เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51000894 นางสาวกนกอร เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
2 51000900 นางสาวกมลวรรณ พานพินิจ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
3 51000917 นางสาวกรรณิกา ภูธรเลิศ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
4 51000924 นางสาวกัญญ์กมล ดีใจ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
5 51000931 นางสาวกาญจนารมณ์ พรหมจันทะ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
6 51000948 นางสาวขนิษฐา อิงกลาง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
7 51000955 นางสาวขวัญฤทัย พึ่งผล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
8 51000962 นายจักราวุธ ฝ่ายจิตรชอบ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
9 51000979 นางสาวจิตรา หอมสินธุ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
10 51000986 นางสาวจินดา ศรวัฒน์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
11 51000993 นางสาวจิราภรณ์ หมอสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
12 51001006 นางสาวจีรนัน วิลาทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
13 51001013 นางสาวจีราภรณ์ กองจวง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
14 51001020 นางสาวจุฑามาตย์ พลหาญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
15 51001037 นางสาวจุฑามาศ เกตุตะคุ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
16 51001044 นางสาวจุฑามาศ ชมภูทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
17 51001051 นางสาวจุฬารัตน์ มะลิหอม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
18 51001068 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญขวัญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
19 51001075 นางสาวเจตสุภา สุขสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
20 51001082 นางสาวโฉมฐิตาภา ศิริมาอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
21 51001099 นางสาวชนม์สรณ์ ศรีมาลี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
22 51001105 นายชนะชัย วงษา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
23 51001112 นางสาวชลธิชา ปราศัย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
24 51001129 นางสาวชลธิชา โอนอ่อน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
25 51001136 นางสาวชลลดา ผาใต้- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
26 51001143 นางสาวชลิดา กัณหารี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
27 51001150 นายชาญศิลป์ สร้อยโทอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
28 51001167 นางสาวณัฐกฤตา อุดใจ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
29 51001174 นายดนุวัฒน์ นิคร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
30 51001181 นางสาวดรุณี อนุมาตย์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
31 51001198 นางสาวดวงพร ธรรมนิติเวทย์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
32 51001204 นายเทพพิทักษ์ สาราโรจ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
33 51001211 นางสาวธิรดา ธวัชชัยดำรง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
34 51001228 นางสาวนฤมล ทองยืน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
35 51001235 นายนัฐพร สุภาพรม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
36 51001242 นางสาวนันทวัน ชื่นคุ้ม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
37 51001259 นางสาวนันทวัน แซ่ก๊วยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
38 51001266 นางสาวนาฏอนงค์ กำแพงทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
39 51001273 นางสาวนิภา ป่ารั่นทม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
40 51001280 นางสาวนิลุบล วิเศษดี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
41 51001297 นางสาวนุจรินทร์ อินเขียว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
42 51001303 นางสาวนุจรี จุลธรรม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
43 51001310 นางสาวเบญจมาศ ปล้องงูเหลือม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
44 51001327 นางสาวปณมภรณ์ ใจศิริ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
45 51001334 นางสาวปฤษณา ช่วยชูทรัพย์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
46 51001341 นางสาวปาริชาต ราชพรหมมา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
47 51001358 นางสาวปิยนุช ขุนเจริญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
48 51001365 นางสาวผการัตน์ ตุมกา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
49 51001372 นางสาวพัฒนาพร ไชยภูมิ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
50 51001389 นางสาวพิชชาภรณ์ สาตะรักษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
51 51001396 นางสาวพิชชาภา ตาดทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
52 51001402 นายพิษณุ พวงทองใบ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
53 51001419 นางสาวเพชรรัตน์ เชียงเถียร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
54 51001426 นางสาวเพ็ญพักตร์ สละชีพ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
55 51001433 นางสาวแพวนภา กุลวงศ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
56 51001440 นางสาวภาวิณี อุตรพรม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
57 51001457 นางสาวมัลลิกา เหมนาค- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
58 51001464 นางสาวเมทะนี เทวสกุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
59 51001471 นางสาวเมย์ พิมลวรกุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
60 51001488 นายยุกติ ขาวนาเข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
61 51001495 นางสาวยุพาภรณ์ สงวนวงษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
62 51001501 นางสาวยุภาพร ทองแม้นอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
63 51001518 นางสาวยุรี เหยน้อย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
64 51001525 นางสาวยุวธิดา นามปรานิล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
65 51001532 นางสาวรัตนาภรณ์ ยั้งระหัดอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
66 51001549 นางสาวรำไพ แสนสุข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
67 51001556 นางสาวลดาวัลย์ ทองใบ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
68 51001563 นางสาววรรณวิสา ลาลู่อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
69 51001570 นางสาววรรษมน ตันสกุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
70 51001587 นางสาววัชราภรณ์ พันธรรม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
71 51001594 นางสาววัชรี บุญส่งสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
72 51001600 นางสาววันวิสาข์ คำเมือง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
73 51001617 นางสาววัลย์ลดา อุ่นแก้ว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
74 51001624 นางสาววาริน ถนอมสัตย์อันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
75 51001631 นางสาววารุณี นิลเทศ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
76 51001648 นางสาววิภาวี ยี่วาศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
77 51001655 นางสาววีรพร คำภูษาอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
78 51001662 นายวีระ เนริกูล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
79 51001679 นางสาววีระยา วรสีหะ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
80 51001686 นายศักดิ์กริน ดินกระโทก- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
81 51001693 นางสาวศิรินญา คิดเห็น- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
82 51001709 นางสาวศิริพร เนื่องไชยยศ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
83 51001716 นางสาวศิริรัตน์ เทพศรีหา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
84 51001723 นางสาวศุภลักษณ์ กุละนาม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
85 51001730 นางสาวสโรชา แสนวันนา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
86 51001747 นางสาวสวนิต นามติราช- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
87 51001754 นางสาวสาวิตรี สว่างพบ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
88 51001761 นางสาวสุคลทิพย์ พลโลกา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
89 51001778 นางสาวสุชาดา ฆ้องลัน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
90 51001785 นางสาวสุดาวดี จันทรสิงห์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
91 51001792 นางสาวสุนิศา พรมเหล็ก- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
92 51001808 นางสาวสุมนมาลย์ ศรีประศาสตร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
93 51001815 นางสาวสุรัสวดี ทองอ่อนอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
94 51001822 นางสาวสุรินทร แก่นท้าว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
95 51001839 นางสาวเสาวคนธ์ ขจรจันทร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
96 51001846 นางสาวเสาวนิจ น้อยมงคล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
97 51001853 นางสาวเสาวลักษณ์ เถื่อนคำ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
98 51001860 นางสาวหทัยทิพย์ งอยจันทร์ศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
99 51001877 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองนาท- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
100 51001884 นางสาวอนุสรา ทาทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
101 51001891 นางสาวอมีนา โสมาบุตร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
102 51001907 นางสาวอรวรรณ ไขกล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
103 51001914 นางสาวอาภัสรา ภูบัวดวง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
104 51002959 นางสาวรัตนมณี ดุริยศาสตร์- 21 มีนาคม 2552 อนุมัติ
105 51002966 นางสาวดวงดาว ไชยนาม- 14 เมษายน 2552 อนุมัติ
106 51002973 นางสาวนงค์ลักษณ์ ทองรุ่ง- 29 มีนาคม 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29