เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55010023 นางสาวปุญญิศา บุญยิ่ง- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
2 55010249 นางสาวเพชรชรี สีตาลแก่- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
3 56010044 นางสาวแสงระวี นวลเดช- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
4 56010074 นางสาวณิชาภัทร เร้าเรืองวัฒนากุล- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
5 56010247 นางสาวสุรี เชื้อหาญ- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
6 56010260 นางสาวปาริชาติ ชำนาญยนต์- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
7 56010262 นางสาวพรนภา ทาสร้อยมล- 4 มกราคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29