เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101007 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920199 นางสาวนงลักษณ์ พรมมาพงษ์- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
2 56920201 นางสาวนรรัตน์ สายจันทร์- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
3 56920205 นางสาวศรีสรลักษ์ สุมงคล- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
4 56920207 นางสุบงกช ศรีวันทา- 31 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
5 56920907 นางอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29