตนา ปฏิสังข์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
45 47004797 นางวันเพ็ญ ตันตราภรณ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
46 47004803 นางสาวศราวรรณ วิจิตรสมบัติ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
47 47004810 นางศุชานันท์ ตุลารักษ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
48 47004827 นางสาวสนธยา แฉล้มล้ำ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
49 47004834 นางสาวสิริพิมพ์ วีระพันธุ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
50 47004841 นางสาวสุภาภรณ์ กระจ่างศรี- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
51 47004858 นางสุมาลี ชนะสิทธิ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
52 47004865 นางสุรีย์พร โตสติ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
53 47004872 นางสุวรรณี จันทร์กระจ่างแจ้ง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
54 47004889 นางเสาวลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
55 47004896 นางสาวอุทัยวรรณ มีสังข์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29