เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50920629 นางพรพรรณ ป้อมสุข- 19 กันยายน 2554 อนุมัติ
2 50920643 นางรุ่งอรุณ พรหมดวงดี- 26 ธันวาคม 2554 อนุมัติ
3 50920667 นางวันดี ทับทิมทอง- 28 ตุลาคม 2554 อนุมัติ
4 51924220 นางอุไรพร คล้ำฉิม- 26 ธันวาคม 2554 อนุมัติ
5 52920013 นายตระกูลวงศ์ ฦาชา- 26 ธันวาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29