เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52000001 นางสาววงศ์จันทร์ ช่วยรักษา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
2 52000002 นางสาววรรณภา เงางามอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
3 52000003 นางสาววรัญญา วัฒนะ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
4 52000004 นางสาววลัยพร จิตรประเวศน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
5 52000005 นางสาววัชรี แพงวงค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
6 52000006 นางสาววันเพ็ญ โสณะแสง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
7 52000007 นางสาววัลลี หวานเสนาะ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
8 52000008 นางสาววิจิตรา เผือกนิสสัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
9 52000009 นางสาวกฤษณา ดวงแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
10 52000010 นางสาวกลิกา คงโพธิ์น้อย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
11 52000011 นางสาวกิ่งกาญจน์ รุ่งเรือง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
12 52000012 นางสาวกิตติยา วิริยะ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
13 52000013 นางสาวเกษรา เกษร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
14 52000014 นางสาวขนิษฐา เทียนตะขบ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
15 52000015 นางสาวขวัญตา กรรณิกา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
16 52000016 นางสาวจารุวรรณ อวริสาร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
17 52000017 นางสาวจินตนา ศรีสุข- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
18 52000018 นางสาวจินตนาพร มุงคำภา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
19 52000019 นางสาวจิราวรรณ ปานพรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
20 52000020 นางสาวจีรวรรณ คุ้มพงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
21 52000021 นางสาวจุฑามาศ ปัทมสนธิ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
22 52000022 นางสาวแจ่มจันทร์ ดอกนางแย้ม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
23 52000023 นางสาวชนกชนม์ พงษ์บริบูรณ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
24 52000024 นางสาวชไมพร อำภาคำ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
25 52000025 นางสาวชลธิดา มุ่งหมาย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
26 52000026 นางสาวชลลดา ชัยหาทัพ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
27 52000027 นางสาวณัฏฐาวิริยา ดวนใหญ่- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
28 52000028 นางสาวเตือนใจ ประดิษฐ์พฤกษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
29 52000029 นางสาวทัศนีย์ ดอกดิน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
30 52000030 นางสาวธนิดา วงศ์วานดุสิตอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
31 52000031 นางสาวธาริณี บุญสาตร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
32 52000032 นางสาวธิติมา วงษ์วาร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
33 52000033 นางสาวนพกนิษฐ์ สุวรรณรังค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
34 52000034 นางสาวนภาพร ปลื้มผล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
35 52000035 นางสาวนริษา ปานทับ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
36 52000036 นางสาวนฤธารณ์ เกโส- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
37 52000037 นางสาวนัทฐินีย์ สุริยโสภา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
38 52000038 นางสาวนันฑาการ ทิวาวัลย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
39 52000039 นางสาวนิตยา รอดสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
40 52000040 นางสาวนิตยากร รักษาภักดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
41 52000041 นางสาวนิภาภรณ์ ชื่นอร่าม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
42 52000042 นางสาวนุชนาถ ทัพพะปุรณะ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
43 52000043 นางสาวบุษบา บุญสนิท- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
44 52000044 นางสาวปราณี มานะเพียร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
45 52000045 นางสาวพรทิวา อินทร์จันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
46 52000046 นางสาวพรพิมล จำปาชัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
47 52000047 นางสาวพรรณี สุวรรณโชติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
48 52000048 นางสาวพลอยชมพู แผ่คุณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
49 52000049 นางสาวพัชรี ฮะซิ้ม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
50 52000050 นางสาวพัชรี คล้ายแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
51 52000051 นางสาวพิไลวรรณ์ สรสิทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
52 52000052 นางสาวเพียงพธู ทอนศรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
53 52000053 นางสาวแพรวพรรณ ยานกายอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
54 52000054 นางสาวเฟื่องฤทัย ไกรหมู- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
55 52000055 นางสาวภัทราภรณ์ นกพุทธา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
56 52000056 นางสาวภิญญดา สีงามอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
57 52000057 นางสาวมณีนุช พิริยะบรรหาร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
58 52000058 นางสาวมนัสวีร์ คงประเสริฐ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
59 52000059 นางสาวมัณฑนา เสนน้อย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
60 52000060 นางสาวมินตรา สามารถ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
61 52000061 นางสาวรัชตาวรรณ โพธิ์เวียงคำอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
62 52000062 นางสาวรัตนา ขำการะเกตุ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
63 52000063 นางสาวรัตนา สุขเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
64 52000064 นางสาวลาวัลย์ นิติการ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
65 52000065 นางสาวศิริพร โฉมเฉลา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
66 52000066 นางสาวศิริรัตน์ นิธิประภาวัฒน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
67 52000067 นางสาวศิริวิภา รัตนบัลลังก์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
68 52000068 นางสาวสมจิต นนท์ศิริอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
69 52000069 นางสาวสมใจ แซ่ตั๊น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
70 52000070 นางสาวสมหญิง มาลัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
71 52000071 นางสาวสายรุ้ง เกณเขตร์รักร่ำ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
72 52000072 นางสาวสาวิตรี ฟุ้งโล้- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
73 52000073 นางสาวสุกัญญา นาทุ่งนุ้ย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
74 52000074 นางสาวสุกัญญา พวงเนตร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
75 52000075 นางสาวสุกัญญา หาญกล้า- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
76 52000076 นางสาวสุนทรี มะหะหมัดอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
77 52000077 นางสาวสุนันทา เจริญสุข- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
78 52000078 นางสาวสุภิฏฐา ชื่นสาลี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
79 52000079 นางสาวเสาวรส ทองอินทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
80 52000080 นางสาวแสงจันทร์ พาหนวด- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
81 52000081 นางสาวอนงค์ แหลมเขาทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
82 52000082 นางสาวอมรา จุกสีดา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
83 52000083 นางสาวอรพินธุ์ ขันตี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
84 52000084 นางสาวอรุณรัตน์ บรรยงค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
85 52000085 นางสาวอรุณโรจน์ พวงสอน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
86 52000086 นางสาวอัจฉรา วงศ์ตรุษ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
87 52000087 นางสาวอัจฉราพรรณ ประเสริฐโสภณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
88 52000088 นางสาวอาทิตย์ติมา จันทะเวช- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
89 52000089 นางสาวอารีย์ อุดมลาภ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
90 52000090 นางสาวอารีย์ โนรีราษฎร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
91 52000091 นางสาวอารีรัตน์ ปิยะวาทินทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
92 52000092 นายจักรพงษ์ นานาโพธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
93 52000093 นายธารา เจริญสว่าง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
94 52000094 นายธีระพล ผ่านภูเขียว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
95 52000095 นางสาวกาญจนา จันทร์พรหม- 16 เมษายน 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29