เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101202 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 62000172 นางสาวกณิสตา กิจแก้วมรกต- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
2 62000173 นางสาวกนกวรรณ พรมทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
3 62000174 นางสาวกรรณิการ์ บุญเพียร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
4 62000175 นางสาวกรองทอง ศรีใย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
5 62000176 นางสาวกฤติมา พฤกษ์วังขาวอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
6 62000177 นางสาวกาญจนา ภักดีโตอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
7 62000178 นางสาวกิตติมา จันทรเทพ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
8 62000179 นางสาวกุลณัฐ คำแหง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
9 62000180 นางสาวเกตวรีย์ ศิริการ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
10 62000181 นางสาวขนิษฐา เล่ห์กล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
11 62000182 นางสาวขวัญภิรมณ์ หงสาวดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
12 62000183 นางสาวจิตติมา ไพรศูนย์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
13 62000184 นางสาวจินตนา ชุ่มเย็น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
14 62000185 นางสาวจิราทิพย์ จันทร์ผอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
15 62000186 นางสาวจุฑารัตน์ ดวงแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
16 62000187 นางสาวชนม์สุดา งามศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
17 62000188 นางสาวชนากานต์ สืบไทย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
18 62000189 นางสาวชลิดา โพธิ์ทวี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
19 62000190 นางสาวชลิตตา จันทรา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
20 62000191 นางสาวฐิติพร ดีบาง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
21 62000192 นางสาวณัชชา ชำนาญชลอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
22 62000193 นางสาวณัฎฐา ศรีสังข์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
23 62000194 นางสาวณัฐรมย์ แพงอ่อน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
24 62000195 นางสาวณัฐวรรณ มลิจาร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
25 62000196 นายณัฐวุฒิ บำรุงกิจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
26 62000197 นางสาวณัฐสุดา สุขกลีบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
27 62000198 นางสาวณิชกานต์ เจริญรัตน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
28 62000199 นางสาวดวงกมล เบี้ยแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
29 62000200 นางสาวดวงประเสริฐ ประสงค์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
30 62000201 นางสาวดารารัศมี มิ่งมาลี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
31 62000202 นางสาวทิพวรรณ โล่ห์แจ่ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
32 62000203 นางสาวธนัชพร ถาวรศิลป์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
33 62000204 นางสาวธนัญญา ทองแบบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
34 62000205 นางสาวธัญญารัตน์ เหนือเกาะหวาย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
35 62000206 นายธันวา มิคอ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
36 62000207 นางสาวธิดาพร กลางใจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
37 62000208 นายธีรวุฒิ จันทรส- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
38 62000209 นางสาวนพรัตน์ ไชยริปู- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
39 62000210 นางสาวนภัสสร อ้ายดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
40 62000211 นางสาวนภาพร เสนาะสันต์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
41 62000212 นางสาวนภารัตน์ ประจงใจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
42 62000213 นางสาวนันทิญา โพธิ์ปลัด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
43 62000214 นางสาวนัยน์นันท์ ประยูรศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
44 62000215 นางสาวนาตยา วิเชียรฉันท์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
45 62000216 นางสาวนุชรี วงค์ทำเนียบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
46 62000217 นางสาวบุณยาพร เจริญทรัพย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
47 62000218 นางสาวบุศรินทร์ จำเดิม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
48 62000219 นางสาวบุษบากร อุปมาอ่ำ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
49 62000220 นางสาวปฐมาวดี สังข์เครือ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
50 62000221 นางสาวปณิตา นามกร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
51 62000222 นางสาวปนัดดา แก้ววงษา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
52 62000223 นายปรีชา ก่อแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
53 62000224 นางสาวปาณิสรา คำสุริยะ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
54 62000225 นางสาวปาลิตา แววเพ็ชร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
55 62000226 นางสาวปิยมาศ หอมหวาน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
56 62000227 นางสาวปียาภรณ์ สามบุญศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
57 62000228 นายเป็นจริง ทวีธรรมอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
58 62000229 นางสาวพรชิตา คลองคต- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
59 62000230 นางสาวพรทิพย์ ทุ่งเย็น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
60 62000231 นางสาวพรทิพา นนธิบุตร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
61 62000232 นางสาวพรนภา สุขบัติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
62 62000233 นางสาวพรเพ็ญ ฟุ้งเหล็ง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
63 62000234 นางสาวพรสุดา โล่ห์สุวรรณ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
64 62000235 นางสาวพลอยน้ำผึ้ง ผินกระโทก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
65 62000236 นางสาวพลอยไพลิน ทองดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
66 62000237 นางสาวพัชนีย์ ถาวรกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
67 62000238 นางสาวพัชรพร ศรสำราญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
68 62000239 นางสาวพัชราภรณ์ ทุ่มทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
69 62000240 นางสาวพิจิตรา แก้วศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
70 62000241 นางสาวพิมพ์ชนก นักร้อง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
71 62000242 นางสาวพิมพร กิติเกรียงไกร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
72 62000243 นางสาวพุทธรัตน์ สุวรรณโชติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
73 62000244 นางสาวภัทรวิจิตรา นุชศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
74 62000245 นางสาวภัทราพร โพธิ์เย็นญาติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
75 62000246 นางสาวภารวี ตียะวราวุธอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
76 62000247 นางสาวภิรมล เนื่องเเก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
77 62000248 นางสาวมัทนา ฟองสันเทียะ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
78 62000249 นางสาวมัทนี ไชยศิริอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
79 62000250 นางสาวมัลลิกา โตหนองหว้า- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
80 62000251 นางสาวยุภาพร แก้วเหล่ายูง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
81 62000252 นางสาวรวิกานต์ จันทะสิม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
82 62000253 นางสาวระพีพัฒน์ ไพรหลวง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
83 62000254 นางสาวรักษ์สุดา หอมหวาน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
84 62000255 นางสาวรุ่งอรุณ แพนลา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
85 62000256 นางสาวเรณุมาศ นาวิเศษ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
86 62000257 นางสาวลธวรรณ ลอยล่อง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
87 62000258 นางสาวลภัสรดา กอบกู้ก่อนแก่- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
88 62000259 นางสาวลลิตภัทร รุ่งนาคอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
89 62000260 นางสาวลักษณพร ทองธรรมมา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
90 62000261 นางสาววชิรญาณ์ ศรีสุข- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
91 62000262 นางสาววรนุช กรธนาภาส- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
92 62000263 นางสาววรรณศิลป์ ภิญโญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
93 62000264 นางสาววรรณิภา คำฉายศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
94 62000265 นางสาววรรวิศา ใคร่นุ่น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
95 62000266 นายวรัชญ์พงศ์ พรมสามพราน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
96 62000267 นางสาววรัญญา นามบุญลือ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
97 62000268 นางสาววราภรณ์ รุ่งสว่าง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
98 62000269 นางสาววัชรินทร์ อินทร์เอี่ยม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
99 62000270 นางสาววาณิชยา สนธินาม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
100 62000271 นางสาววาสิตา ชำนาญชล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
101 62000272 นางสาววาสินี มูลฟู- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
102 62000273 นางสาววิจิตรา ผลชัยสงค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
103 62000274 นางสาววิภาวดี วรรณโชติอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
104 62000275 นางสาววิลัยลักษณ์ สิงหะไชย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
105 62000276 นางสาววีรยา บุญการีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
106 62000277 นางสาวศรัญญา ทรัพย์สิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
107 62000278 นางสาวศศิชา ผันเจริญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
108 62000279 นางสาวศศิธร คำกอดแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
109 62000280 นางสาวศศิประภา ถามั่งมี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
110 62000281 นางสาวศศิมา ช่างเก็บอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
111 62000282 นายศิริชัย จุฑารัตนชัยพัน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
112 62000283 นางสาวศิรินภา ล่วงลือ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
113 62000284 นางสาวศิริพร ขุนทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
114 62000285 นางสาวศิริพร ไวมือ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
115 62000286 นางสาวศิริลักษณ์ เค้นาอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
116 62000287 นางสาวศิษฎาภา ปากน้ำเขียวอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
117 62000288 นางสาวสกุลตา ทองอ่อน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
118 62000289 นางสาวสมิทธิตา บุผาทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
119 62000290 นางสาวสิรภัทร ดวงดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
120 62000291 นางสาวสิรินทรา ด่านพยัคฆ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
121 62000292 นางสาวสิริมา เหล็กกล้าอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
122 62000293 นางสาวสุฑามาศ มิตรรัก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
123 62000294 นางสาวสุณิสา สะอาดดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
124 62000295 นายสุดสาคร นามหนวด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
125 62000296 นางสาวสุทธิดา ดำรงค์ดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
126 62000297 นางสาวสุทธิตยา ทำสวน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
127 62000298 นางสาวสุธิมา สุขไพศาล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
128 62000299 นางสาวสุธิษา บรรลืออันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
129 62000300 นางสาวสุนิตา แซ่ลิ้ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
130 62000301 นางสาวสุนิตา เต้ากลาง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
131 62000302 นางสาวสุนิศา แน่นหนา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
132 62000303 นางสาวสุพิชฌาย์ ผ่องพันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
133 62000304 นางสาวสุพิชญา ศรีประสิทธิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
134 62000305 นางสาวสุภาดา เสียงดี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
135 62000306 นางสาวสุภาพร บริบาลการกิจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
136 62000307 นางสาวสุภาพร มิตรวิเชียร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
137 62000308 นางสาวสุมนา วัฒนศาสตร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
138 62000309 นางสาวสุวิมล มณีกร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
139 62000310 นางสาวเสาวภาคย์ ทับจันทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
140 62000311 นางสาวอภิริยา สมคูณ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
141 62000312 นางสาวอรนุช ดลจิตรคณาสิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
142 62000313 นางสาวอรพินท์ สุทธิสหัสอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
143 62000314 นางสาวอรวรรณ ดำดง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
144 62000315 นางสาวอังคณา เมืองจินดา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
145 62000316 นางสาวอัจจิมา ห้ามภัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
146 62000317 นางสาวอัญญาวัฒน์ สิทธิวงษา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
147 62000318 นางสาวอันนิตา ตั้งปู่- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
148 62000319 นางสาวอัษณีย์ วิเศษฤทธิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
149 62000320 นางสาวอารียา อินทราอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
150 62000321 นางสาวไอริณ เสมอไชยอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
151 62000322 นางสาวไอลดา บุญเลิศ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29