เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920721 นางสมบูรณ์ ยิ่งรัตนสุข- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
2 52920717 นางเพียงใจ เวชชวงศ์- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
3 52920710 นางธนาภา ภูนิลวาลย์- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
4 52920708 นางสาวขวัญอิสรา อนุภัย- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29