เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920138 นางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 53920605 นางรุ่งนภา สังข์แก้ว- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 53920028 นางณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 52920219 นางนิธินันท์ เจริญบัณฑิตย์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
5 52920218 นางภรธิดา พงศ์พนัส- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
6 52920019 นางสาวมณเฑียร ทองนพคุณ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
7 52920018 นางสาวนุจรี อ่อนสีน้อย- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
8 52920017 นางสาวธนพร แย้มศรี- 25 กรกฎาคม 2559 อนุมัติ
9 52920016 นางทิพย์สุดา แสนดี- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
10 52920014 นางสาวทวีรัตน์ ช้างร้าย- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29