เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101013 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54 -แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57920188 นางสาววิจิตรา อิ่มอุระ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 57920194 นางสาวเสาวภา เล็กวงษ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 57920196 นางสาวอาจารีย์ จันทร์พานิชย์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 58920038 นางสาวกนกวรรณ แดงกระจ่าง- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
5 58920050 นายอานนท์ สังขะพงษ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
6 58920238 นางสาวปรียานุช นารถสิทธิ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
7 58920240 นางสาวสิริพัชรีญา ตะวังทัน- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
8 59920425 นางสาวภคภัทร พิชิตกุลธรรม- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29