เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57000001 นางสาวกตวรรณ สุขวิเศษ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
2 57000002 นางสาวกนกวรรณ ศักดาเพชรศิริ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
3 57000003 นางสาวกมลกร บินรัมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
4 57000004 นางสาวกมลชนก ชมถิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
5 57000005 นางสาวกมลชนก มะลิวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
6 57000006 นางสาวกมลทิพย์ เหล่าวัฒนะบำรุง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
7 57000007 นางสาวกรกช สำลวน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
8 57000008 นางสาวกรรณิกา หริ่งฤกษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
9 57000009 นายกฤษณพงศ์ ลาภผล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
10 57000010 นางสาวกัลยรัตน์ ติชัยพะเนา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
11 57000011 นางสาวกาญจนา รักษาศิลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
12 57000012 นางสาวกาวนา จิตจินดา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
13 57000013 นายกิตติภณ นามทวีชัยกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
14 57000014 นางสาวกุลชญา การกรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
15 57000015 นางสาวกุสุมา เฉื่อยฉ่ำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
16 57000016 นางสาวเกตุแก้ว ศุภัทรานนท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
17 57000017 นางสาวเกวดี สุขอิ๊วนั้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
18 57000018 นางสาวเกศราภรณ์ ลิ้มมณี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
19 57000019 นางสาวเกศินี แต้มสาระ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
20 57000020 นางสาวแก้วกาญจน์ สระแสง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
21 57000021 นางสาวขนิษฐา รามสีดา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
22 57000022 นางสาวขวัญชนก สนธิโรจน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
23 57000023 นางสาวจันทร์จิรา เกตุทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
24 57000024 นางสาวจันทร์อารี พรมผล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
25 57000025 นางสาวจิตติภรณ์ สุธาโร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
26 57000026 นางสาวจิตติมา ผูกพันธ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
27 57000027 นางสาวจิตรลดา บัณฑรภิญโญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
28 57000028 นางสาวจินตนา นิยม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
29 57000029 นายจิรายุ ทองย้อย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
30 57000030 นางสาวจุฑาทิพย์ เครือแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
31 57000031 นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
32 57000032 นางสาวจุฑามาศ จันทรศิริอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
33 57000033 นางสาวจุฑามาศ แพงป้อง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
34 57000034 นางสาวฉลองภรณ์ ช้างชัย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
35 57000035 นางสาวฉัตรชฎา บุญยิ่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
36 57000036 นางสาวฉัตรธิดา ทับจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
37 57000037 นางสาวชฎาพร ทองดำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
38 57000038 นางสาวชนิดา สุขประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
39 57000039 นางสาวชนินันท์ ไวยพัฒน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
40 57000040 นางสาวชมัยพร แซ่อึ๊ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
41 57000041 นางสาวชัญญาณ์ภัช หาญกล้า- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
42 57000042 นางสาวเชาวนี ม่วงขาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
43 57000043 นางสาวโชติกา ทองหล่ออันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
44 57000044 นางสาวญาณิศา สราภิรมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
45 57000045 นางสาวฐิตาภา วิภาสมงคลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
46 57000046 นางสาวณัฏฐกันย์ ร่าเริงยิ่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
47 57000047 นางสาวณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
48 57000048 นางสาวณัฐกัญญา วิศวกรสกาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
49 57000049 นางสาวณัฐชลิฎา จันทร์ทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
50 57000050 นางสาวณัฐฐาพร ใจกำแหง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
51 57000051 นางสาวณัฐมน ขุนสันเทียะ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
52 57000052 นางสาวณิชกมล แซ่เฮง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
53 57000053 นางสาวดวงฤดี มาลีวรรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
54 57000054 นายทศพร สัตยวาส- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
55 57000055 นางสาวทิพยฉัตร สาคร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
56 57000056 นางสาวทิพย์ภาวี เส็งดอนไพร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
57 57000057 นางสาวทิพย์รชยา ณัฏฐ์ศรุตปสุตาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
58 57000058 นางสาวธนาพร เอี่ยมสอาด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
59 57000059 นางสาวธนิญา รักศรีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
60 57000060 นางสาวธัญชนก คล้อยสุวรรณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
61 57000061 นางสาวธัญวรรณ อาจวาทีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
62 57000062 นางสาวธารินี ส่งศรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
63 57000063 นางสาวนนฐพร ฉิมเรือง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
64 57000064 นางสาวนพวรรณ กสิกรรมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
65 57000065 นางสาวนพวรรณ มาตาพิทักษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
66 57000066 นางสาวนภาพร จารุเนตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
67 57000067 นางสาวนภาพร วรสวาสดิ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
68 57000068 นายนฤเบศร์ โสมานันท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
69 57000069 นางสาวนฤมล เกร็ดแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
70 57000070 นางสาวนฤมล แจ่มฤกษ์แจ้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
71 57000071 นางสาวนวพร เพียรดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
72 57000072 นางสาวนวลสิริ สุวรรณวุฒิกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
73 57000073 นางสาวน้ำทิพย์ ลาภทวีพรทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
74 57000074 นางสาวนิชธาวัลย์ รักษาภักดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
75 57000075 นางสาวนิชนาถ บุญชักนำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
76 57000076 นางสาวนิภาพร ยิ้มแย้ม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
77 57000077 นางสาวนิภาพันธ์ ไชยวรรณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
78 57000078 นางสาวนิสาลักษณ์ อยู่สุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
79 57000079 นางสาวเนตรนภา ดินจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
80 57000080 นางสาวเนตรนภา บุญมิตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
81 57000081 นางสาวบุศรา อิทธิขจรรัตน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
82 57000082 นางสาวบุษบง จินเกตุ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
83 57000083 นางสาวบุษบา จันทร์เพชร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
84 57000084 นางสาวบุษบา สุโขอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
85 57000085 นางสาวเบญจมาศ สมปัญญา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
86 57000086 นางสาวเบ็ญจมาศ ขุนเที่ยง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
87 57000087 นางสาวปนัดดา มาสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
88 57000088 นางสาวประไพพรรณ บุญสด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
89 57000089 นางสาวปรางค์ทิพย์ อรุณวาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
90 57000090 นางสาวปรียานุช ขจรกลิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
91 57000091 นางสาวปรียาภรณ์ ยะหัตตะ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
92 57000092 นางสาวปวฎา ไกรชนาวุฒิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
93 57000093 นางสาวปวีณา สุทธิจิตจุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
94 57000094 นางสาวปัญฑารีย์ ทัดประดิษฐ์ฐิติอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
95 57000095 นางสาวปาริชาติ เกื้อกูลราษฎร์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
96 57000096 นางสาวปิยมาศ คงกลิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
97 57000097 นางสาวปิยมาส ช่างซอ-<