เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50000529 นางสาวกนิษฐา ภู่พวง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
2 50000536 นางกรกนก เมืองโคตร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
3 50000543 นางกุลวดี ศรีรประภพ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
4 50000550 นางสาวขนิฎฐา ครอบครอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
5 50000567 นางสาวคีตภัทร สามัคคี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
6 50000574 นางจรรยารักษ์ แพ่งพันธ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
7 50000581 นางนภสร กลิ่นโกสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
8 50000598 นางสาวจารุวรรณ แสงสมบุญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
9 50000604 นางจินดา บุญมา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
10 50000611 นางจิรพรรณ เพ็ญทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
11 50000628 นางชลิดา แก้วดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
12 50000635 นางฐิติมา ทาวี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
13 50000642 นางฐิติมา รินรักษา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
14 50000659 นางดวงกมล เยื่อแย้ม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
15 50000666 นางสาวดวงพร วรแสน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
16 50000673 นางทัศนีย์ ศรีสุขโข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
17 50000680 นายธัญสิทธิ์ สินธุประเสริฐ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
18 50000697 นางสาวนงค์นาจ วรรณภักดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
19 50000703 นางนงลักษณ์ มั่นจิตร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
20 50000710 นางนพมาส บุญราศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
21 50000727 นางนภาพร พ่อลีละ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
22 50000734 นางนภาพร มอญรัต- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
23 50000741 นางสาวนฤมล บัวน้อย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
24 50000758 นางสาวนิพา เกตุเคน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
25 50000765 นางบังอร ไชยเส็ง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
26 50000772 นางประพิศ กลิ่นขจร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
27 50000789 นางสาวปรียาภรณ์ รอดเดชา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
28 50000796 นางพรนรินทร์ สดสูง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
29 50000802 นางพวงมาลี กิ่งบัวแก้ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
30 50000819 นางพัชรี เจริญสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
31 50000826 นางเพ็ญศรี กล้าจริง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
32 50000833 นางสาวมัญฑิตา อักษรดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
33 50000840 นางสาวยุรฉัตร์ สวัสดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
34 50000857 นางระวิวรรณ์ ดวงชื่น- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
35 50000864 นางรักชนก คำมะนาง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
36 50000871 นางสาวรัตนา ผดุงศิริกุลชัย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
37 50000888 นางรุ่งอรุณ มงคลยง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
38 50000895 นางวนิดา มัทธกุลพร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
39 50000901 นางวันทนีย์ อุมา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
40 50000918 นางวิภาดา ทวีรัตนเสรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
41 50000925 นางสาววิลาวัณย์ สุขศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
42 50000932 นางศรีนวล ยิ่งทวี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
43 50000949 นางศรีวรรณ ชอุ่มวงค์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
44 50000956 นางสาวศิริพร พรหมสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
45 50000963 นางศิริพร พิสุทธิพงษ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
46 50000970 นางสาวศิริวรรณ มะลิวงศ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
47 50000987 นางสงวน ชูแก้ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
48 50000994 นางสมจิตร์ บุญประกอบ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
49 50001007 นางสาวสำเนียง ฉิมผกา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
50 50001014 นางสุดารัตน์ ทองจันทร์มูล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
51 50001021 นางสาวสุนทรีย์ สุขสิงห์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
52 50001038 นางสุนีย์ มะเล็ก- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
53 50001045 นางสาวกิตติธรา วรรัตน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
54 50001052 นางสาวเสาวรส ลือญาติ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
55 50001069 นางสาวแสงจันทร์ บุญลาภ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
56 50001076 นางอรพินท์ เพียรสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
57 50001083 นางสาวอรวรรณ์ ส่งศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
58 50001090 นางอรสา พุ่มพวง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
59 50001106 นางอ่อนนุช นันทะเพ็ชร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
60 50001113 นางสาวอัญชลี วงศ์ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
61 50001120 นางสาวอำไพ บุญพงษ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
62 50001137 นางอำภา อินทโชติ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
63 50001144 นางสาวกมนวรรณ มั่นมากอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
64 50001151 นางสาวกมลเนตร สุ่มมาตย์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
65 50001168 นางสาวกรวิกา วิฑูรธรรมศาสน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
66 50001175 นางสาวกันทนา วงค์ชา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
67 50001182 นางสาวเกศินี สุระขันธ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
68 50001199 นางสาวเกษร จิตบุญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
69 50001205 นางสาวขนิษฐา ชูฤทธิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
70 50001212 นางสาวขวัญพิชชา ปะนะทัง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
71 50001229 นางสาวจารุณี ปั่นเจริญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
72 50001236 นางสาวจินดารัตน์ สุวรรณวัฒนะ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
73 50001243 นางสาวจินตนา พึ่งพา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
74 50001250 นางสาวจิราพร ค่านคร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
75 50001267 นางสาวจิราพร จำรูญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
76 50001274 นางสาวจุฑารัตย์ ลันดา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
77 50001281 นางสาวชมพูนุช พลแสน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
78 50001298 นางสาวชลทิชา รักษาธรรม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
79 50001304 นางสาวชลาลัย หมื่นอนันต์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
80 50001311 นายชัชวาล บัวพล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
81 50001328 นางสาวชิดชนก ถูกจิตต์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
82 50001335 นางสาวณัฐธิดา บุญถนอมอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
83 50001342 นางสาวดวงแก้ว ไตรแดง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
84 50001359 นางสาวดุจดาว ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
85 50001366 นางสาวตรีสุคนธ์ สวัสดิ์โสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
86 50001373 นางสาวตะวัน สุวรรณจินดา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
87 50001380 นายทรงวุฒิ สอนรุณ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
88 50001397 นางสาวทิพย์วรรณ หาญมนต์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
89 50001403 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุภตะ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
90 50001410 นางสาวทุติยาภรณ์ สุธงษา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
91 50001427 นางสาวนลินทิพย์ ศรีสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
92 50001434 นางสาวนงลักษณ์ กงสะเด็น- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
93 50001441 นางสาวนนทิยา โพธิ์ทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
94 50001458 นางสาวนพรัตน์ กลิ่นสุคนธ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
95 50001465 นางสาวนันทวัน แก้วมีอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
96 50001472 นางสาวน้ำฝน แก้วสีไว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
97 50001489 นางสาวเนตรชนก ดรกางสี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
98 50001496 นางสาวบังอร เพ็งพินิจ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
99 50001502 นางสาวประทุมมาศ แสงกล้า- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
100 50001519 นางสาวประภาวรรณ ผิวบาง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
101 50001526 นางสาวปวีณา สงวนนาม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
102 50001533 นางสาวปัทมาวดี เอี่ยมจริง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
103 50001540 นางสาวปิยะนุช กองเฮ - 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
104 50001557 นางสาวปิยาภรณ์ สุขสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
105 50001564 นายพงศ์กานต์ ไผ่ล้อม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
106 50001571 นางสาวพัชรา ชาหอมอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
107 50001588 นางสาวพัชรินทร์ สหายา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
108 50001595 นางสาวพัสตราภรณ์ อภิรักษ์ตระกูลอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
109 50001601 นางสาวพิมพ์พร นิลสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
110 50001618 นางสาวเพ็ญพิศ ทองมาเอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
111 50001625 นางสาวมลวดี ปิ่นวิหค- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
112 50001632 นางสาวยุพาภรณ์ กมลศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
113 50001649 นายรมยรัชต์ ปลื้มคิด- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
114 50001656 นางสาวรสริน ปิ่นยกูล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
115 50001663 นางสาวรุ่งนภา สายแก้วอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
116 50001670 นางสาวลัดดาวรรณ์ เอี่ยมสอาด- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
117 50001687 นางสาวลินดา นุชสวาท- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
118 50001694 นางสาววทันยา ชื่นรส- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
119 50001700 นางสาววรรณิภา สอนบุญมา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
120 50001717 นางสาววรารัตน์ ศรีสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
121 50001724 นางสาววันวิสาข์ ทองหล่อ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
122 50001731 นางสาววารุณี สามสี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
123 50001748 นางสาววิจิตรา ชิตณรงค์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
124 50001755 นางสาววิชุวดี ตรีชาวงษ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
125 50001762 นางสาววิภาดา ลอยศักดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
126 50001779 นางสาวศิรินทรา ประทุม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
127 50001786 นางสาวศิริพร ฐานทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
128 50001793 นางสาวศิริพร อารักษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
129 50001809 นางสาวศิริมา โภคา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
130 50001816 นางสาวศิริรักษ์ เอี่ยมฝาก- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
131 50001823 นางสาวศิวณี เสวีวัลลภ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
132 50001830 นายศุภสิทธิ์ นาแซง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
133 50001847 นางสาวสมคิด แก้วคำ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
134 50001854 นายสายัณห์ จันทราวัฒน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
135 50001861 นางสาวสิรินภา อุ่นแก้ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
136 50001878 นางสาวสุกัญญา เกตุงาม - 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
137 50001885 นางสาวสุกัญญา จันทร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
138 50001892 นางสาวสุจิตรา หัสดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
139 50001908 นางสาวสุดา เรืองศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
140 50001915 นางสาวสุนทรี โคตรวิชัย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
141 50001922 นางสาวสุปรียา เต่าสา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
142 50001939 นางสาวสุพัตรา เหมียนทองแก้ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
143 50001946 นางสาวสุพัตรา อรรคพัฒน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
144 50001953 นางสาวสุภัสตรา เปลี่ยนไธสง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
145 50001960 นางสาวสุภาพรรณ แก่นบุบผา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
146 50001977 นางสาวสุวิมล วงษ์มิตร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
147 50001984 นางสาวหทัยกาญจน์ ป่าขมิ้น- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
148 50001991 นางสาวหทัยรัตน์ จิตราทิตยกุล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
149 50002004 นางสาวหฤทัย กมลพรมงคล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
150 50002011 นายอดิศักดิ์ จันทร์แกมอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
151 50002028 นางสาวอนงค์ พานเรือง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
152 50002035 นางสาวอนงค์ พิมพ์โยธา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
153 50002042 นางสาวอนุธิดา ทองคำ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
154 50002059 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสอาด- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
155 50002066 นางสาวอรพินท์ เชื้อเขา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
156 50002073 นางสาวอัญชนา พันธ์วิไลอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
157 50002080 นางสาวอัญชลี ทวีการ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
158 50002097 นางสาวอารีวรรณ รักแดง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
159 50002103 นายอำนาจ คงสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
160 50002110 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เดชคุณานนท์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
161 50002127 นางสาวอุษา วิบูลย์จักร์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
162 50002134 นางสาวชลาลัย เหียรหัน- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29