เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53010333 นางสาวสุภาพร สุขสำราญ- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
2 53010332 นางสาวเพ็ญผกา ประจงจิตร- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
3 53010331 นางสาวอริสา นพฤทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
4 53010330 นางสาวเสาวนีย์ ศรีเพ็ชร์- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
5 53010322 นางสาวอชิรญา ศิลป์ประดิษฐ์- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
6 53010321 นางสาวสุนิษา เครือแสง- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
7 53010319 นางสาววราภรณ์ เล่าฮง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
8 53010318 นายมนตรี โรจนบุญธรรม- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
9 53010317 นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
10 53010316 นางสาวเนวิกา ศรีเกษม- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
11 53010315 นางสาวธิดารัตน์ นวลเดช- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
12 53010312 นางสาวกฤษณา สระประสิทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
13 53010309 นางสาวอรสุดา ทาทอง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
14 53010308 นางสาวอรทัย ศรีบุญเรืองอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
15 53010305 นางสาวสุกัญญา วงเพ็ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
16 53010303 นางสาวศิโรรัตน์ ศรีดาว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
17 53010302 นางสาวศิริพร บุญมาเลิศ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
18 53010300 นางสาวศศิธร จินดาสมุทร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
19 53010299 นางสาววาสินี พิพัฒน์พงษ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
20 53010298 นายวัศพล โพธิยาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
21 53010297 นางสาววรัญญา โพธิประเสริฐ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
22 53010296 นางสาววรรณิดา พุธวัฒนะอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
23 53010294 นางสาวยุวธิดา สายบุปผา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
24 53010293 นางสาวมณฑกาญจน์ ยะเจริญอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
25 53010292 นายภูริทัต ผาระนัด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
26 53010291 นางสาวภัทรินี บุ่งอุทุม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
27 53010290 นางสาวภัททิยา นามสาย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
28 53010287 นางสาวพลอยไพลิน คงศิริถาวร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
29 53010286 นางสาวเปมิกา ตรีทรัพย์อนันต์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
30 53010285 นางสาวปาลิดา แย้มเอมอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
31 53010284 นางสาวปภาดา ผิวยะเมือง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
32 53010283 นางสาวบุษยา ชัยศิริอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
33 53010282 นางสาวบุณฑริกา กุญชะโมรินทร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
34 53010281 นางสาวเนตรนภางค์ เนานะมะบัติ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
35 53010280 นางสาวเนตรนพิศ อินทลักษณ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
36 53010279 นางสาวนงลักษณ์ ทัพศรีแก้ว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
37 53010278 นางสาวธารารัตน์ สุขประเสริฐ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
38 53010277 นางสาวธารารัตน์ แก้วแสนเมือง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
39 53010274 นางสาวณัฐธิดา ท้าวนิล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
40 53010273 นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ จันทพรม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
41 53010272 นางสาวชลาลัย ฮวดอ่ำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
42 53010270 นางสาวชนะจิตร บุตรจ้อม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
43 53010269 นางสาวเฉลิมพร นารี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
44 53010268 นางสาวฉัตรสุดา หวังกล่อมกลางอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
45 53010267 นางสาวจุฬารัตน์ มะโนคำอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
46 53010266 นางสาวจุไรพรรณ จันทบูรณ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
47 53010265 นางสาวจุฑาธิป แสงสุข- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
48 53010264 นางสาวจิรานันท์ นวลศิริอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
49 53010263 นางสาวจิรนันท์ แก้วใส- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
50 53010262 นางสาวจารุวรรณ สุระพร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
51 53010261 นางสาวจริญญา ถาวงศ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
52 53010259 นางสาวเกษรินทร์ ศรีวิชัย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
53 53010258 นางสาวเกวลี ภวภูตานนท์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
54 53010256 นางสาวกาญจนา แซ่ลี้- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
55 53010255 นางสาวกัลยา ผัดอิ่น- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
56 53010254 นางสาวกัลยภรณ์ หิรัณยาภาพงศ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
57 53010253 นางสาวกัญญารัตน์ สกุลเดียวอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
58 53010250 นางสาวศิริพร สงครินทร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
59 53010247 นางสาวณัชฎาพร ทนน้ำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
60 53010246 นางสาวฉัตรการ ทองปาน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
61 53010245 นางสาวจิตอารีย์ จอดสันเทียะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
62 53010244 นางสาวอุษณา พรประทานอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
63 53010243 นางสาวอลิษา โค้วสว่าง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
64 53010242 นางสาวเสาวลักษณ์ ปะสิ่งชอบ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
65 53010241 นางสาวสุนิสา เสนแสนยาอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
66 53010240 นางสาวสาวิตรี เกตุสุวรรณ์อันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
67 53010239 นางสาวสายฝน แซ่เล้า- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
68 53010238 นางสาวสมฤทัย ปุ้นผล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
69 53010237 นางสาวศิริลักษณ์ พรมมาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
70 53010236 นายศิริชัย เวียงย่างกุ้งอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
71 53010235 นางสาวศันสนีย์ อินเดิม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
72 53010234 นางสาวศรีสุวรรณ แสงจันทร์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
73 53010233 นางสาววิไลพร สุขรัตน์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
74 53010232 นางสาววิชชาภรณ์ คิดสำโรง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
75 53010231 นางสาวละอองดาว คงแสงพระพายอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
76 53010230 นางสาวยลดา แจ้งใจ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
77 53010229 นางสาวมินตรา ทองกวม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
78 53010228 นางสาวมรกต ขอร่วมกลางอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
79 53010227 นางสาวภัทธีญา เยาวราฤทธิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
80 53010223 นางสาวบุศรินทร์ คำประสพ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
81 53010222 นางสาวนิตญา สอทาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
82 53010221 นางสาวณัฏฐา พรรณอรุณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
83 53010220 นายชัยสิทธิ์ ผลเกิด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
84 53010219 นางสาวชนิดา เคนชาพลู- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
85 53010218 นางสาวจิราวรรณ ทองดาษอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
86 53010217 นางสาวจิตตาภัทร์ กลางหน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
87 53010216 นางสาวจรีรัตน์ มาสขาวอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
88 53010215 นางสาวคัมภีรพรรณ ร่ารื่น- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
89 53010214 นางสาวแก้มแก้ว วราสินธุ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
90 53010213 นางสาวกัญญาวีร์ มงคลหมู่- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
91 53010212 นางสาวกรชนก ปัญญรักษ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
92 53010123 นางสาวเอมกาญจน์ กลิ่นมาลา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
93 53010120 นางสาวอัญชิสา มงคลคูณ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
94 53010119 นางสาวอัจฉรา สายสวัสดิ์- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
95 53010118 นางสาวอัจฉรา แมลงภู่- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
96 53010117 นางสาวอัจจราวรรณ์ ไชยอรรถอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
97 53010115 นางสาวอรัชพร บุญมาวัฒน์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
98 53010112 นางสาวอนุชสรา อิ่มพลีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
99 53010107 นางสาวสุวรรณา รักษาธรรม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
100 53010106 นางสาวสุรีรัตน์ ชูวงษ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
101 53010105 นางสาวสุรีย์พร ภาคธง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
102 53010104 นางสาวสุระสุดา เจริญขวัญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
103 53010103 นางสาวสุภาวดี ตัณฑ์ชูเกียรติอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
104 53010100 นางสาวสุนิสา บุญรื่นอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
105 53010099 นางสาวสุนภา ธัญญเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
106 53010098 นางสาวสุทิสา วงษ์มี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
107 53010096 นางสาวสิวิดี กองละเอียด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
108 53010095 นางสาวสิริภา ศรีสวัสดิ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
109 53010094 นางสาวสิริภา วันหรั่ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
110 53010092 นางสาวสิราภา แสงสี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
111 53010091 นางสาวสรัญญา มั่นคงโชคดี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
112 53010089 นางสาวสมฤทัย ทิพกรณ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
113 53010084 นางสาวญานิศา ใจเอี่ยม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
114 53010082 นางสาววิลาวัลย์ ติณรังษี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
115 53010081 นางสาววิภาภรณ์ แสงชาติ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
116 53010080 นางสาววิธารา วนสินธุ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
117 53010079 นางสาววาสิรี คล้ายยิ่ง- 11 เมษายน 2557 อนุมัติ
118 53010076 นางสาววราภรณ์ ฉิมมาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
119 53010075 นางสาววรรณิดา เอื้อนจิตร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
120 53010074 นางสาววรรณวิสา คงมาก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
121 53010073 นางสาววนิดา วิทยา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
122 53010072 นางสาวรุ่งอรุณ ใจเอื้อ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
123 53010071 นางสาวรัศมี ดำรงค์ภูมิอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
124 53010070 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวดอก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
125 53010069 นางสาวรจนา ชาติเผือก- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
126 53010068 นางสาวเมนีกานต์ บุญพิทักษ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
127 53010067 นางสาวมาริสา โพธิ์ธรรมอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
128 53010065 นางสาวมนัญชยา อารยะกิตติกุล- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
129 53010063 นางสาวภานุมาศ บัวคำศรี- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
130 53010062 นางสาวเพชรราดา ศิริโวหาร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
131 53010060 นางสาวพิมพ์พรรณ สายหยุด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
132 53010059 นางสาวพิมพ์ชมพู ศรีถนอมอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
133 53010058 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอ่ำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
134 53010056 นางสาวพัชราพร คร้ามบุญลือ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
135 53010055 นางสาวพรรณิภา มาลาสายอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
136 53010050 นางสาวพรทิพย์ ไชยศิริอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
137 53010049 นางสาวพรทิพย์ ใจดีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
138 53010048 นางสาวพรชนก บุญจันต๊ะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
139 53010047 นางสาวผกายมาศ จันทร์แถม- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
140 53010046 นางสาวผกามาศ แสงทรัพย์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
141 53010045 นางสาวปัทมาภรณ์ ปากเมยอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
142 53010044 นางสาวปัทมา แพงทุย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
143 53010043 นางสาวปัทมทิพย์ หัสเสนะ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
144 53010041 นางสาวปรียาภรณ์ มีสุข- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
145 53010040 นางสาวปรียานุช ขวัญเพ็ง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
146 53010039 นางสาวประไพศรี คงหาสุข- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
147 53010038 นางสาวปนิดา พรหมเขียว- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
148 53010037 นางสาวเบญจวรรณ หอมนิยมอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
149 53010036 นางสาวเบญจมาศ แตงอยู่สุขอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
150 53010035 นางสาวนิศาชล ขะมันจาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
151 53010034 นางสาวนิรมล เบี้ยไธสงอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
152 53010033 นางสาวนิภาวัลย์ สีมีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
153 53010032 นายนัฐชัย สอนจีน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
154 53010031 นางสาวนัฎฐิกา อยู่ดีอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
155 53010030 นางสาวนวลอนงค์ ศรีภิรมย์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
156 53010029 นางสาวนริศา สวาสดิ์อันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
157 53010027 นางสาวนดา พรเกษมประเสริฐ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
158 53010026 นางสาวธิดามาศ สุคนธประทีปอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
159 53010024 นางสาวณิชนันท์ เฉลิมพลโยธิน- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
160 53010022 นางสาวณัฐณิชา พุฒจันทึกอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
161 53010020 นางสาวณัฏฐา ประดิษฐ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
162 53010019 นางสาวณจิต วงศ์ชัยอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
163 53010017 นางสาวจิราภรณ์ แน่งน้อย- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
164 53010016 นางสาวจิตราภา ภูมิพัฒนโยธา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
165 53010015 นางสาวจิตติพร ด่านกลางอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
166 53010014 นางสาวจารุวรรณ ตันเต็งอันดับ 1 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
167 53010013 นางสาวจันทิมา อักษร- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
168 53010012 นางสาวจรรยาวรรณ บุญรักษ์เจริญอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
169 53010010 นางสาวเกษสุดา ธนวงศ์สุวรรณอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
170 53010009 นางสาวกุสุมา ผ่องจิตรอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
171 53010007 นางสาวกาญจนา บุญสว่าง- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
172 53010005 นางสาวกฤษกาญจน์ ประศิลป์ไชยอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
173 53010004 นางสาวกมลรัตน์ ขอเจริญ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
174 53010001 นางสาวกนกพร จินดาอันดับ 2 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
175 52010302 นางสาวกัญญานาถ ขยันทำ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
176 52010301 นายพรเทพ มณีนพ- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
177 52010207 นางสาวมณีรัตน์ จังหวัดนา- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
178 52010131 นางสาววิยะดา เพ็ชรกำจัด- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
179 52010129 นางสาววิภา งามวงษ์- 14 มีนาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29