เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53010393 นางอุไรวรรณ ชาสงวน- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
2 53010392 นางสาวอุบลรัตน์ ขำเลิศ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
3 53010390 นางสาวอภิญญา ศรีภิรมย์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
4 53010389 นางสาวอนันตญา โพธิ์งาม- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
5 53010388 นางสาวเสาร์วภา ต่อโชติ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
6 53010387 นางสุวิมล ก้อนพลายงาม- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
7 53010386 นางสาวสุภาพร เนินโพธิ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
8 53010385 นางสาวสุภักษร สุพล- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
9 53010384 นางสุนทรี วงค์ศิริศักดิ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
10 53010383 นางสาวสุดารักษ์ สมพาน- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
11 53010382 นางสุดใจ กิ่งทอง- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
12 53010381 นางสาวสุชาดา นุ่มสุข- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
13 53010380 นางสาวสุกัญญา มานพ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
14 53010379 นางสกุลตรา ยั่งยืน- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
15 53010378 นางสาวศิริพร ลิ่มวงศ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
16 53010377 นางสาววาสนา ใหญ่กระโทก- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
17 53010376 นางวารุณี กุมขุนทด- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
18 53010375 นางสาววศินี เชื้อช่าง- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
19 53010374 นางสาววรรณา ชื่นศิริ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
20 53010373 นางฤดีมล ล้านพุฒ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
21 53010372 นางรำไพ ผลาไวย์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
22 53010371 นางสาวรวิภา หินแก้ว- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
23 53010370 นางสาวรจนา ชาบัวน้อย- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
24 53010369 นางสาวยุวดี คำอ่อน- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
25 53010368 นางมัทรียา ไชยเชตุ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
26 53010367 นางมลธิยา เวียงนาค- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
27 53010366 นางสาวมนสิชา ธนะมูล- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
28 53010365 นางภาวิดา สัมฤทธิ์ผ่อง- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
29 53010364 นางภควรรณ วงค์สอน- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
30 53010362 นางสาวพัสตราภรณ์ มงคล- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
31 53010361 นางสาวพวงผกา กุลอัก- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
32 53010360 นางสาวพเยาว์ ไทยรัตน์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
33 53010359 นางสาวปรารถนา สุรนันท์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
34 53010358 นางสาวประพิศ ต่อน้อย- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
35 53010357 นายนิรันดร์ จิตรนิยม- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
36 53010356 นางสาวนารินทร์ ผลวิลัย- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
37 53010355 นางธมนวรรณ ทาดี- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
38 53010354 นางสาวธนัฐชา ดีเลิศ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
39 53010353 นางธณวันต์ สุวรรณโข- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
40 53010352 นางทัศนีย์ ภักดีสาร- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
41 53010351 นางดาราพร แดงปัตแหวว- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
42 53010350 นางสาวณัฐชยา สายสิงห์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
43 53010349 นางณัฐชยา จันตะ- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
44 53010348 นายณัฐกฤษตา อุดารักษ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
45 53010347 นางชุติวรรณ ปรีดาวัลย์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
46 53010346 นางชุติกาญจน์ ประมวลสุข- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
47 53010345 นายชลกร เทศรักษ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
48 53010344 นางสาวชมพูนุช ศรีคงรักษ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
49 53010343 นางสาวชญาณิศา สงค์สุข- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
50 53010342 นางสาวจุไรรัตน์ ช่วยบุดดา- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
51 53010341 นางจารุวรรณ เจิมเฉียว- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
52 53010339 นางสาวจริยา ไชยบุตร- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
53 53010338 นางขวัญจิรา ชายฮวด- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
54 53010337 นางเกศสุนีย์ วงษ์สุวรรณ์- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
55 53010336 นางสาวกัลย์ณิชา ป้องหมู่- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
56 53010335 นางสาวกัญญาบุษ ใบปกทอง- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
57 53010334 นางสาวกรรณิกา อุผา- 25 สิงหาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29