เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44000001 นางสาวกรณิการ์ กันยาโม้- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
2 44000002 นางสาวกรนิดา ทิมสุกใส- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
3 44000003 นางสาวกรรณิกา แก้วมะโหสด - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
4 44000004 นางสาวกฤตชญา ศรีใสอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
5 44000005 นางสาวกฤษณา เอี่ยมสอาด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
6 44000006 นางกัญญา ปานสุวรรณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
7 44000007 นางสาวกัญญาวีร์ แก้วงาม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
8 44000008 นางสาวกัลยา ฉลองดำรงค์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
9 44000009 นางสาวกาญจนาพร ลิ้มเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
10 44000010 นางกาญจนี ศรีปัดถา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
11 44000011 นางสาวกานดา วิชาเงิน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
12 44000012 นายกิตติศักดิ์ ขันคำอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
13 44000013 นายเกรียงไกร ทุมพร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
14 44000014 นางสาวเกศรี ธรรมเที่ยง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
15 44000015 นางสาวเกศินี เพิ่มพูล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
16 44000016 นายโกเมน ควรหา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
17 44000017 นางสาวขนิษฐา พูลทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
18 44000018 นางสาวขนิษฐา สุรสิทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
19 44000019 นายขวัญชัย ตะบองเพ็ชร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
20 44000020 นางสาวจันทน์จิรา ธรรมสาลี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
21 44000021 นางสาวจันทร์จิรา คำเถื่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
22 44000022 นางสาวจันทร์จิรา อุดมขันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
23 44000023 นางจันทิมา ปานแดง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
24 44000024 นางสาวจันทิมา มาลัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
25 44000025 นางจิดาภา เบญจนาค- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
26 44000026 นางสาวจิตต์อัมพร อุณยเกียรติ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
27 44000027 นางสาวจิตติมาพร ทองโต- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
28 44000028 นางสาวจิรัสสา จิณวุฒิ - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
29 44000029 นางจิราภรณ์ เขาทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
30 44000030 นางสาวจุฑามาศ แสวงใส- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
31 44000031 นางเจริญศรี เพ่งพิศ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
32 44000032 นายเจษฎา บุญราศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
33 44000033 นางสาวฉัตรลดา ไพศาลเบญจพล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
34 44000034 นางสาวเฉิดฉาย จีนกลาง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
35 44000035 นางสาวชนกานต์ อุปถัมภานนท์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
36 44000036 นางสาวชนิกานต์ บัวเผื่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
37 44000037 นางสาวชนิตา ซิวประโคน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
38 44000038 นางสาวชลีนา ผิวเหลือง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
39 44000039 นางสาวชลีรัตน์ คงศิริ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
40 44000040 นางสาวชุมนุมพร วิริยะกิตติ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
41 44000041 นางสาวฐิติรัตน์ มณีน่วม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
42 44000042 นางสาวดาวัน นิลนนท์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
43 44000043 นางสาวดาหวัน รักความซื่อ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
44 44000044 นางสาวดุษฎี คำพูล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
45 44000045 นางดุษฎีพร อรุณศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
46 44000046 นางดุสิตา ลักษณะเลขา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
47 44000047 นางสาวตติยา เจริญชัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
48 44000048 นางสาวเต็มดวง วาระโว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
49 44000049 นางเตือนใจ แก้วประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
50 44000050 นางสาวเตือนใจ ใจดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
51 44000051 นางถนอมศรี ธนาวินิจเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
52 44000052 นางสาวทัศนีย์ ธรรมสุข- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
53 44000053 นางสาวทิพมาส ถันสูงเนิน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
54 44000054 นางสาวทิพย์วรรณ มณีรัตนอมร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
55 44000055 นางสาวทิพวรรณ ธรรมวิภาค- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
56 44000056 นางสาวธนาไพ สุขบรม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
57 44000057 นางธัญลักษณ์ สุริยะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
58 44000058 นางสาวนงนุช นามวงษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
59 44000059 นางสาวนงลักษณ์ เผื่อให้- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
60 44000060 นายนพพร บัวทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
61 44000061 นางสาวนภาพร คงทน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
62 44000062 นางนฤมล เกิดศรีทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
63 44000063 นางสาวนฤมล พิทยาพล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
64 44000064 นางสาวนฤมล วิฑูรย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
65 44000065 นางสาวนัตติยา หลงมาศ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
66 44000066 นางสาวนันทวัน ศิริวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
67 44000067 นางสาวนันทิยา ธวัชศักดิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
68 44000068 นางสาวนันทิยา น้ำชา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
69 44000069 นายนิพล มนตรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
70 44000070 นางสาวนุชนารถ ป้องแก้ว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
71 44000071 นางสาวนุสสรา ขวัญเมือง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
72 44000072 นางสาวบุญนำ กิมฮวย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
73 44000073 นางบุญเรือน ลิขิต- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
74 44000074 นางสาวบุปผา วะรามิตร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
75 44000075 นางสาวเบ็ญจมาส มงคลศรีสะอาด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
76 44000076 นางสาวปฐวี แสนคำวงค์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
77 44000077 นางปนัดดา คำมูล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
78 44000078 นางประทุม อาจราญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
79 44000079 นางสาวประภาศรี นิติการ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
80 44000080 นางสาวปราณี พรหมหู- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
81 44000081 นางสาวปราณี ศรีษะแก้ว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
82 44000082 นางสาวปรีดา แซ่อุ่ย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
83 44000083 นางสาวปัทมา ทรงโฉมอันดับ 1 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
84 44000084 นางปาริชาติ ศรีบุญเรือง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
85 44000085 นางสาวปิยมาลย์ มาลยเวช- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
86 44000086 นางสาวปิยวรรณ หอมหวล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
87 44000087 นางผ่องแผ้ว สรรพโชติ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
88 44000088 นายพนมไพร ตรีเวส- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
89 44000089 นางพนารัตน์ สิงหศิร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
90 44000090 นางพรนิภา จินดารัตน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
91 44000091 นางสาวพรพิมล อ่ำพิจิตร - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
92 44000092 นายพรภิรมย์ เสือแดง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
93 44000093 นางพรรณี วิริยรัตน์คุรุ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
94 44000094 นางสาวพรสุดา เรืองสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
95 44000095 นางสาวพัชรา จันทะโน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
96 44000096 นางพัชราภรณ์ สุนทรศิริ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
97 44000097 นางสาวพัชรินทร์ แพร่เมตตา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
98 44000098 นางสาวพัชรี กำพุด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
99 44000099 นางสาวพัชรี ศรีพิพัฒน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
100 44000100 นางสาวพัชรี เสน่ห์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
101 44000101 นางสาวพับพึง บุญมา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
102 44000102 นางพิไลพร ศรีเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
103 44000103 นางสาวเพ็ญนภา สมุทรเพรียว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
104 44000104 นางสาวไพพร จานแก้ว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
105 44000105 นางสาวภัทรพร โสมรักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
106 44000106 นางสาวภัธนี วงศ์วัฒนาวุฒิ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
107 44000107 นางสาวมธุรส วิจารณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
108 44000108 นายมนตรี ขุนอินทร์ทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
109 44000109 นางสาวมลฤดี ไชยแสงรัตน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
110 44000110 นางสาวมลฤดี มิตรภูมิวิบูลย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
111 44000111 นางสาวมาลัย กำเนิดดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
112 44000112 นางสาวมาลินี เจริญช่าง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
113 44000113 นางมาลี เดชฐิติ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
114 44000114 นางยุวดี เกรียงไกร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
115 44000115 นางสาวรัชณี พึ่งสำโรง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
116 44000116 นางสาวรัชนก จันทเกษม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
117 44000117 นางสาวรัชนีกร ประมาพันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
118 44000118 นางสาวรัตนธิดา สายแสง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
119 44000119 นางสาวรัตนา หอมทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
120 44000120 นางสาวรัศมี สิทธิพันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
121 44000121 นางสาวรำไพ หาญมนต์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
122 44000122 นางสาวลดารัตน์ วรุณดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
123 44000123 นางสาวลาวัณย์ พจน์อริยะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
124 44000124 นางสาวลำพู มีหนู- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
125 44000125 นางวชิรา ศิลาวรรณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
126 44000126 นางสาววนิดา เลิศศักดิ์ศรีสกุล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
127 44000127 นางสาววรรณทนา สมนึกประเสริฐ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
128 44000128 นางสาววรรณภา ชินะภัทรพงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
129 44000129 นางสาววรารัตน์ แดงอ่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
130 44000130 นางสาววรินดา สุขาจิตร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
131 44000131 นางสาววรินทร หอมจันทร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
132 44000132 นางวัชรี รัตนวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
133 44000133 นายวัฒนา พรหมคุณาภรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
134 44000134 นางสาววัณนิสา รัตโณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
135 44000135 นางสาววันทนา ธัญวนิช- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
136 44000136 นางสาววันเพ็ญ บุญรอด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
137 44000137 นางวันเพ็ญ มีรักษา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
138 44000138 นางวันรุ่ง สิทธิโกมลวรรณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
139 44000139 นางวัลลภา กิมะพันธุ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
140 44000140 นางสาววารีรัตน์ รื่นเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
141 44000141 นางสาววาสนา จุฑาทัศน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
142 44000142 นางวาสนา สุขเจริญพร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
143 44000143 นางวิภาดา สว่างเพาะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
144 44000144 นางสาววิภารัตน์ จันทร์ทะเขต- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
145 44000145 นางสาววิภาวัลย์ แซ่ลิ้ม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
146 44000146 นางสาววิมลศรี สมณา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
147 44000147 นางสาวศรัณยา ลูกรักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
148 44000148 นางศราณี คำแก้ว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
149 44000149 นางศรีนวล จุลกรรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
150 44000150 นางสาวศรียะตรา จิตตะกาญจน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
151 44000151 นางสาวศิริลักษณ์ แสงทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
152 44000152 นางศิริวรรณ ปุญญนิรันดร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
153 44000153 นางสาวศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
154 44000154 นางสาวศุภราภรณ์ ทิมทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
155 44000155 นางศุภัชญา ผาสุก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
156 44000156 นางสมพร ทำเนาว์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
157 44000157 นางสมพิศ ชูเชิด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
158 44000158 นางสาวสายรุ้ง ร่มรื่น- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
159 44000159 นางสาวสำรวย โพธิจันทร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
160 44000160 นางสาวสุกัญญา ด่านนิรภัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
161 44000161 นางสาวสุกัญญา ศรีเผือก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
162 44000162 นางสาวสุกัญญา สุรังษี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
163 44000163 นางสาวสุกัญญา ใหปะโท- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
164 44000164 นางสาวสุขใจ แซ่เล้า- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
165 44000165 นางสาวสุชาดา จันพิทักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
166 44000166 นางสุดารัตน์ นภาโชติ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
167 44000167 นางสุทราทิพย์ ภูมิทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
168 44000168 นางสาวสุทิศา เคนหา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
169 44000169 นางสุนันทา กมลาศัยกุล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
170 44000170 นางสาวสุพรรณี กฤษณา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
171 44000171 นางสาวสุพัตรา สุทารส- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
172 44000172 นางสุพิศตรา กิจตรณะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
173 44000173 นางสุภาพ ศิลารักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
174 44000174 นางสาวสุภิกา เสถียรพงษ์ - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
175 44000175 นางสุมนา เปิ่นวงษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
176 44000176 นางสาวสุรัตน์ดา วาระโว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
177 44000177 นายสุริยนต์ รูปเหมาะ - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
178 44000178 นางสาวสุรี บุหงารัตน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
179 44000179 นางสาวสุรีย์พร รัตนธำรงค์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
180 44000180 นางสาวสุวันดี บุญรัตน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
181 44000181 นางสาวสุวารี จันทเวสน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
182 44000182 นางสาวเสาวคนธ์ ตุ้มวิจิตร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
183 44000183 นางสาวเสาวลี บุญเพิ่ม - 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
184 44000184 นางสาวโสภา กลิ่นพยอม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
185 44000185 นางสาวหนึ่งหทัย ปั้นทรัพย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
186 44000186 นางสาวอภิญญา โซ่พลงาม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
187 44000187 นางสาวอมรรัตน์ สุปินราช- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
188 44000188 นางสาวอรไทย กุดสงฆ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
189 44000189 นางสาวอรุณี คงตระกูลศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
190 44000190 นางสาวอักษราภัค ปลอดมุสิก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
191 44000191 นางสาวอัญชลี ชัยอุด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
192 44000192 นางอัปสร หอกคำ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
193 44000193 นางอารีย์ หมุดธรรม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
194 44000194 นางสาวอิสราภรณ์ พรประเสริฐ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
195 44000195 นางสาวอุบลพันธ์ ภูเทียมศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
196 44000196 นางสาวอุมาพร นพตากุลอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
197 44000197 นางอุมาพร สุขทรัพย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
198 44000198 นางสาวเอื้อจิตร บุตรไทย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
199 44000199 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจตนิพิฐ นันทสุธา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29