เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920026 นางสาวเกษริน อุบลวงศ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 53921458 นางสาวกุลธิดา สัมมาวงศ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
3 53921459 นางสาวรุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 53921460 นางสาวอัจฉราวรรณ รัตน์มณี- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
5 54920228 นางสาวสุชาดา สมบูรณ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
6 54920230 นางสาวอังคณา ศรีวิรัญ- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29