เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921078 นางกุสุมา มณีนพ- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
2 53921087 นางจุฬารัตน์ ประชาชิต- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
3 53921091 นางฐิตารีย์ บุญจันทร์- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
4 53921096 นางนิรันดร เทียนรังษี- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
5 53921118 นางเรืองฤทธิ์ ศรีนัครินทร์- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
6 53921121 นางวัฒนา อ่างลี- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
7 53921130 นางสุพางค์พรรณ พาดกลาง- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29