เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101013 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54 -แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57920178 นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์- 4 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
2 57920181 นางสาวดรุณี วรนาม- 10 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
3 57920185 นางสาวมโนวรรณ มากมา- 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
4 58920047 นางสาววรารัตน์ เหล่าสูง- 31 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
5 58920049 นางสาวอรพรรณ วรยาน- 2 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
6 59920419 นางสาวประไพศรี คงหาสุข- 10 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29