เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51960566 นางอิชญา พงษ์อร่าม- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 51960584 นางสาวลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 52920707 นางสาวศตพร เทยาณรงค์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 52921206 นางสาวอมรวรรณ ฤทธิเรือง- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 54920223 นางสาวฉัตรฤดี ภาระญาติ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 54920225 นางเพ็ญประภา เทียบคุณ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29