เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52810085 นางอุตม์ชญาน์ อินทเรือง- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 52810083 นางโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 52810082 นางโสรัจญา สุริยันต์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 52810081 นางสาวปัญจภรณ์ ยะเกษม- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 52810080 นางนัยนา ภูลม- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 52810079 นางสาวนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
7 52810077 นางชุติมา เทียนชัยทัศน์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
8 52810009 นางสาวกิ่งกาญจน์ คงสาคร- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29