เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001259 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910325 Ms.NGUYEN THI NGOC HAN- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 56910324 Ms.NGUYEN THI MINH THANH- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 56910323 Ms.MAI THI LAN ANH- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 56910107 MRS.NGUYEN THI HONG DINH- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 56910105 Ms.LE NGOC BAO YEN- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29