เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101203 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61000022 นางสาวกมลวรรณ อินทะมาลี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
2 61000023 นางสาวกฤษณา ศรีสุข- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
3 61000024 นางสาวกอเรีย อยู่เจริญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
4 61000025 นางสาวกัญญารัตน์ พุทธศรี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
5 61000026 นางสาวกัญญารัตน์ มั่นถึง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
6 61000027 นางสาวกานต์สินี สัจจะเวทะ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
7 61000028 นางสาวกิตติยา กองทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
8 61000029 นายกิตติศักดิ์ พันสายอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
9 61000030 นางสาวกีรติกา จินดา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
10 61000031 นางสาวกุลณัฐ ธรรมเรืองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
11 61000032 นายเกียรติศักดิ์ กลายวัน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
12 61000033 นางสาวขวัญชนก สุวรรณโชติ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
13 61000034 นางสาวจินตนากานต์ เชิงหอม- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
14 61000035 นางสาวจิรัชญา ลบไพรินอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
15 61000036 นางสาวจิราภา บุญทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
16 61000037 นางสาวจุฑาทิพย์ อุบลประเสริฐอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
17 61000038 นางสาวจุฑามาศ วาทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
18 61000039 นางสาวจุฑารัตน์ ทองปลิว- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
19 61000040 นางสาวชนกนันท์ นกน้อย- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
20 61000041 นางสาวชนม์ชนก เจริญวัฒน์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
21 61000042 นางสาวชนัญชิดา จันริสิ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
22 61000043 นางสาวชนิสรา ศิริมังคละ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
23 61000044 นางสาวชลธิชา ธะนะกุลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
24 61000045 นางสาวชโลธร วงษ์สุวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
25 61000046 นางสาวชุติกาญจน์ ยอแสง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
26 61000047 นางสาวฌณิตา ไชยสา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
27 61000048 นางสาวณภัทร สุขธรณ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
28 61000049 นางสาวณัฐฌา พุทธรักษา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
29 61000050 นางสาวณัฐพร เพ็ชรผุดผ่อง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
30 61000051 นางสาวณัฐภรณ์ วุฒิเจริญกิจ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
31 61000052 นางสาวณัฐวดี ทวีชัย- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
32 61000053 นางสาวณัฐวดี แววนกยูง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
33 61000054 นางสาวดวงกมล ชูแก้ว- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
34 61000055 นางสาวธัญวดี ปล้องทอง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
35 61000056 นางสาวธันย์ชนก สิงหวัตร์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
36 61000057 นางสาวธิดารัตน์ พูลผกา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
37 61000058 นางสาวนริศรา วันเพ็ง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
38 61000059 นางสาวนัทธมน บุญเสริม- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
39 61000060 นางสาวนันท์นภัส ลักขะติวงษ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
40 61000061 นางสาวนันทวรรณ สิงห์โต- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
41 61000062 นางสาวนิรชา รัศมี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
42 61000063 นางสาวนิรชา อ่อนสำลีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
43 61000064 นางสาวนิฤมล ภิรมพล- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
44 61000065 นางสาวบุษยา สมนึก- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
45 61000066 นางสาวเบญญาภา สุทธิวโรตมะกุล- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
46 61000067 นางสาวปติณญา อ่อนคลายอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
47 61000068 นางสาวปภาดา ประมูลเรือง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
48 61000069 นางสาวปราณี วีระพันธ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
49 61000070 นางสาวปริชมน เพชรพัด- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
50 61000071 นางสาวปรียนันท์ ธีรโชติธนบูรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
51 61000072 นางสาวปวริศา สวัสดิ์มูล- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
52 61000073 นางสาวปัณฑิตา สมศรี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
53 61000074 นางสาวปาจรีย์ ชูปาน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
54 61000075 นางสาวปาณิสรา ช่างเรือน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
55 61000076 นางสาวปาลิดา หอมคง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
56 61000077 นางสาวปิยาภรณ์ สัญญพรหม- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
57 61000078 นางสาวผกามาศ บุตรสาอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
58 61000079 นางสาวพัชราภรณ์ ขจรฤทธิ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
59 61000080 นางสาวพัชรินทร์ หล่อทรงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
60 61000081 นางสาวพัสวี สำราญราษฎร์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
61 61000082 นางสาวพิกุลทอง สิงห์โนนตาด- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
62 61000083 นางสาวพิรานันท์ สินพูน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
63 61000084 นางสาวพุทธินันท์ ไตรบุตร- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
64 61000085 นางสาวเพ็ญพร แก้วอมร- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
65 61000086 นางสาวภัณฑิรา บวรวัชรศิริ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
66 61000087 นางสาวภัทรภรณ์ ชมพูนุชอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
67 61000088 นางสาวภัสร์ธนรัตน์ นวลมะโน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
68 61000089 นางสาวภัสราภรณ์ เจริญฤทธิ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
69 61000090 นางสาวภาณุมาศ อัศวพิศาลบูลย์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
70 61000091 นางสาวมนัสนันท์ เทศศรีเมือง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
71 61000092 นางสาวมัณฑนา พึ่งญาติ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
72 61000093 นางสาวมาฆวดี ศรีบุญเรือง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
73 61000094 นางสาวมาริสา คุ้มสุภา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
74 61000095 นางสาวมินตรา แจ่มจำรัส- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
75 61000096 นางสาวมินตรา หมายดี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
76 61000097 นางสาวมุกรินทร์ ลี้เจริญ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
77 61000098 นางสาวยวิษฐา เจริญวัฒนวิญญู- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
78 61000099 นางสาวรัชกาญจน์ คชพงษ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
79 61000100 นางสาวรัชนีกร คุณาวงษ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
80 61000101 นางสาวเรวดี ไชยชนันท์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
81 61000102 นางสาวเรวดี สร้อยสมยา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
82 61000103 นางสาวลัดฟ้า เพิกโสภณ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
83 61000104 นางสาวลาวัณย์สิริ เรือนสุข- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
84 61000105 นางสาววจนกร พิริยะนาวิน- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
85 61000106 นางสาววรกานต์ นกทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
86 61000107 นางสาววราดา ศรีวิเศษ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
87 61000108 นางสาววฤณดา บุตรสาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
88 61000109 นางสาววันเพ็ญ ฐานะการณ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
89 61000110 นางสาววิภาวี ย้ำสันเทียะ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
90 61000111 นางสาววิไลพร รุ่งศิริ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
91 61000112 นางสาวศลิษา แซ่ตั้น- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
92 61000113 นางสาวศศิธร มีสง่า- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
93 61000114 นางสาวศิรภัสสร ม้าเมือง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
94 61000115 นางสาวศิราภรณ์ พาลพล- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
95 61000116 นางสาวศิรินยา ค้าสมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
96 61000117 นางสาวศิริพร บริสุทธิ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
97 61000118 นางสาวศิริลักษณ์ สุบรรณ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
98 61000119 นางสาวสกาวเดือน เสมาวัฒนกิจอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
99 61000120 นางสาวสกุลทิพย์ งามบุญคำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
100 61000121 นางสาวสายธาร ปฏิบูรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
101 61000122 นางสาวสาวิตรี เนตรดี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
102 61000123 นางสาวสาวินี ห้วยศิลา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
103 61000124 นางสาวสิมิลัน บุญรอดพานิช- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
104 61000125 นางสาวสิรินทร สีธิ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
105 61000126 นางสาวสิรีธร จันโท- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
106 61000127 นางสาวสุกัญญา รังคะราช- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
107 61000128 นางสาวสุจิตตา บำรุงวัด- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
108 61000129 นางสาวสุชาดา วิไลวงษ์วัฒนกิจ- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
109 61000130 นางสาวสุทธิดา พูลสวัสดิ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
110 61000131 นางสาวสุพัฒน์ธิดา ไพรสณฑ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
111 61000132 นางสาวสุภชา พุ่มสีทอง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
112 61000133 นางสาวสุภาภรณ์ คำทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
113 61000134 นางสาวสุภาวิดา การศึกษา- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
114 61000135 นายสุรเชษฐ์ ระเวงวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
115 61000136 นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์จันทร์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
116 61000137 นางสาวแสงรวี ทรงรัมย์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
117 61000138 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์โตอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
118 61000139 นางสาวอโนชา สิงห์โตทอง- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
119 61000140 นางสาวอภิญญา แดงเปี่ยม- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
120 61000141 นางสาวอาภาภัทร ซาฟีอี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
121 61000142 นางสาวอารยา ชินป่าอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
122 61000143 นางสาวอารีวรรณ กาลกสิขะวิธี- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
123 61000144 นางสาวอารีวรรณ เหลืองอ่อนอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
124 61000145 นางสาวอุบลรัตน์ เนียนทะศาสตร์- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
125 61000146 นางสาวไอรฎากร ทรัพย์แสงเพิ่ม- 15 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29