เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50920636 นายไพฑูรย์ พันธ์แตง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 50923620 นางสาวกมลพร ตะกรุดแจ่ม- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 50923644 นางสาวศิริรักษ์ ปานเกตุ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 51920178 นางวัลลภา กุณฑียะ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 51924190 นางสร้อยสวรรค์ เกตุไทย- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
6 52920221 นางสิรญา ธาสถาน- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
7 52920222 นางสาวสุดารัตน์ บุญเทียม- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
8 52920225 นางสุวรรณา ด้วงมหาสอน- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
9 53920600 นางสาวชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
10 53920603 นางพิกุล อุทธิยา- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
11 53920604 นางสาวรัตติยา ทอนพลกรัง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
12 53920607 นางสาวสายใจ จารุจิตร- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29