เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010079 นางสาวณัฐกานต์ สิงห์ทอง- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
2 59010121 นางสาวภัฑรกมล วัฒนจิตติ- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
3 59010216 นางสาวนฤมล แก้วไชยนาม- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
4 59010289 นางสาวชลิดา คำสิงคะ- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
5 59010294 นางสาวพัชราภา วิลานันท์- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
6 59010301 นางสาวเสาวรส เบ้าคำภา- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29