เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51810134 นางกมลพรรณ วัฒนากร- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 50810432 นางอาภา หวังสุขไพศาล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 50810425 นางสาวบุญมี ภูด่านงัว- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 50810067 นางสาวสมพร รักความสุข- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 50810050 นางสาวศิริรัตน์ ศรีโพลา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 50810043 นางพนิดา ศิริอำพันธ์กุล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 50810029 นางสาวจิรพรรณ โพธิ์ทอง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29