เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910104 นางสาวสกุลพร ทนทาน- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 53910026 นางสาวอภิญญา กุลทะเล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 53910238 นางสาวปรียาพร สมัครการ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 54910042 นายณรงค์กร ชัยวงศ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 54910046 นางสาวมณกร ศรีแป๊ะบัว- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
6 54910047 นางสาวรจนา ศักดิ์วัฒนกำจร- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
7 54910049 นางสาววริษา กันบัวลา- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
8 54910051 นางวันเพ็ญ เทศวิรัช- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
9 54910393 นางสาวสุภาพ เหมือนชู- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
10 54910394 นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29