เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55010107 นายนิรุตน์ วรรณศิริ- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
2 55010238 นางสาวกฤตพร เงินยัง- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
3 55010248 นางสาวพรพิมล แสงอาจ- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
4 55010257 นางสาวศรัณยา กลมเหลา- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29