เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101016 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57920198 นางสาวจารุวรรณ ไชยบุบผา- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
2 57920200 นางสาวธันยพร บัวเหลือง- 31 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
3 57920208 นางสาวสาวิตรี จีระยา- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
4 57920632 นางสาววรัตถ์นันท์ ชุษณะโชติ- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29