เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56010165 MR.GOVANDA SOKKHENG- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
2 56010166 MR.KIMHEANG CHHUN- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
3 56010167 Ms.KUNTHEA SUN- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
4 56010168 Ms.SAYORN NET- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
5 56010169 Ms.VICHEKA CHENG- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
6 56010284 นางสาวกรอบพร ชนะกูล- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
7 56010285 นางสาวกำไร โพธิ์ทอง- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
8 56010287 นางสาวขวัญดาว จินดาธรรม- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
9 56010288 นางสาวจารุมัย ธาราศักดิ์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
10 56010289 นางสาวจารุวรรณ แสนสันเทียะ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
11 56010290 นางสาวจำปี พละสุ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
12 56010292 นางเฉลิมขวัญ สุขศรี- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
13 56010293 นางสาวชนัชฎาภรณุ์ วรรณศิริพงษ์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
14 56010296 นายนนทชัย พรหมเจริญ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
15 56010297 นางสาวนพมาศ ทองสะอาด- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
16 56010299 นางสาวนภามาศ กระแสโฉม- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
17 56010300 นางสาวนฤมล บุญเสริม- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
18 56010301 นายปรเมศวร์ พัฒนคง- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
19 56010302 นายปริญญา ปัญญามัง- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
20 56010305 นางสาวพนัดดา เยาวนารถ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
21 56010306 นางพรพรรณ จุ้ยส่องแก้ว- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
22 56010307 นางสาวพัชพรวรรณ มหาจินดาวนิช- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
23 56010308 นางสาวพัชรียา วงวิกิจ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
24 56010309 นางสาวเพ็ญนภา จันทะนันท์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
25 56010310 นางไพเราะ งามเจริญ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
26 56010311 นางภาวิณี สอนจันทร์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
27 56010312 นางสาวมยุรี ภาพกลาง- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
28 56010313 นางมาลิน จริตพจน์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
29 56010315 นางระเบียบ หมวดจันทร์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
30 56010316 นางสาวรุ่งสว่าง พีละแสน- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
31 56010317 นางสาวเรณู จันทร์โสภา- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
32 56010318 นางวาสนา จูประเสริฐ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
33 56010319 นายวีรวัฒน์ เจริญบุญ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
34 56010320 นายสมเกียรติ เต่าแก้ว- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
35 56010321 นางสาวสมฤทัย แผ่นสุวรรณ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
36 56010322 นางสายสุนีย์ สินทร- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
37 56010323 นางสุภาพ น้อยเพ็ชร์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
38 56010324 นายสุริยา ปัญญศิริ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
39 56010325 นางสาวเสาวลักษณ์ มงคลธรรมกุล- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
40 56010326 นางสาวอรัญญา สอนจันทร์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
41 56010327 นางสาวอุไร สาขะสิงห์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
42 56010328 นางสาวกัลยา พรมพิทักษ์- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
43 56010329 นางสาวจิรารัตน์ บุตรสูงเนิน- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
44 56010330 นางสาวปานพิมพ์ พุฒนิล- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
45 56010331 นางสาวพันพร เกียรติยศ- 28 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29