เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45000068 นางสาวกลิ่นขจร อินทรศาสตร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
2 45000069 นางสาวกันยารัตน์ รัตนคช- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
3 45000070 นางสาวกัลยา กองทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
4 45000071 นางสาวแก้วตา หอมหวล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
5 45000072 นางสาวจินตนา ส่องแสงจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
6 45000073 นางสาวจิราพร ประดิษฐ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
7 45000074 นางสาวเจน วิชานงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
8 45000075 นางสาวเจนจิรา ร่ำไร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
9 45000076 นางสาวฉวีวรรณ เพิ่มศิริ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
10 45000077 นางสาวณัญพร จำนงค์พิพัฒน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
11 45000078 นางสาวดรุณี นันทสินธ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
12 45000079 นางสาวทิตยา เภตรา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
13 45000080 นางสาวธนิดา แก้วจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
14 45000081 นางสาวนงนุช โอ้เฮง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
15 45000082 นางสาวนุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
16 45000083 นางสาวเนตนภา บุญชู- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
17 45000084 นางสาวบุสดี แสงแก้ว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
18 45000085 นางสาวเบญจภัทร์ คำสิงห์นอก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
19 45000086 นางสาวปรวดี สีหะวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
20 45000087 นางสาวปวีณา ตั๊นเจริญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
21 45000088 นางสาวปัทมา อุดม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
22 45000089 นางสาวปิยรัตน์ ฉายประเสริฐ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
23 45000090 นางสาวพนอ มูลจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
24 45000091 นางสาวพนิตา ยงยุทธ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
25 45000092 นางสาวเพ็ญพร สุนทรเชษฐานนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
26 45000093 นางสาวภาวินี สกุลไทย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
27 45000094 นางสาวมยุรี วรนุช- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
28 45000095 นางสาวเมธินี ทองตุ๋ย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
29 45000096 นางสาวยุวธิดา แสนเมืองชิน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
30 45000097 นางสาวร่มเกล้า กิจเจริญไชย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
31 45000098 นางสาวรัตนา แสงชาติ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
32 45000099 นางสาวลดารัตน์ ดวนใหญ่- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
33 45000100 นางสาววรินเพ็ญ หนูน้อย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
34 45000101 นางสาววัชรี โอสถานนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
35 45000102 นางสาววิจิตรา ยะรังษี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
36 45000103 นางสาววีรยา พิเชฐกิจจาวัฒน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
37 45000104 นางสาวศุภลักษณ์ สุบรรทม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
38 45000105 นางสาวสลิตา เทียนสว่าง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
39 45000106 นางสาวสายสวาสดิ์ ปาลาด- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
40 45000107 นางสาวสิริวิภา ฉัตรวรรณมาศ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
41 45000108 นางสาวสุพรรษา บุญสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
42 45000109 นางสาวเสาวนีย์ คงนิรันดร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
43 45000110 นางสาวอรพิน ขวัญตา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
44 45000111 นางสาวอรพิน ศิริพงศ์วัฒนา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
45 45000112 นางสาววราภรณ์ เจริญวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
46 45000113 นางสาวสุรินนา ถิ่นทวี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
47 45000114 นางกนกเพชร จันทร์วัฒนภัณฑ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
48 45000115 นางกนกอร สุขใจ - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
49 45000116 นางสาวกรนิกา วิชชุประภา - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
50 45000117 นางกรรณิกา ยืนยงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
51 45000118 นางสาวกาญจนา ชลวัฒนะ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
52 45000119 นางกาญจนา อุดมสุข - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
53 45000120 นางกานดา อัมรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
54 45000121 นางเกษมศรี เมืองทอง - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
55 45000122 นางเกษร อู๋สังข์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
56 45000123 นางขนิษฐา ใหญ่เสมอ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
57 45000124 นางจริยา ชาวหงษา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
58 45000125 นางจริยา อภิชาตวณิชย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
59 45000126 นางจรีย์ สินจิตต์ - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
60 45000127 นางสาวจันดิษ สุดใจ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
61 45000128 นางจันทร คงชยาสุขวัฒน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
62 45000129 นางจันทร์เพ็ญ จำปาแก้ว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
63 45000130 นางสาวจามรี จันทร์รัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
64 45000131 นางจารุวรรณ มานะดี - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
65 45000132 นางจำนง เผด็จศึก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
66 45000133 นางจำเรียง พิทยาคุณ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
67 45000134 นางจำแลง วงษ์นิกร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
68 45000135 นางสาวฉวีวรรณ นิยม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
69 45000136 นางชนากานต์ ซุ่ยหิรัญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
70 45000137 นางชุลีกร กิตติกำแหง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
71 45000138 นางชูรัตน์ ผินสุวรรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
72 45000139 นางสาวฐิตินุช งามสมุทร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
73 45000140 นางดลนภา สุขสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
74 45000141 นางสาวดาวเรือง เหลือสิน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
75 45000142 นางถวิล คันธิวิวรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
76 45000143 นางทิพวรรณ์ กระถินทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
77 45000144 นางธรรมรักษ์ ไขรัศมี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
78 45000145 นางสาวนงนุช เอียวชุด- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
79 45000146 นางนพรัตน์ สัพพัญญูวิทย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
80 45000147 นางนภา มีชาญเชี่ยว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
81 45000148 นางสาวนภาภรณ์ มาลัย - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
82 45000149 นางนฤวรรณ โชคเฉลิมวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
83 45000150 นางสาวนัทฐา พูนสวัสดิ์พงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
84 45000151 นางนันทพร จันทรา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
85 45000152 นางน้ำค้าง จุลนพ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
86 45000153 นางสาวนิตยา สาลิกา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
87 45000154 นางนิโลบล อัครธรรม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
88 45000155 นางสาวนิสากร พุทธรักษา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
89 45000156 นางสาวบังอร เหรียญทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
90 45000157 นายบุญยรักษ์ สุราลัย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
91 45000158 นางสาวบุศรา เกตุกฤษ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
92 45000159 นางสาวบุศรินทร์ กันกลิ่น- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
93 45000160 นางสาวเบญจมาศ จึงจงจิตต์ - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
94 45000161 นางปณิธิ สุพรรณ - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
95 45000162 นางสาวประดับ ผลมานะ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
96 45000163 นางสาวประภัสรา สีมะสิงห์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
97 45000164 นางประภาพันธ์ ร่วมกระโทก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
98 45000165 นายประยงค์ ชื่นภิรมย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
99 45000166 นางสาวปรารถนา ขวัญบุญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
100 45000167 นางปรียา พานทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
101 45000168 นางปวริศา หาญคำ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
102 45000169 นางสาวปัณฑารีย์ แจ้งสว่าง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
103 45000170 นางสาวพนิดา วิวรรธน์อนันต์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
104 45000171 นางสาวพนิดา ศุภกา - 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
105 45000172 นางสาวพรรณี มานิตย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
106 45000173 นางสาวพ้องพรรณ ทรรพนันทน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
107 45000174 นางพัชรี นิลวดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
108 45000175 นางสาวเพ็ญสุดา ลิ้มศาสตร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
109 45000176 นางแพรว สารแดง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
110 45000177 นางไพจิตร ตันมาก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
111 45000178 นางสาวพรไพบูลย์ เหล่าภักดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
112 45000179 นางไพเราะ จิตต์จรูญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
113 45000180 นางภัทราภรณ์ เฉตวงษ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
114 45000181 นางสาวภัสรา กรโกษา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
115 45000182 นางภิญญา จินดาโชติ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
116 45000183 นางสาวมณฑา อิทธิสิริสิน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
117 45000184 พันจ่าเอกหญิงมัณฑนา ลิ้มภักดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
118 45000185 นางมาลัย ยอดประเสริฐ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
119 45000186 นางยุคลธร ลิ่มทองวิรัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
120 45000187 นางเยาวพา เฉ็งเจริญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
121 45000188 นางสาวรติรส ติรธรรมเจริญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
122 45000189 นางสาวรสสุคนธ์ กิจยะกานนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
123 45000190 นางรัชนี ผสมทรัพย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
124 45000191 นางสาวรุ่งนภา ทองทิพย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
125 45000192 นางสาวรุจิดา แซ่กัว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
126 45000193 นางเรณู คำแผง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
127 45000194 นางสาวลำดวน ยิ้มละมัย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
128 45000195 นางสาวเลิศลักษณ์ วสิกรัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
129 45000196 นางสาววนิสา สุวรรณกล่อม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
130 45000197 นางสาววันวิสา เสตพันธุ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
131 45000198 นางสาววารี สุขวัฒนานุกิจ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
132 45000199 นางวาสนา ศรีสุข- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
133 45000200 นางวิไลพร แสนสระน้อย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
134 45000201 นางวิสา ทองสำฤทธิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
135 45000202 นางวุฒฑนีย์ บุญณรังษี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
136 45000203 นางสาวศันสนีย์ ทองธรรมชาติ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
137 45000204 นางศิริพร แก้วเศวต- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
138 45000205 นางศิวิลัย อุดม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
139 45000206 นางสาวสิรินทิพย์ สิวะทรัพย์ทวี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
140 45000207 นางสาวกชพรรณ สุณาวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
141 45000208 นางสาวสมบูรณ์ บุญมั่นรัตนเจริญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
142 45000209 นางสมพร จามรนาค- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
143 45000210 นางสมพิศ ชวนะภูธร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
144 45000211 นางสาวสมหมาย ปัสสา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
145 45000212 นางสาวสายชล พึ่งมา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
146 45000213 นางชวิศรา เหลืองเจริญพัฒนะ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
147 45000214 นางสาวสุกัญญา หรั่งเจริญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
148 45000215 นางสาวสุชิน บุญประกอบ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
149 45000216 นางสุดจิต คำสำเภา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
150 45000217 นางสุดารัตน์ วิริยกิจจา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
151 45000218 นางสาวสุธิดา พูลสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
152 45000219 นางสาวสุพัตรา วรรณศิริ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
153 45000220 นางสาวสุพิศ ปิยะพิสุทธิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
154 45000221 นางสาวสุภาพร กระจายศรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
155 45000222 นางสาวสุภาพร สาลิกา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
156 45000223 นางสุภาภรณ์ เรียงวงษ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
157 45000224 นางสุมิตรา เกียรติเสรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
158 45000225 นางสุรี ศรีแก้วฟ้าทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
159 45000226 นางพัชรนันท์ ศรีประเสริฐ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
160 45000227 นางเสาวภา สวัสดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
161 45000228 นายอภิรัตน์ ประทีปจรัสแสง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
162 45000229 นางสาวอรณา ศรีสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
163 45000230 นางสาวอรทัย วงศ์สุวรรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
164 45000231 นางอรทัย ศรีสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
165 45000232 นางอานันญา เกตุตุ้ม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
166 45000233 นางสาวอุไรวรรณ ธรรมรักขิต- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
167 45000234 นางอุษา ชลวานิช- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29