เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51960568 นางสาวนิชาภา สุขประเสริฐ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 51960576 นางสินีนุช หลวงพิทักษ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 52920951 นางดวงกมล ดีทองคำ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 52921174 นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 54920174 นางสาวเพิ่มพูล บุญมี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29