เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55000001 นางสาวกนกวรรณ โพไทร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
2 55000002 นางสาวกมลชนก สืบนุช- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
3 55000003 นางสาวกรกช เวชกามา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
4 55000004 นายกฤตภาส วงค์ศรีชา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
5 55000005 นางสาวกัญญารัตน์ แสนกล้าอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
6 55000006 นายกิตติพล เสนาพรม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
7 55000007 นายกีรติ ทุมชะ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
8 55000008 นางสาวกุสุมา บุญตรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
9 55000009 นางสาวจินตนคติ วรรณวิจิตร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
10 55000010 นางสาวจิรภา เนื่องไชยยศอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
11 55000011 นางสาวจุรีรัตน์ สุขรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
12 55000012 นางสาวเจนจิรา เดชขันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
13 55000013 นางสาวชัชรินทร์ ทองเปี่ยม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
14 55000014 นางสาวฐาปนี ยอดขำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
15 55000015 นางสาวฐิตินันท์ นาคสินธุ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
16 55000016 นางสาวดวงกมล คันโธ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
17 55000017 นางสาวดาวใจ ตั้งพรโชติช่วง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
18 55000018 นางสาวเดือนนภา บุญจันทร์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
19 55000019 นางสาวทวีพร มงคลจิตต์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
20 55000020 นางสาวเทพสุดา กระจ่างอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
21 55000021 นางสาวธนัชญา กกนอก- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
22 55000022 นางสาวธนาภรณ์ เขจรศาสตร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
23 55000023 นางสาวธาวินี เกียรติศรศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
24 55000024 นางสาวธิดารัตน์ ณุวงษ์ศรีอันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
25 55000025 นางสาวนภัสชา มายนต์อันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
26 55000026 นางสาวนุชนาฐ ฐานมั่น- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
27 55000027 นางสาวนุชนารถ ผลจันทร์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
28 55000028 นางสาวเนตรนภิส สิทธิสุวรรณ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
29 55000029 นางสาวบุณฑริกา สินธุประเสริฐ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
30 55000030 นางสาวเบญจภรณ์ จันทนพ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
31 55000031 นางสาวปทุมวัลย์ สติแน่น- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
32 55000032 นางสาวปนัดดา ไตรยราช- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
33 55000033 นางสาวปิยวรรณ รัตนอร่าม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
34 55000034 นางสาวปิยะนุช จันทร์ขาว- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
35 55000035 นางสาวพยอม แจ่มกลาง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
36 55000036 นางสาวพิชญาภา แสวงสาย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
37 55000037 นางสาวพิมลพรรณ เนื่องชมภู- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
38 55000038 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญรักษา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
39 55000039 นางสาวภัทรกันย์ เซี่ยงอึ๋ง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
40 55000040 นางสาวมนสิการ ศรีละโพธิ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
41 55000041 นางสาวมานิตา สวนเลิศ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
42 55000042 นางสาวรสสุคนธ์ หอมเนียม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
43 55000043 นางสาวรัชยากร ป้องขวัญ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
44 55000044 นางสาวรัตนา ปัตตรัย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
45 55000045 นางสาวลักษ์คณา งามขำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
46 55000046 นางสาววนัชพร หาญมนต์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
47 55000047 นางสาววนาลี เจริญกัลป์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
48 55000048 นางสาววรางคณา พัฒนกิจ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
49 55000049 นางสาววาทินี แนวพะนา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
50 55000050 นางสาววิภาวรรณ โพธิรักษ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
51 55000051 นางสาววิมลรัตน์ วงษาบุตร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
52 55000052 นายวุฒิโชค นิกรบัว- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
53 55000053 นางสาวศริษา แสนสุข- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
54 55000054 นางสาวศศิธร เฉวียงอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
55 55000055 นายศิริชัย กุลจันทร์ศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
56 55000056 นางสาวศิริพร ทองเฟื่อง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
57 55000057 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ทึก- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
58 55000058 นางสาวศิริวรรณ วงค์แสงสอนอันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
59 55000059 นางสาวศุภารนันท์ คำกรฤาชา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
60 55000060 นางสาวสมทรง โพธิ์ศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
61 55000061 นางสาวสมฤดี แสงศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
62 55000062 นางสาวสรินทร มูลสาร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
63 55000063 นางสาวสวัสดิวรณ์ ไชยสัตย์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
64 55000064 นายสิทธิพล บรรเทิงศักดิ์ศิริอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
65 55000065 นางสาวสิริมา มั่นคง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
66 55000066 นางสาวสุชาดา แก่นจันทร์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
67 55000067 นางสาวสุนันทา สังฆเวช- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
68 55000068 นางสาวสุนันทา สาสูงเนินอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
69 55000069 นางสาวสุพัตรา โรจนัสถ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
70 55000070 นางสาวสุภาวดี ยมน้อย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
71 55000071 นางสาวโสภิตรา เชิดชูศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
72 55000072 นายอนุชา คงเพชรพะเนาอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
73 55000073 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์พล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
74 55000074 นางสาวอรฑิชา อัตตภาพอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
75 55000075 นางสาวอริศรา เลิศศิริสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
76 55000076 นางสาวอวยพร เจริญสุข- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
77 55000077 นางสาวอัปสร วรรณสุข- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
78 55000078 นางสาวอาทิตยา ตั้งวงษ์พุทธิกุล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
79 55000079 นางสาวอารีรัตน์ สุนทอง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
80 55000080 นายอิสระ ไชยพร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
81 55000081 นางสาวอุษณี ต่างหู- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
82 55000082 นางสาวโอภาพร สิงห์คะ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
83 55000158 นางสาวพิมลฉัตร อ่องแจ่ม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29