เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101203 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 62000014 นางสาวกนกกาญจน์ สมบูรณ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
2 62000015 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีรัตนพันธ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
3 62000016 นางสาวกรรณิกา บำรุง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
4 62000017 นางสาวกวินนา อุทยานิก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
5 62000018 นางสาวกัญจนพร พลอยแหวนอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
6 62000019 นางสาวกัญญารัตน์ บุญศรีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
7 62000020 นางสาวกัลยรัตน์ ชนะ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
8 62000021 นางสาวกาญจนาภา พวงพุ่ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
9 62000022 นางสาวกิริยากร มนตรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
10 62000023 นางสาวขจิตพันธ์ วิจิตตนันท์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
11 62000024 นางสาวคริสติญา น้อยประเสริฐ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
12 62000025 นางสาวจันทร์เพ็ญ ม่วงมูลตรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
13 62000026 นางสาวจารุวรรณ จันทมาศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
14 62000027 นางสาวจิรภัทร รุ่งโรจน์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
15 62000028 นางสาวจิราพร คุ้มชนม์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
16 62000029 นางสาวจีรวรรณ แซ่ตั้ง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
17 62000030 นางสาวจุฑามณี นามศรอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
18 62000031 นางสาวจุฑามาศ ไชยเลิศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
19 62000032 นางสาวเจนจิรา จรุณแสง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
20 62000033 นางสาวฉัตรชญา สุขพรรณ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
21 62000034 นางสาวฉันทิสา หิมรัตน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
22 62000035 นางสาวชญาดา โตบุญล้อม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
23 62000036 นางสาวชญานิศ ชัยฤทธิ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
24 62000037 นางสาวชนเนตร มิตรยิ้ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
25 62000038 นางสาวชนมน บุญมี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
26 62000039 นางสาวชยาภรณ์ สังฆมานนท์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
27 62000040 นางสาวชัญญา วิเศษวงษา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
28 62000041 นางสาวชัญญานุช พุทธกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
29 62000042 นายชานนท์ ยี่สุ่น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
30 62000043 นางสาวชาลินี ยะเจริญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
31 62000044 นางสาวชื่นสุมน หลวงคลัง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
32 62000045 นางสาวซาลีน่า ดิกอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
33 62000046 นางสาวฌาริณี นิลเทศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
34 62000047 นางสาวฐิตินันท์ จอกแก้วอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
35 62000048 นางสาวฐิภาพรรณ สามาทุมอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
36 62000049 นางสาวณัฐจรี ไพศาล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
37 62000050 นางสาวณัฐณิชาภรณ์ ยูวะเวส- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
38 62000051 นางสาวณัฐธยาน์ พุ่มเรือง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
39 62000052 นางสาวณัฐธิดา เหล็กกล้า- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
40 62000053 นางสาวณัฐนันท์ เหม็งศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
41 62000054 นางสาวณัฐมล วิไลรัตน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
42 62000055 นางสาวณัฐริกา แสงเพชร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
43 62000056 นางสาวดวงอมร เอมจัด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
44 62000057 นางสาวทัศณี ชูสกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
45 62000058 นางสาวทิตติยา แสนโสภา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
46 62000059 นางสาวธนพร เกตุไพบูลย์ทรัพย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
47 62000060 นางสาวธนัชวรรณ กิมวังตะโก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
48 62000061 นายธนาธิป สุวรรณรังค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
49 62000062 นางสาวธมนพัชร์ มณีวงศ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
50 62000063 นางสาวธันยชนก กิจสวัสดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
51 62000064 นางสาวนภาวดี ทองคำ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
52 62000065 นางสาวนริศรา กู้เกียรติพงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
53 62000066 นางสาวนฤพัชร หาญวิสัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
54 62000067 นางสาวนวพรรษ ทองโสภาอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
55 62000068 นายนัฐพงษ์ ทองอ่อน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
56 62000069 นางสาวนาถลดา มาเบ้า- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
57 62000070 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีโสภา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
58 62000071 นางสาวน้ำฝน อานีประโคนอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
59 62000072 นางสาวน้ำส้ม คุณแสง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
60 62000073 นางสาวนิภากรณ์ เสมอวงศ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
61 62000074 นางสาวนิรัญชลา ประทุมเทา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
62 62000075 นางสาวบงกช จงจิตต์เวชกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
63 62000076 นางสาวบุตรสดี โลนงาม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
64 62000077 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีมัจฉา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
65 62000078 นางสาวปณิตา รุจาคม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
66 62000079 นางสาวปวริศา รัตนวิชัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
67 62000080 นางสาวปัทมา ครูศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
68 62000081 นางสาวปานทิพย์ รัตนะวัน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
69 62000082 นางสาวปิ่นสุดา นึกเว้น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
70 62000083 นางสาวปิยนุช ยามช่วง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
71 62000084 นางสาวปิยะฉัตร วงษ์สาคร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
72 62000085 นางสาวปียาภรณ์ คันโพธิ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
73 62000086 นางสาวปุณณภา ทัศมาลา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
74 62000087 นางสาวปุณยาพร ดีสะเมาะอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
75 62000088 นางสาวเปรมยุดา ท่าวัง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
76 62000089 นางสาวพรชนก สันติวิริยธาดา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
77 62000090 นางสาวพลอยณิศา สนจิตร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
78 62000091 นางสาวพัชชา เวชกามา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
79 62000092 นางสาวพัทธ์ธิรา แมลงภู่- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
80 62000093 นางสาวพิมพิมล ผลพานิชย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
81 62000094 นางสาวพีรนุช พุกรอด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
82 62000095 นางสาวพีระดา ฮาตระวัง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
83 62000096 นางสาวเพ็ญสิริ แก้วอมร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
84 62000097 นางสาวฟ้าวลัย หาญสูงเนินอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
85 62000098 นางสาวภัคจิรา ภมรศาสตร์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
86 62000099 นางสาวภานรินทร์ พูลสวัสดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
87 62000100 นางสาวภิญญาพัชญ์ มาลัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
88 62000101 นางสาวมณีวรรณ เพิ่มวงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
89 62000102 นางสาวมนนภา ประมวล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
90 62000103 นางสาวมัลลิกา โคตรสงคราม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
91 62000104 นางสาวมัลลิกา เนื่องจำนงค์อันดับ 1 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
92 62000105 นางสาวยอดขวัญ ประทุมแดง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
93 62000106 นางสาวเยาวลักษณ์ พาระฤทธิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
94 62000107 นางสาวรัชตพันธ์ ซ่อนกลิ่น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
95 62000108 นางสาวรัชนี เพ็ญโฉม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
96 62000109 นางสาวรัชนียา ชาติทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
97 62000110 นางสาวรัตตวัลย์ เนตรดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
98 62000111 นางสาวรัตติยา สุริยา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
99 62000112 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสอาด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
100 62000113 นางสาวรุ่งอรุณ นิลพิทักษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
101 62000114 นางสาวรุ่งอรุณ วิชัยศร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
102 62000115 นางสาวลักษิกาล มูลยะเทพ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
103 62000116 นางสาววรกมล ทองสิทธิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
104 62000117 นางสาววรวรรณ วชรสายชลอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
105 62000118 นายวรวิทย์ สุนทรประทุม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
106 62000119 นางสาววราภรณ์ เทพาขันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
107 62000120 นางสาววราภรณ์ ใหญ่ยงค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
108 62000121 นางสาววาณิชา ชาติธนวัฒน์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
109 62000122 นางสาววิธิตา ชูเลิศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
110 62000123 นางสาววิภาพร จันทร์แรม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
111 62000124 นางสาววิมลรัตน์ ดีเจริญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
112 62000125 นางสาวศศิธร ธิโนวงค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
113 62000126 นางสาวศศิพิมพ์ คงแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
114 62000127 นางสาวศศิวิมล เสมสฤษดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
115 62000128 นางสาวศิริพร ฟุ้งสวัสดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
116 62000129 นางสาวศิริรักษ์ ทองระอา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
117 62000130 นางสาวศิริลักษณ์ จำรูญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
118 62000131 นางสาวศิริลักษณ์ ปิ่นเกตุ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
119 62000132 นางสาวศุภมาส ชัชมนมาศอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
120 62000133 นางสาวสรวีย์ ธรรมมิกะกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
121 62000134 นายสรายุทธ ศรีวิเศษ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
122 62000135 นางสาวสโรชา ชื่นมะโนอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
123 62000136 นางสาวสโรชา พรมมิอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
124 62000137 นางสาวสิฏาภรณ์ เทาดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
125 62000138 นางสาวสินใจ สินสมบูรณ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
126 62000139 นางสาวสิรินาถ ศิริทรัพย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
127 62000140 นางสาวสิริพร กิจจา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
128 62000141 นางสาวสิริรัตน์ บุญแช่มพร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
129 62000142 นางสาวสุคนทิพย์ นพโสภณ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
130 62000143 นางสาวสุชัญญา ศรีวิลัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
131 62000144 นางสาวสุชัญญา สุขปิติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
132 62000145 นางสาวสุชัญญา อินทรโชติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
133 62000146 นางสาวสุดารัตน์ เส็งมี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
134 62000147 นางสาวสุธิดารัตน์ องอาจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
135 62000148 นางสาวสุภนิดา ภักดิ์ขันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
136 62000149 นางสาวสุภาพร พิษหอม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
137 62000150 นางสาวสุภาวดี ลันวงษา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
138 62000151 นางสาวสุมิตรา ธานี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
139 62000152 นางสาวสุมินตรา ชัยชนะ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
140 62000153 นางสาวสุรนุช สุขทวีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
141 62000154 นางสาวสุรีรัตน์ สมบัติดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
142 62000155 นางสาวโสพิณ ปิ่นสุวรรณ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
143 62000156 นางสาวอโนชา เอกวรพงศ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
144 62000157 นางสาวอภิชญา ยองเป็ง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
145 62000158 นางสาวอภิญญา พันธ์กระวี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
146 62000159 นางสาวอภิสรา นิลไธสงอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
147 62000160 นางสาวอรวิน ชุมภูจันทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
148 62000161 นางสาวอรอนงค์ เกาะเพ็ชร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
149 62000162 นางสาวอรอนงค์ เจริญวุฒิสาร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
150 62000163 นางสาวอรอนงค์ ศรีเสงี่ยมอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
151 62000164 นางสาวอลิสา ศิรินภาทรัพย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
152 62000165 นางสาวอัฉรา พุ่มพวง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
153 62000166 นางสาวอัชรา ขันอาสา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
154 62000167 นางสาวอัญชิษฐา พานเงิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
155 62000168 นางสาวอาทิตยา เย็นปลื้มอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
156 62000169 นางสาวอารยา คำมูล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
157 62000171 นางสาวอุทุมพร ตั้งจิตเจริญเลิศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29