เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45011795 นางสาวมินตรา หมอกมืด- 22 พฤษภาคม 2550 อนุมัติ
2 46010017 นางสาวกนกขวัญ อำพินธ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
3 46010027 นางสาวกนกวรรณ บัวขาว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
4 46010035 นางสาวกรกฏ กล่อมสวัสดิ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
5 46010051 นางสาวกุลนันท์ เครือวัลย์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
6 46010067 นางสาวแก้วใจ งามชื่นอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
7 46010077 นางสาวขนิษฐา รื่นเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
8 46010085 นางสาวขนิษฐา แสงใสยะอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
9 46010093 นางสาวขวัญใจ สมบุญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
10 46010108 นางสาวจงกล ธุระพันธ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
11 46010140 นางสาวจุฬารัตน์ เทียนบัญญัติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
12 46010158 นางสาวชลาลัย แสนสมบัติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
13 46010174 นางสาวเชิดศิริ ยิ้มสกุลกาญจน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
14 46010182 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
15 46010221 นางสาวดวงพร สาพิมพ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
16 46010237 นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริบุญลักษณ์กุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
17 46010247 นางสาวทักษอร ทองพิทักษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
18 46010255 นางสาวธนิษฐา สำเภาทอง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
19 46010271 นางสาวนันทวรรณ พลสุวรรณ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
20 46010297 นางสาวนันทิยา แสงทรงฤทธิ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
21 46010302 นางสาวนิภาพร รื่นบุตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
22 46010310 นางสาวนิภาวรรณ รัตนวงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
23 46010336 นางสาวนุชศรา ศรนรายณ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
24 46010344 นางสาวเนตรชนก เชาว์ภักดี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
25 46010378 นางสาวประทุมวดี สังชม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
26 46010417 นางสาวปิยนุช ส่งรัศมีทอง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
27 46010425 นางสาวปิยะดา เข็มประดับ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
28 46010433 นางสาวเปรมฤทัย ประสงค์มณี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
29 46010441 นางสาวพนิดา สืบแสง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
30 46010491 นางสาวพัชรี นิ่มอนงค์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
31 46010522 นางสาวเพ็ญนภา เตชะวัฒนาศรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
32 46010530 นางสาวภวันตี ต่อชีพ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
33 46010548 นางสาวชญาภัช มิ่งขวัญใจ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
34 46010556 นางสาวมนปรียา ทรัพย์สมบัติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
35 46010564 นางสาวมยุรี ขวัญเมือง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
36 46010598 นางสาวเมธินี ถนอมจิต- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
37 46010637 นางสาวรัตนา ทองชิว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
38 46010645 นางสาวรัศมีจันทรา ศรีพุด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
39 46010653 นางสาวรื่นฤดี บุญเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
40 46010661 นางสาวรุจิรา จุมพล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
41 46010687 นางสาวลัดดา โกฎค้างพลู- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
42 46010695 นางสาวลีลาวดี รักกิจ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
43 46010726 นางสาววราพรรณ สังข์กรม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
44 46010734 นางสาววันวิสาข์ เข็มสุวรรณอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
45 46010742 นางสาววาสนา คืดนอกอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
46 46010750 นางสาววิมลรัตน์ เกษมศิริ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
47 46010768 นางสาววีณา รองศิริคง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
48 46010776 นางสาวศศิวิมล กิตติบดีสกุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
49 46010784 นางสาวศศิวิมล สังข์สุวรรณอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
50 46010823 นางสาวศิริรักษ์ สุขสาลี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
51 46010831 นางสาวศิริรัตน์ สงวนวงศ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
52 46010857 นางสาวศิริวัฒน์ นุริตมนต์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
53 46010865 นางสาวศุทธินี สุภาสอน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
54 46010873 นางสาวสมคิด ศรีคงรักษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
55 46010894 นางสาวสายพิณ กลีบกลางดอน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
56 46010904 นางสาวสาริณี แก้วพราย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
57 46010920 นางสาวสุกัลยา หอยสังข์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
58 46010938 นางสาวสุนทรีย์ เอี่ยมสุวรรณ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
59 46010946 นางสาวสุนิสา พูลสุภาพ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
60 46010962 นางสาวสุพัตรา บุญเสนอ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
61 46010988 นางสาวสุภาวดี กสิผล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
62 46010996 นางสาวสุวิมล จันทนยานนท์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
63 46011015 นางสาวโสภา รัตนสร้อย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
64 46011023 นางสาวอมรรัตน์ สุขจิตไพบูลย์ผล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
65 46011047 นางสาวอรดี เกตุระหงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
66 46011057 นางสาวอรพินท์ ชามาดา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
67 46011065 นางสาวอรสุวีร์ แสนสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
68 46011081 นางสาวอารีรัตน์ พิทักษ์สงคราม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
69 46011104 นางสาวอินธิรา โตสูง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
70 46011120 นางสาวกนกพร สุตะนนท์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
71 46011138 นางสาวกรรณิกา ขึมจันทร์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
72 46011146 นางสาวกฤษณา เกศศรีพงษ์ศา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
73 46011154 นางสาวกิตติมา ประชาเยี่ยม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
74 46011162 นางสาวคณิตา สุขรักษา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
75 46011188 นางสาวจิตลัดดา ศรีแย้ม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
76 46011196 นางสาวจิราวรรณ กุมขุนทศ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
77 46011201 นายเจตน์ ริยะอุด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
78 46011217 นางสาวช่อทิพย์ ผลกุศลอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
79 46011227 นางสาวธิดารัตน์ พรรคพวก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
80 46011267 นางสาวปภาวดี พันธุ์แสง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
81 46011277 นางสาวปวีณา วัฒนพล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
82 46011285 นางสาวพรทิวา โพธิ์พาดอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
83 46011293 นางสาวพรพิมล ชาญศรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
84 46011308 นางสาวพัชรินทร์ อาจกล้า- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
85 46011316 นางสาวพัทสุณี ดาบสีพาย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
86 46011324 นางสาวภมรรัตน์ สวัสดิ์ชโลบลกุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
87 46011332 นางสาววรินดา ไชยชาย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
88 46011340 นางสาววรุณยุพา แก่นโงน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
89 46011366 นางสาววารุณี มหาโคตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
90 46011374 นางสาวศศิธร ชัยชิต- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
91 46011390 นางสาวศุภสจี อุปศรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
92 46011405 นางสาวสุนิษา ทิ้งโคตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
93 46011413 นางสาวสุนิษา รักนา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
94 46011421 นางสาวสุพรรณี คำวะรัตน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
95 46011447 นางสาวสุภิญญา พรหมพันใจ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
96 46011455 นางสาวสุมาลี เดชโนนสังข์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
97 46011463 นางสาวบุญญรัตน์ อินทร์รัตน์อันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
98 46011471 นางสาวเพ็ญประภา พึ่งสาย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29