เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43000001 นางกนกพร โชคดีทวีทรัพย์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
2 43000002 นางสาวกมลทิพย์ จำปาทิพย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
3 43000003 นางสาวกมลรัตน์ คำประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
4 43000004 นางสาวกรรณิกา ภูษาพริ้ว- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
5 43000005 นางสาวกรรณิกา ยะหัตตะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
6 43000006 นางสาวกรรนิกา บัญญัติ - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
7 43000007 นายกฤษณะ ทวีศรี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
8 43000008 นางสาวกฤษณา เขมา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
9 43000009 นางสาวกฤษณา ตั๊นวิเศษ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
10 43000010 นางสาวกฤษณา หารตันกูล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
11 43000011 นางสาวกัลยาณี ทองเจริญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
12 43000012 นางสาวกัลยาณี พรรณอินทร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
13 43000013 นางสาวกัลยาณี มะลิงาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
14 43000014 นางสาวกาญจนา ทองศิริ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
15 43000015 นางสาวกาญจนา ลอยแก้ว- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
16 43000016 นางสาวกาญจนา ศิริเกษ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
17 43000017 นางสาวกานต์พิชา งามตา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
18 43000018 นายเกรียงศักดิ์ บ้านแสน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
19 43000019 นางสาวแกมกาญจน์ อุ่นเจริญ - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
20 43000020 นางสาวขนิษฐา เรืองวงษ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
21 43000021 นางสาวขวัญใจ จันทร์แย้ม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
22 43000022 นางสาวขวัญเรือน สุขเสริม - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
23 43000023 นางสาวขวัญหทัย จารย์ลี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
24 43000024 นางสาวจรรยา อาจศิริ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
25 43000025 นางสาวจันทนา จันทมาลา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
26 43000026 นางสาวจันทร์ทิพย์ รัตนธรรม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
27 43000027 นางสาวจันทิพย์ สิวะทรัพย์ทวี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
28 43000028 นางสาวจันทิมา ศิริวัฒนาทร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
29 43000029 นางสาวจันทิมา อยู่สำราญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
30 43000030 นางสาวจิตรัตน์ดา พลอยเจริญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
31 43000031 นางสาวจินตนา จินดาศักดิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
32 43000032 นางสาวจินัฐตา ปัถมัง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
33 43000033 นางสาวจิรพรรณ กตัญญู- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
34 43000034 นางสาวจิราพร คำแย้ม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
35 43000035 นางสาวจุฑารัตน์ พยุงกิจ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
36 43000036 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชินกุลวงษ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
37 43000037 นางเจิมจิต สแนชแชล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
38 43000038 นางสาวฉวี ถาวงษ์กลาง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
39 43000039 นางสาวเฉลิมวรรณ พงษ์พานิช- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
40 43000040 นางสาวโฉมศรี ศรีชลเจริญกิจ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
41 43000041 นางสาวชวารี วุฒิวิทยาสกุลอันดับ 2 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
42 43000042 นางสาวชัชรีพร ชัยศิลป์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
43 43000043 นางสาวชัญญานุช นาคศรี - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
44 43000044 นายชัยวิชิต สีขาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
45 43000045 นางสาวชุติพร ฝัดศิริ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
46 43000046 นางสาวณัฐกานต์ บานสระ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
47 43000047 นางสาวดรุณี จันทศรี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
48 43000048 นางสาวดวงพร จันทรศรี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
49 43000049 นางดวงฤดี บัวสด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
50 43000050 นางสาวดาริน วรรณุสิทธิ์ - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
51 43000051 นางดารุณี งามขำ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
52 43000052 นางสาวตลับเพ็ชร แคล้วคลาด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
53 43000053 นางสาวทับทิม หน่อแก้ว- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
54 43000054 นางสาวทัศนี การวัฒนี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
55 43000055 นางทัศนี ปัญจะมงคล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
56 43000056 นางสาวทัศนีย์ จิตหวัง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
57 43000057 นางสาวทัศนีย์ โตปิติ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
58 43000058 นางสาวทัศนีย์ สุฎารี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
59 43000059 นางสาวทัศวรรณ ลี้ทักษ์พิมาย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
60 43000060 นางสาวทุติยาภรณ์ ก้อนสันทัด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
61 43000061 นางสาวธนาภา ธาตุอินทร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
62 43000062 นางสาวธิดารัตน์ เกตุงาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
63 43000063 นางธิรารัตน์ เทพาคำ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
64 43000064 นางสาวนงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
65 43000065 นางสาวนพมาศน์ สุวรรณโชติ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
66 43000066 นางสาวนพรดา พร้อมสันเทียะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
67 43000067 นางสาวนราทิพย์ ชึดนอก- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
68 43000068 นางสาวนฤมล แก้วเจริญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
69 43000069 นางสาวนฤมล ทิสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
70 43000070 นางสาวนวพรรษ โพธิ์แก้วสุกใส- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
71 43000071 นางสาวนัฎฐาภรณ์ ศรีศุภวุฒิ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
72 43000072 นางสาวนัฐยา กฤษณะกาฬ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
73 43000073 นางสาวนันทกา ขวัญสังข์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
74 43000074 นางนันทนา ทัศนียะเวช- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
75 43000075 นางสาวนันทาวดี ดีบุญมี ณ ชุมแพ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
76 43000076 นางสาวนันทิยา ธันยธร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
77 43000077 นางสาวนัยนา ฝ่ายสัจจา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
78 43000078 นางสาวนารินทร์ สำเริง - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
79 43000079 นางสาวน้ำทิพย์ อบนวล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
80 43000080 นางสาวน้ำผึ้ง ราหุละ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
81 43000081 นางสาวน้ำอ้อย เขียวแก้ว- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
82 43000082 นางสาวนิชนารถ ปานอ่ำ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
83 43000083 นางสาวนิตยา ช่อมณี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
84 43000084 นางนิภา คำสนิท- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
85 43000085 นางสาวนิภาภรณ์ ชำนาญเวช- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
86 43000086 นางนิ่มนวล ไชยวัฒนพันธุ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
87 43000087 นายนิรุติ อ่ำพิจิตร - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
88 43000088 นางสาวนิฤมล พวงชาติ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
89 43000089 นางสาวนิศาชล บุญกระเตื้อง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
90 43000090 นางสาวนิศารัตน์ ขำน้อย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
91 43000091 นางสาวเนตรนัฎดา เตชะตน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
92 43000092 นางสาวเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
93 43000093 นางสาวบังอร ดีสีทา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
94 43000094 นางสาวบุญตา นพชัย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
95 43000095 นางบุญยิ่ง แตงอ่อน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
96 43000096 นางสาวบุญเรือง สวัสดี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
97 43000097 นางสาวบุศรา ถิ่นสูง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
98 43000098 นางสาวบุษบา พูลเกตุ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
99 43000099 นางสาวเบญจมาศ พืชพันธ์ไพศาล อันดับ 1 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
100 43000100 นางสาวเบญจวรรณ นิวัฒน์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
101 43000101 นางสาวประนอม บุญมี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
102 43000102 นางสาวประภัสสร ผาสุข- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
103 43000103 นางประภาพรรณ ทาทอง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
104 43000104 นางปราณีต สังข์ทอง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
105 43000105 นางสาวปริศนา นันทวิสิทธิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
106 43000106 นางสาวปวีณา เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
107 43000107 นางสาวปัทมา เจริญสุข- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
108 43000108 นางปาริชาติ ชูนาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
109 43000109 นางสาวปิยะพร หอมจันทร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
110 43000110 นางสาวพรทิพย์ เงินก้อน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
111 43000111 นางสาวพรพรรณ ดาวแก้ว- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
112 43000112 นางสาวพรพรรณ ศึกษ์สมรรถ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
113 43000113 นางสาวพรรณทิพา นันทิสันติผล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
114 43000114 นางสาวพรฤดี คงมี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
115 43000115 นางสาวพรเลขา ชินวิชา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
116 43000116 นางพลับพลึง อุทัยพงษ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
117 43000117 นางพวงรัตน์ ศรีบุญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
118 43000118 นางสาวพัชรพร การปลื้มจิตต์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
119 43000119 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยนันท์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
120 43000120 นางสาวพัชรี พุกกะวรรณะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
121 43000121 นางพัชรี ศรีอุดร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
122 43000122 นางสาวพันนิภา จูคงทน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
123 43000123 นางพัสดา ชาญสมร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
124 43000124 นางสาวพิกุล เจริญสุข- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
125 43000125 นางสาวพิกุล พันธุ์เสน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
126 43000126 นางสาวพิกุลทอง รัตน์วิเศษอันดับ 2 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
127 43000127 นางสาวพิชญา(เสน่ห์) ชูสนุก- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
128 43000128 นายพิทักษ์ สุดครุฑ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
129 43000129 นางสาวพิมลวรรณ ศรีทวี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
130 43000130 นางสาวพิศมัย ลิทา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
131 43000131 นางสาวพิสมัย มงคลศรีสะอาด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
132 43000132 นางสาวเพ็ญทิพย์ แป้นศรี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
133 43000133 นางสาวไพวัล ศรีบุญเรือง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
134 43000134 นายไพศาล สาสมจิตต์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
135 43000135 นางสาวภาวรรณ ยุทธหาญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
136 43000136 นางสาวมณฑิรา พรหมสนิท- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
137 43000137 นางสาวมลทิรา คณาวงศ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
138 43000138 นางสาวมัลลิกา พรสงวนทรัพย์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
139 43000139 นางมัสลิน จันปุ่ม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
140 43000140 นางสาวมานิษา ด้วงเหม็น- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
141 43000141 นางสาวมารตรี ถีถาวร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
142 43000142 นางสาวมาลินี ยิ้มงาม - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
143 43000143 นางสาวมาลี พิมพ์แก้ว - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
144 43000144 นางสาวมิ่งขวัญ คุณธรรมอนันต์ - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
145 43000145 นางสาวยุพา โมนะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
146 43000146 นางสาวยุพิน รื่นพล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
147 43000147 นางสาวยุภา มีชัย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
148 43000148 นางสาวยุวดี ทนทาน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
149 43000149 นางสาวเยาวเรศ สายาสะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
150 43000150 นางรสสุคนธ์ มีพร้อม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
151 43000151 นายรังสรรค์ เจริญศรี - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
152 43000152 นางสาวรัชฎาพร บุญมา - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
153 43000153 นางสาวรัชดาวรรณ์ แดงสุข- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
154 43000154 นางสาวรัชนี จองจับ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
155 43000155 นางสาวรัชนีวรรณ พันเสนา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
156 43000156 นางสาวรัตน์วรัญ คัญทัพ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
157 43000157 นางสาวรัตนา เกิดก่อวงษ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
158 43000158 นางสาวรุ่งทิพย์ มั่งคั่ง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
159 43000159 นางสาวรุ้งทิพย์ สูนสมงาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
160 43000160 นางสาวรุ่งนภา ชลารักษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
161 43000161 นางสาวรุ่งรัตน์ ศฤงคาร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
162 43000162 นางสาวรุ่งราตรี รักษาพล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
163 43000163 นางสาวเรณู สมประสงค์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
164 43000164 นางสาวฤดีภรณ์ ยินดี - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
165 43000165 นางสาวลัดดา ยุทธนาถจินดา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
166 43000166 นางสาววงกต มามีไชย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
167 43000167 นางสาววรรณภา คุ้มยา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
168 43000168 นางสาววรรณิภา สุราฤทธิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
169 43000169 นางสาววรรลา เกตุเพ็ง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
170 43000170 นางสาววรี สากร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
171 43000171 นางสาววลัยพร แก้วกก- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
172 43000172 นางสาววัชราภรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
173 43000173 นางสาววัชรี พิกุลแย้ม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
174 43000174 นางวันเพ็ญ ถี่ถ้วน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
175 43000175 นางสาววันเพ็ญ นพกร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
176 43000176 นางสาววิจิตรา วิทูรางกูร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
177 43000177 นายวิชาญ ชาเครือ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
178 43000178 นายวิมล พรศิลป์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
179 43000179 นางสาววิลาวรรณ รอดมา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
180 43000180 นางวิลาวัณย์ ผาสุข- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
181 43000181 นางสาววิไลภรณ์ คำสิน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
182 43000182 นางศรินทร์ดา บุญทวี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
183 43000183 นางสาวศิริกัลยา เหง้าชัยภูมิ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
184 43000184 นางสาวศิริกาญ เหวียน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
185 43000185 นางศิริทิพย์ ติยะสุทธิพันธุ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
186 43000186 นางสาวศิริพร ทิพโยภาส- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
187 43000187 นางสาวศิริวรรณ แสงดา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
188 43000188 นายศุภชัย เหมะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
189 43000189 นางสาวโศภาลักษณ์ ศรีสุริยจันทร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
190 43000190 นางสาวสกาวรัตน์ แก้ววิเศษ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
191 43000191 นางสาวสนิท เนระแก- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
192 43000192 นางสาวสมพร ประคองกาย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
193 43000193 นางสาวสมพร ระมาด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
194 43000194 นางสาวสมพร ศรีทันดร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
195 43000195 นางสาวสมร อรัญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
196 43000196 นางสาวสมศรี เดชสง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
197 43000197 นางสาวสรญา เอื้อเฟื้อ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
198 43000198 นางสาวสลิตลา ทองประเสริฐ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
199 43000199 นางสาวสวลี คงรัตน์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
200 43000200 นางสาวสัญติญา ยืนยั่ง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
201 43000201 นางสาวสันทณา กันดิษฐ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
202 43000202 นางสาวสำเนียง พัจนา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
203 43000203 นางสาวสำรวม พูลสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
204 43000204 นางสาวสำอาง อนุรักษ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
205 43000205 นางสาวสิริพร ภัทรวงศ์วาณิชย์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
206 43000206 นางสาวสิริรัตน์ สุขศรี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
207 43000207 นางสาวสิริอัปสร เปล่งดีสกุล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
208 43000208 นางสาวสุกัญญา ยาสบู่- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
209 43000209 นางสาวสุขศรี มลสุวรรณ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
210 43000210 นางสาวสุจิตรา มูลจันทร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
211 43000211 นางสาวสุชิรา แก้วแจ่ม - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
212 43000212 นางสาวสุดาพร พรงาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
213 43000213 นางสาวสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
214 43000214 นางสาวสุทธิดา การทวี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
215 43000215 นางสาวสุนทราวรรณ์ อินชูรันต์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
216 43000216 นางสาวสุนิสา ชูฤทธิ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
217 43000217 นางสาวสุภัค เจริญนาน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
218 43000218 นางสาวสุภัสษร ชูมณี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
219 43000219 นางสาวสุภาณี ไกรกุล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
220 43000220 นางสาวสุมณฑา ชูดวง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
221 43000221 นางสาวสุมณฑา วาสะสิริ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
222 43000222 นางสาวสุรีภรณ์ สุวิรัตน์ - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
223 43000223 นางสาวสุรีรัตน์ มนต์ฤาษี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
224 43000224 นางสาวสุวรรณนาค ราชอาษา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
225 43000225 นางสุวรรณา ด้วงมหาสอน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
226 43000226 นางสาวสุวลี หมื่นมะเริง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
227 43000227 นางสาวสุวัลลีย์ เถาหล้า- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
228 43000228 นางสาวสุวิภา คัมภีโรสกุล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
229 43000229 นางสาวเสริมศรี ยิ่งเจริญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
230 43000230 นางสาวแสงเดือน พลชัย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
231 43000231 นายโสธร คำดวง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
232 43000232 นางโสภิต ณ ถลาง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
233 43000233 นางสาวโสมนัส นันทวิสิทธิ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
234 43000234 นางสาวหนึ่งฤทัย สรวมศิริ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
235 43000235 นายหรรษา นิลพรมมา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
236 43000236 นางสาวหัสยา สุมนัสเสถียร- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
237 43000237 นางสาวอนงค์ กัณหะ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
238 43000238 นางสาวอนันทพร วงษ์ปาน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
239 43000239 นายอนุกูล อุทจิตร์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
240 43000240 นายอภิชาติ จันทร์คลาย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
241 43000241 นางสาวอรทัย เส้นทอง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
242 43000242 นางสาวอรนุช อาจบัณฑิตกุล- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
243 43000243 นางสาวอรอนงค์ ท่าทราย- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
244 43000244 นางสาวอรัญญา พิมพ์เสนา - 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
245 43000245 นางสาวอริยาวรรณ วรรณสีทอง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
246 43000246 นางอรุณรัตน์ เจริญวัฒน์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
247 43000247 นางสาวอัญชลี ยศกรณ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
248 43000248 นางสาวอัมไพ ปิยะภาคุณวัฒน์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
249 43000249 นางสาวอาภรณ์ พร้อมพรั่ง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
250 43000250 นางอาภรณ์ เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
251 43000251 นางสาวอารีย์ ยีมูดา- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
252 43000252 นางสาวอาวดี ธนะคำดี- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
253 43000253 นางสาวอำไพ ทิสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
254 43000254 นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรกำจัด- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
255 43000255 นางสาวอุปถัมภ์ สุทธิหาญ- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
256 43000256 นางสาวอุลัยวรรณ คำโต- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
257 43000257 นางสาวอุษา ทิมงาม- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
258 43000258 นางสาวเอื้องอรุณ สรโยธิน- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
259 43000259 จ่าเอกสุมน สุกใส- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29