เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101003 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54-แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920552 นางสาวสาวิตรี อ่อนจันทร์- 19 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
2 55920225 นางพัสนียา พุ่มจันทร์- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
3 55920224 นางบุษบา อภัยพิม- 12 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
4 55920223 นางธัญพัฒน ฤทธิผล- 4 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29