เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57000227 นางสาวกนกวรรณ ใจรัศมี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
2 57000228 นางสาวกนกวรรณ บัวชะตา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
3 57000229 นางสาวกนกวรรณ โสดา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
4 57000230 นางสาวกมลชนก ธรรมเกษร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
5 57000231 นางสาวกมลวรรณ ปากน้ำเค็ม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
6 57000232 นางสาวกมลวรรณ สระชมภู- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
7 57000233 นางสาวกรรณิการ์ ศูนย์กลาง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
8 57000234 นางสาวกัลยรักษ์ ดวงแสนโยอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
9 57000235 นางสาวกานดา เจริญสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
10 57000236 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทับวัน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
11 57000237 นางสาวกิตติรัตน์ ตะน้อย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
12 57000238 นางสาวกุรุพินท์ ศรีโคตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
13 57000239 นางสาวเกตุนภา ชาญด้วยกิจ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
14 57000240 นางสาวเกตุวลี สิทธิบุศย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
15 57000241 นางสาวขนิษฐา ล่วงเขต- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
16 57000242 นางสาวขวัญฤดี สีบวงษ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
17 57000243 นางสาวขัตติยา พรมโสภา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
18 57000244 นางสาวฆนาการ มณีกร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
19 57000245 นางสาวจริยา เนินหาด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
20 57000246 นางสาวจันทร์จิรา สุคนธรส- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
21 57000247 นางสาวจันทรา รวีโภชน์ศิริ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
22 57000248 นางสาวจันทิมา ทันใจ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
23 57000249 นางสาวจามจุรี บุญทศ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
24 57000250 นางสาวจิตราภรณ์ แซ่ตั๊ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
25 57000251 นางสาวจินตนา เตชะนอก- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
26 57000252 นางสาวจินตนา ระโหฐาน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
27 57000253 นางสาวจิราภรณ์ อ้นอารีย์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
28 57000254 นางสาวจิราภัทร เนื่องน้อย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
29 57000255 นายจิรายุ สำเนียงดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
30 57000256 นางสาวจุฑากาญจน์ ชิณพลอย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
31 57000257 นางสาวจุฑารัตน์ คุ้มคง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
32 57000258 นางสาวจุฑารัตน์ สามี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
33 57000259 นางสาวฉันท์นพคุณ มีศรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
34 57000260 นางสาวชญานัท ไชยสวรรค์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
35 57000261 นางสาวชฎาภรณ์ สุขเกื้อ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
36 57000262 นางสาวชนากานต์ ชุมภูอินตา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
37 57000263 นางสาวชนิดา ลี้ไพโรจน์กุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
38 57000264 นางสาวชนิสรา เงินมูล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
39 57000265 นางสาวชไมพร ใจดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
40 57000266 นางสาวชไมพร สีเผือก- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
41 57000267 นางสาวชลกร เชี่ยวเวช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
42 57000268 นางสาวชวัลกร ต้องทรัพย์อนันต์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
43 57000269 นางสาวชุลีพร วิริยะกิจ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
44 57000270 นางสาวโชติรัตน์ จงอุทัยไพศาล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
45 57000271 นางสาวฐิตินันท์ รักษาการ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
46 57000272 นางสาวฑิฆัมพร บัวคลี่- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
47 57000273 นางสาวณัฏธิดา ชัยชล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
48 57000274 นางสาวณัฐฐิกาล อ้วนคำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
49 57000275 นางสาวณัฐยา โภคพิพัฒน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
50 57000276 นางสาวณิชกุล ปรัญญาภิมุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
51 57000277 นางสาวดาริน ศรีเคลือบ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
52 57000278 นายเดชาวัต ธรรมดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
53 57000279 นางสาวถิรนันท์ สดีวงษ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
54 57000280 นายทรนง นักคุ่ย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
55 57000281 นางสาวธยธร บัวเล็กอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
56 57000282 นางสาวธรทิพย์ หนาแน่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
57 57000283 นางสาวธวัลรัตน์ ผดุงพงษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
58 57000284 นางสาวธัญสิริ แซ่ลิ้ม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
59 57000285 นางสาวธารารัตน์ บุญมั่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
60 57000286 นางสาวธีรวรรณ จันทร์คุ้มอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
61 57000287 นางสาวนริศรา คุ้มราศรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
62 57000288 นางสาวนริศรา ผลพุฒิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
63 57000289 นางสาวนริศรา ศรีวิรัญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
64 57000290 นางสาวนฤมล สังข์สุวรรณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
65 57000291 นางสาวนฤวรรณ ชาวเวียง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
66 57000292 นางสาวนันทนา เกษโกวิทอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
67 57000293 นางสาวนันทวัน เฉลยพจน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
68 57000294 นางสาวน้ำทิพย์ สุขกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
69 57000295 นางสาวนิภาวรรณ เฉวียงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
70 57000296 นางสาวนิศารัตน์ ศรเดช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
71 57000297 นางสาวนุสรา ผายผัน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
72 57000298 นางสาวบุศลิษา หัตถกรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
73 57000299 นางสาวเบญจวรรณ บุญรังษี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
74 57000300 นางสาวเบญจวรรณ ผลเจริญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
75 57000301 นางสาวเบญจวรรณ ยุเจริญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
76 57000302 นางสาวปฏิญญา ประมวลทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
77 57000303 นายปฏิภาณ สมประสงค์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
78 57000304 นางสาวปฐมพร พลเยี่ยม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
79 57000305 นางสาวปนัดดา พรวาปี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
80 57000306 นางสาวปนัดดา ร่วมมงคล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
81 57000307 นางสาวประไพพิมพ์ ชูเวช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
82 57000308 นางสาวปรียานุช โรจน์โยธินพิพัฒน์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
83 57000309 นางสาวปัทมา กงแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
84 57000310 นางสาวปัทมา ตอรบรัมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
85 57000311 นางสาวปัทมาศ ขวัญมั่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
86 57000312 นางสาวปานฤทัย วงษ์อุดดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
87 57000313 นางสาวปาริฉัตร แซ่เอี๋ยว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
88 57000314 นางสาวปาหนัน เทียนยุธ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
89 57000315 นางสาวปิยธิดา กมลธรรม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
90 57000316 นางสาวปิยะชาติ อุทธจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
91 57000317 นางสาวผกาวดี หน่ายคอน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
92 57000318 นายพนมพร เหล่าบุตรศรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
93 57000319 นางสาวพนิดา เข็มทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
94 57000320 นางสาวพรธิดา เรือนเพ็งอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
95 57000321 นางสาวพรพรรณ จัตตุลาภา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
96 57000322 นางสาวพรพิมล เพียรชอบ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
97 57000323 นางสาวพรวิภา กำธรสาลี- 15 สิงหาคม 2558