เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001005 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)ปรับปรุง55(นานาชาติ)-แบบ 2.1
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56810176 MRS.IRMA NURBAETI- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 56810012 นางแสงเดือน อภิรัตนวงศ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 56810011 นางสาวสาวิตรี หลักทอง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29