เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47001574 นางนววรรณ ศิริพรหมรังสี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
2 47001581 นางสาวกนกอร ปัญญา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
3 47001598 นางสาวกรรณิกา ทิพย์ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
4 47001604 นางกาญจนา ธุระกิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
5 47001611 นางกาญจนา โพธิ์งาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
6 47001628 นางสาวกิตติยา สถิตชัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
7 47001635 นางสาวกุหลาบ ธารสวิง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
8 47001642 นางเกษร นนกันทา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
9 47001659 นางสาวขนิษฐา ศรีสกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
10 47001666 นางสาวขนิษฐา เศรษฐบุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
11 47001673 นางขนิษฐา หลาวทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
12 47001680 นางสาวจงจิตต์ กลัดสมบัติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
13 47001697 นางสาวจริยาภรณ์ ศรีจันทร์ฉาย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
14 47001703 นางสาวจันทร์เพ็ญ คัสกรณ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
15 47001710 นางสาวศรีวรรณ เลิศศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
16 47001727 นางสาวจิตติมา คำนวนสินธุ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
17 47001734 นางสาวจิตรตรา พรเลิศทวีกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
18 47001741 นางสาวจินตนา พิมพ์เมืองเก่า- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
19 47001758 นางกรชนก ภูจอมนิล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
20 47001765 นางสาวชัชฎาพร วิเชียรเลิศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
21 47001772 นางสาวชีวานันท์ วงษ์สามารถ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
22 47001789 นางโชติรส ศิลาพงษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
23 47001796 นางสาวฐานิวรรณ ดาวจันทร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
24 47001802 นางสาวณิรุชา บัวเจตธรรม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
25 47001819 นางสาวดวงอารี ตาดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
26 47001826 นางทัศนีย์ บุญบุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
27 47001833 นางสาวทิพวรรณ กาลพัฒน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
28 47001840 นางสาวทิพสุดา แต่งแดน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
29 47001857 นางสาวธิดาพร สีหะวงษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
30 47001864 นางสาวนงเยาว์ ถามูลเรศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
31 47001871 นางนงเยาว์ ยุตะกิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
32 47001888 นางนพรัตน์ ยอดมาลี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
33 47001895 นางนภัสวรรณ เมตตาจิตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
34 47001901 นางสาวนฤมล ดวงตะวัน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
35 47001918 นางนวลจันทร์ ทองสาย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
36 47001925 นางสาวนวลนิตย์ เนตรสูงเนิน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
37 47001932 นางสาวนิกร นัยสว่าง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
38 47001949 นางนิชานันทน์ จึงไพบูลย์กิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
39 47001956 นางนิตยา จิตติเรืองเกียรติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
40 47001963 นางนุชนารถ นิรันดร์โสภณ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
41 47001970 นางสาวนุสรา เผ่าหัวสระ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
42 47001987 นางเนาวรัตน์ บัวใหญ่- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
43 47001994 นางสาวเนาวรัตน์ สงวนทรัพย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
44 47002007 นางบังอร อินทศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
45 47002014 นางบังอร คุณธรรม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
46 47002021 นางสาวบังอร หงษ์สุวรรณ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
47 47002038 นางบุศราคัม โพธิ์งาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
48 47002045 นางบุศรินท์ รุ่งอุทัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
49 47002052 นางบุษบา สนั่นเมือง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
50 47002069 นางประภัสสร อนันต์นาวี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
51 47002076 นางปราณี วิชัยแสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
52 47002083 นางสาวปัทมา ประทุมถิ่น- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
53 47002090 นางสาวปัทมาภรณ์ ภูมิประภาส- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
54 47002106 นางสาวปาลิตา วรรณพงษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
55 47002113 นางสาวปิยะดา ประพาฬ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
56 47002120 นางธัญชนก เหล่าพงศ์พิชญ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
57 47002137 นางพรทิพย์ วงษ์หนองหอย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
58 47002144 นางสาวพรทิพย์ สุขแสงเปล่ง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
59 47002151 นางพัชญ์ธานันท์ พิทักษ์โพธิ์งาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
60 47002168 นางพัชรีย์ พรหมสิงห์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
61 47002175 นางเพ็ญศรี คำพันธ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
62 47002182 นางสาวมณี สุขประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
63 47002199 นางสาวมลิสา ผุยหัวโทน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
64 47002205 นางสาวมะยุรา เพียรยิ่ง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
65 47002212 นางสาวเมตตา ยิ่งชัยภูมิ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
66 47002229 นางยุพิน แก้วภักดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
67 47002236 นางยุพิน ระงับภัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
68 47002243 นางรติรักษ์ แสงสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
69 47002250 นางสาวรัชนี วัฒนประดิษฐ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
70 47002267 นางรันดร เหล็กมา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
71 47002274 นางสาวรุ่งราวรรณ สุระทิพย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
72 47002281 นางรุ่งฤดี นนทะมาตย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
73 47002298 นางละเอียด สืบญาติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
74 47002304 นางลัดดา พิทักษ์พลรัตน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
75 47002311 นางสาววชิราภรณ์ ดิษฐพันธุ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
76 47002328 นางสาววณี บุญสุด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
77 47002335 นางวัชรี ง่วนยอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
78 47002342 นางสาววิจิตรา สืบเสน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
79 47002359 นางวิภารัตน์ คำสอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
80 47002366 นางวีราพร ฤทธิ์งาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
81 47002373 นางศิรดา ประรัมย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
82 47002380 นางสาวศิริพร พันธุ์ศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
83 47002397 นางศิริวรรณ มะยาระ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
84 47002403 นางณัฐรุจา ทินวงศ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
85 47002410 นางสมใจ มาสอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
86 47002427 นางสาวสมฉาย ประจัญฤทธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
87 47002434 นางสมทรง มุสะนะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
88 47002441 นางสมฤทธิ์ ดลแม้น- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
89 47002458 นางสมลักษณ์ พิศาลประภา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
90 47002465 นางสาวสายชล นิลเนตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
91 47002472 นางสาวสำรวย กุลใส- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
92 47002489 นางสาวสุกัลยา บุญนำ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
93 47002496 นางสุจิตรา สันติสุขถาวร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
94 47002502 นางสาวสุชาลี ผ่องใส- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
95 47002519 นางสาวสุทธิมา ต้นแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
96 47002526 นางสุชีรา อุตมะยาน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
97 47002533 นางสาวสุนันทรา ค่ายแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
98 47002540 นางสาวสุพัตรา สืบเสน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
99 47002557 นางสุพัตรา หงษ์ทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
100 47002564 นางสาวสุภาพ เจริญสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
101 47002571 นางสาวสุภาวดี เทศอมร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
102 47002588 นางสุมาลี ชัยณรงค์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
103 47002595 นางสุวิพร สัยงาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
104 47002601 นางสาวสุวิมล โคตะวินนท์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
105 47002618 นางสาวหทัยภัทร ทาระลัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
106 47002625 นางอมรพรรณ์ ไชยกิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
107 47002632 นางอรดี ชัยลาด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
108 47002649 นางสาวอรสา เหลืองธนะกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
109 47002656 นางสาวอัมพิกา เกิดศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
110 47002663 นางอำพร เข็มศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
111 47002670 นางสาวอำพร อนุพงษ์ภิชาติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
112 47002687 นางไอยรา ว่องพานิช- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
113 47002694 นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
114 47002700 นางสาวกาญจนา ทัศนา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
115 47002717 นางสาวคนึงนิตย์ ถาวร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
116 47002724 นางสาวจันทนี รอดอยู่- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
117 47002731 นางสาวจันทร์เพ็ญ สายชู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
118 47002748 นางสาวจารุณี ทองอยู่- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
119 47002755 นางสาวจินตนา กัลยา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
120 47002762 นางสาวจิราภรณ์ นิสสัยสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
121 47002779 นางสาวจิริสุดา คุณทรัพย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
122 47002786 นางสาวโฉมฉาย แซ่คู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
123 47002793 นางสาวชลดา หงษา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
124 47002809 นางสาวชลิตา โปยไธสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
125 47002816 นางสาวทิพวัลย์ ชั้นวัฒนพงศ์กุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
126 47002823 นางสาวนภาลัย เกตแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
127 47002830 นางสาวนิตยา ทรัพย์มั่น- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
128 47002847 นางสาวนิภาพร นาแรมงาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
129 47002854 นางสาวเบญจรงค์ ชุติวาสนาสกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
130 47002861 นางสาวเบ็ญจา คำบอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
131 47002878 นางสาวประกายแก้ว แจ่มกระจ่าง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
132 47002885 นางสาวประทุมวัน สมัตถะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
133 47002892 นางสาวปรียาลักษณ์ ทวีชาติอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
134 47002908 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
135 47002915 นางสาวพรพิมล ไพรพฤกษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
136 47002922 นางสาวพรรณี เขียนอักษรกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
137 47002939 นางสาวพิมษา นึกถึง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
138 47002946 นางสาวพิรุณพร กิมฮั่นเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
139 47002953 นางสาวพิศมัย ลาภเงินเฉลิม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
140 47002960 นางสาวแพรวพรรณ วงษ์ชอุ่ม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
141 47002977 นางสาวรุ่งทิวา ยิ่งเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
142 47002984 นางสาววชิราภรณ์ ลิขิตธรรมอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
143 47002991 นางสาววันเพ็ญ ดุลคนิตอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
144 47003004 นางสาววิชาณี แก้วแกม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
145 47003011 นางสาวศริณนา วัฒนศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
146 47003028 นางสาวศศลักษณ์ จันทร์เจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
147 47003035 นางสาวศาวิณี มัตนาวี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
148 47003042 นางสาวศิริวรรณ ทรายทอก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
149 47003059 นางสาวสกาย ไก่แก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
150 47003066 นางสาวสมพร จันสมุทรอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
151 47003073 นางสาวสลิตา เจริญสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
152 47003080 นางสาวสิรินทิพย์ บุญอยู่อันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
153 47003097 นางสาวสุกัญญา สินศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
154 47003103 นางสาวสุธิดา พราหมหีด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
155 47003110 นางสาวสุภาณี แสงกระจ่าง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
156 47003127 นางสาวสุภาพร คำลือ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
157 47003134 นางสาวสุรีพร เลิศศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
158 47003141 นางสาวสุรีรัตน์ ธีระวัฒน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
159 47003158 นางสาวสุลิษา วิฑูรธรรมศาสน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
160 47003165 นางสาวเสาวนีย์ ผิวเกลี้ยง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
161 47003172 นางสาวอภิรุจี ชื่นพัฒนรัฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
162 47003189 นางสาวอ้อมใจ โจไธสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
163 47003196 นางสาวอามรรัตน์ กุลบุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
164 47003202 นางสาวอำไพ ชินศักดิ์ชัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29