เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101202 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58000166 นางสาวกนกวรรณ ชำนาญทวีทรัพย์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
2 58000167 นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
3 58000168 นางสาวกนกวรรณ เหล็กเพชร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
4 58000169 นางสาวกมลทิพย์ หวานเสนาะ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
5 58000170 นางสาวกมลวรรณ มาเพิ่มผล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
6 58000171 นางสาวกฤติยา สินเนียม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
7 58000172 นางสาวกษมน พฤกษาผล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
8 58000173 นางสาวกัญญา ผ่องสวัสดิ์กุลอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
9 58000174 นางสาวกันธิตา บำรุงกิจ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
10 58000175 นางสาวกานดา ทองอาสน์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
11 58000176 นางสาวกุลจิรา อากาศอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
12 58000177 นางสาวคนึงนิตย์ คำฉัตร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
13 58000178 นางสาวจริยา สังคะ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
14 58000179 นางสาวจันทิมา พูลผล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
15 58000180 นางสาวจิตต์ลัดดา บุญชัย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
16 58000181 นางสาวจิตติพักตร์ พูนสินโภคทรัพย์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
17 58000182 นางสาวจินตวีร์ จิตรังสรรค์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
18 58000183 นางสาวจิรนันท์ ชำนาญช่าง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
19 58000184 นางสาวจีรวรรณ เปลี่ยนสร้าง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
20 58000185 นางสาวจีราพร จันทศร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
21 58000186 นางสาวเจนจิรา อายุโย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
22 58000187 นางสาวเฉลิมขวัญ อารามรักษ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
23 58000188 นายชโนดม อ้วนเสมอ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
24 58000189 นางสาวชยุดา ยังซื่อ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
25 58000190 นางสาวชลธิชา นนท์สืบเผ่า- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
26 58000191 นางสาวชวิศา การภักดี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
27 58000192 นางสาวชุติกาญจน์ ศิริเอนก- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
28 58000193 นางสาวชุติกาญจน์ โสภาอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
29 58000194 นางสาวชุติมน ใจธรรม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
30 58000195 นางสาวชุติมา พรายไทย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
31 58000196 นางสาวชุติมา ภูสีฤทธิ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
32 58000197 นางสาวฐิตินันท์ ตองอ่อน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
33 58000198 นางสาวฐิติมา เพ็ชรลักษณ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
34 58000199 นางสาวณปภัสร์ วิสุทธิ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
35 58000200 นางสาวณัชชา ดังก้อง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
36 58000201 นางสาวณัฏยา แข็งแรง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
37 58000202 นางสาวณัฐเกศ จิระดำเกิงอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
38 58000203 นางสาวณัฐชา โคตรบุตร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
39 58000204 นางสาวณัฐมาศ วงศ์พุทธา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
40 58000205 นางสาวณัฐวดี เพียรชอบ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
41 58000206 นางสาวณิชนันทน์ ไพรณรินทร์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
42 58000207 นางสาวดวงรัตน์ อารีย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
43 58000208 นางสาวดารัตน์ ตาหน่วยอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
44 58000209 นายทนน บุญช่วยนางเดียว- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
45 58000210 นายทัศน์พล รัตนเพียร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
46 58000211 นางสาวทัศวรรณ ถาวรณ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
47 58000212 นางสาวทิวาศิริ หาญเหี้ยม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
48 58000213 นายธนรัช ทิพย์วัลย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
49 58000214 นายธนวันต์ วรรณศิริ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
50 58000215 นางสาวธัญติญา ป้องชนะ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
51 58000216 นายธันวา มัชปาน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
52 58000217 นางสาวธิดาเทพ ถาวรชน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
53 58000218 นางสาวธิดารัตน์ แม่นปืน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
54 58000219 นางสาวธีรยา ศิลสังวรณ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
55 58000220 นางสาวนรินทร์ สันติชัยกุล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
56 58000221 นางสาวนริศรา สกลไชย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
57 58000222 นายนฤเบศ สาภิมล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
58 58000223 นางสาวนฤมล วงค์เปียง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
59 58000224 นางสาวนัทชา ศิริทรัพย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
60 58000225 นางสาวนันทิดา แก้วขำอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
61 58000226 นางสาวน้ำทิพย์ เกษถนอม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
62 58000227 นางสาวนิตยา เกตุจินดา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
63 58000228 นางสาวนิตยา คำน้อย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
64 58000229 นางสาวนิตยา งามขำ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
65 58000230 นางสาวนิภาพร วงศ์ซิ้ม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
66 58000231 นางสาวนุจรี บุตรดี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
67 58000232 นางสาวเบญจพร เพชรน้อย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
68 58000233 นางสาวปภัฎชมณ ชาล้ำ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
69 58000234 นางสาวปราณปริยา ปราบไพรินทร์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
70 58000235 นางสาวปรีญาพัชญ์ วัฒนพชรบูลย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
71 58000236 นางสาวปรียะโชติ โชติพานิช- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
72 58000237 นางสาวปาริชาติ เลขการ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
73 58000238 นางสาวปิยพร เอียนรัมย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
74 58000239 นายปิยวัฒน์ ดีวงค์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
75 58000240 นายปิยะบุตร อมรสิทธิวงศ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
76 58000241 นางสาวปิยาภรณ์ จิตต์ประสงค์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
77 58000242 นางสาวปุณญรัศมิ์ เชิดชูนวน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
78 58000243 นางสาวพรฉวี โสรส- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
79 58000244 นางสาวพรชนก ภูมิลำเนาอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
80 58000245 นางสาวพรนภา ประเสริฐโชค- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
81 58000246 นางสาวพรรณภา กระดุมพรรค- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
82 58000247 นางสาวพรสุดา ศรีแก่นจันทร์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
83 58000248 นางสาวพัชรพร ลำเนาครุฑ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
84 58000249 นางสาวพัชริดา แน่นหนา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
85 58000250 นางสาวพัชรินทร์ จำปาทิพย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
86 58000251 นางสาวพัชรินทร์ พุ่มสุวรรณ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
87 58000252 นายพิทักษ์ษา ภูธร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
88 58000253 นางสาวพิมพ์ขวัญ อยู่เปลา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
89 58000254 นางสาวพิมพ์ผกา หนองกลม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
90 58000255 นางสาวพิมพ์วลี รัตนมูลอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
91 58000256 นางสาวพิรญาณ์ ริเจริญกิจ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
92 58000257 นางสาวพิไลวรรณ ไขศรี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
93 58000258 นางสาวพุทธิดา อุ่นเรือน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
94 58000259 นางสาวเพ็ญประภา ธรรมศรี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
95 58000260 นางสาวแพรวพรรณ ครประสี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
96 58000261 นางสาวมณีรัตน์ ถนอมวงศ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
97 58000262 นางสาวมนทกานติ ทาทิพย์อันดับ 1 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
98 58000263 นางสาวมัณฑนา ธรรมชาติ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
99 58000264 นางสาวมัทนา รื่นรมย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
100 58000265 นางสาวมัลลิกา บังเกิด- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
101 58000266 นางสาวมิริณ รัตนาธรรม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
102 58000267 นางสาวมุจรินทร์ รัตนสร้อย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
103 58000268 นางสาวเมธินี ศรีคงรักษ์อันดับ 1 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
104 58000269 นางสาวยุพิน แสสระน้อยอันดับ 1 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
105 58000270 นางสาวยุวดี โชตินคร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
106 58000271 นางสาวรดา วงษ์ศรี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
107 58000272 นางสาวรัชฎากรณ์ เพชรเกลี้ยง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
108 58000273 นางสาวรัชนีกร ตั้งมั่น- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
109 58000274 นางสาวรัฐภรณ์ ทองระอา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
110 58000275 นางสาวรัตนาภรณ์ เพียรอดวงษ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
111 58000276 นางสาวรุ่งนภา แสนโต- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
112 58000277 นางสาวรุ่งฤทัย แซ่ด่าน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
113 58000278 นางสาวละอองดาว แซ่จู- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
114 58000279 นายวชิรวิทย์ พานิชย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
115 58000280 นางสาววรรณวิภา บุญเจริญ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
116 58000281 นางสาววรรษมน สองเมืองอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
117 58000282 นางสาววรัชยา แก้วไพฑูรย์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
118 58000283 นางสาววรางคณา คงคา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
119 58000284 นางสาววราลี ลายผ่องแผ้ว- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
120 58000285 นางสาววัฒนาการณ์ ศิริรื่น- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
121 58000286 นางสาววันวิสา ใจรักษ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
122 58000287 นางสาววัลภา หวังธารา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
123 58000288 นางสาววัลลภา พร้าโมต- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
124 58000289 นางสาววิจิตราภรณ์ โชติสุวรรณ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
125 58000290 นางสาววิภา เพิกขุนทดอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
126 58000291 นางสาววิมลสิริ เพิ่มเจริญพงษ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
127 58000292 นางสาววิรังรอง ฉายศิริ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
128 58000293 นางสาววิไลวรรณ พูลสว่าง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
129 58000294 นางสาวศรัณยา จันทร์ละมูล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
130 58000295 นางสาวศลิษา ถาวรชน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
131 58000296 นางสาวศวิตา ดีศรีอันดับ 1 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
132 58000297 นางสาวศวิตา สรศักดิ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
133 58000298 นางสาวศศิวิมล แพงคำสอน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
134 58000299 นางสาวศิรินาถ พรรณรุกข์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
135 58000300 นางสาวศิริภัสย์ สินเธาว์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
136 58000301 นางสาวศุภลักษณ์ ดรดี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
137 58000302 นางสาวศุภลักษณ์ ยมน้อย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
138 58000303 นางสาวสรยา ภาเรือง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
139 58000304 นางสาวสายทิพย์ กอนแสง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
140 58000305 นางสาวสายสุนีย์ โพธิชัย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
141 58000306 นางสาวสิริกาญจน์ ไชยบุตร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
142 58000307 นางสาวสิรินาถ เชื้อสาย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
143 58000308 นางสาวสิริมา เครือแส- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
144 58000309 นางสาวสิริหยง อานามนารถ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
145 58000310 นางสาวสิรีธร โหมดตั๋ว- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
146 58000311 นางสาวสุจิตรา ทรพิสิงห์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
147 58000312 นางสาวสุธัญญา ดอกยี่สุ่น- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
148 58000313 นางสาวสุธาทิพย์ มังคละสุ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
149 58000314 นางสาวสุธามาศ อำมินทร์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
150 58000315 นางสาวสุธาวัลย์ ชุนหชัย- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
151 58000316 นางสาวสุธาสินี ศิริสาคร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
152 58000317 นางสาวสุนันทา สวาฤทธิ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
153 58000318 นางสาวสุพัตรา เอี้ยเจริญ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
154 58000319 นางสาวสุภาวดี ไชยโมอันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
155 58000320 นางสาวสุภาวดี มณีกระจ่าง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
156 58000321 นางสาวสุรางคนางค์ แก้ววงษ์อันดับ 2 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
157 58000322 นางสาวเสาวภา เจริญฉิม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
158 58000323 นางสาวเสาวภา เนียมเพราะ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
159 58000324 นางสาวโสมสุภางค์ โคตบุตโต- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
160 58000325 นางสาวหงษ์หยก นิ่มชนะสิทธิ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
161 58000326 นางสาวอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
162 58000327 นายอนุวัฒน์ ทองขาว- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
163 58000328 นางสาวอนุสรา มงคลเสริม- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
164 58000329 นางสาวอภิญญา ดอกเคน- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
165 58000330 นางสาวอภิญญา ประไพ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
166 58000331 นางสาวอภิรดี ตาพันธุ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
167 58000332 นางสาวอมรทิพย์ ชินสมบูรณ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
168 58000333 นางสาวอรยา เอี่ยมสุภา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
169 58000334 นางสาวอรสา สาพา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
170 58000335 นางสาวอริสรา นาคินชาติ- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
171 58000336 นางสาวอริสรา ประวันนา- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
172 58000337 นางสาวอัญชนา บัวเรือง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
173 58000338 นางสาวอัญชลินทร์ สุขเนตร- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
174 58000339 นางสาวอัญญาณี เกื้อกูล- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
175 58000340 นางสาวอาภา โตวงษ์- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
176 58000341 นายเอกชัย เดชฉิมพลี- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
177 58000342 นางสาวเสาวภาคย์ สิงหพันธ์- 20 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
178 58000343 นางสาวอมรรัตน์ ชัยชนะยะมงคล- 20 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
179 58000344 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชรัตน์- 6 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29