เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001252 : การพยาบาลชุมชน (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48911810 Ms.TRAN THI HONG LAC- 4 พฤษภาคม 2550 อนุมัติ
2 48911764 MR.NGUYEN VAN VUNG- 10 เมษายน 2550 อนุมัติ
3 48911758 MR.BUI MINH HIEN- 10 เมษายน 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29