เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52000096 นางสาวกนกวรรณ แก้วแจ่ม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
2 52000097 นางสาวกนกวรรณ เพ็งแจ่มอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
3 52000098 นางสาวกมลทิพย์ เชื้อชาติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
4 52000099 นางสาวกรรณิการ์ ดวงเดือน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
5 52000100 นางสาวกรรณิการ์ ศิริโต- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
6 52000101 นางสาวกาญจนา กมลรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
7 52000102 สิบเอกหญิงกาญจนา พรมมาอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
8 52000103 นางสาวกาญจนา พลดงนอก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
9 52000104 นางสาวกัชรีญ์ญา ศรีรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
10 52000105 นางสาวกิ่งแก้ว บุตยาพงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
11 52000106 นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
12 52000107 นายกิตติวัฒน์ ใสยเวช- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
13 52000108 นางสาวกีรติภัทร ดีนาน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
14 52000109 นางสาวกุสุมาลย์ มีพืชน์อันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
15 52000110 นางสาวเกตุนรินทร์ บุญคล้าย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
16 52000111 นางสาวเกศสุดา หอมขจร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
17 52000112 นางสาวเกษสุดา ชาภักดีอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
18 52000113 นางสาวแก้วตา บรรลุสันติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
19 52000114 นางสาวขัตติยา อาสนเสวตร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
20 52000115 นางสาวขันทอง มุ่งปั่นกลาง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
21 52000116 นางสาวจรรยา คันทจันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
22 52000117 นางสาวจันทร์เพ็ญ แต้มงาม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
23 52000118 นางสาวจันทร์สุดา เหมาะสมาน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
24 52000119 นางสาวจันทิรา เรียงทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
25 52000120 นางสาวจิณวัตร จันครา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
26 52000121 นางสาวจิรวรรณ ร่อนเร่- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
27 52000122 นางสาวจิราพร แสงงาม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
28 52000123 นางสาวจิฬาลักษณ์ สุภาพ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
29 52000124 นางสาวเจนจิรา บุญน้อย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
30 52000125 นางสาวแจ่มจันทร์ จิตรเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
31 52000126 นางสาวชฎาภรณ์ แสงสิงห์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
32 52000127 นางสาวชณัฐดา อุดม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
33 52000128 นางสาวพัชญ์สิตา ไตรธรรมสมิทธ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
34 52000129 นางสาวชุติมา มโนรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
35 52000130 นางสาวกัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
36 52000131 นางสาวฐิติกร สาสังข์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
37 52000132 นางสาวฐิติรัตน์ ขันวงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
38 52000133 นางสาวฑริกาญจน์ จันทะเสน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
39 52000134 นางสาวณัฏฐา ดวงตา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
40 52000135 นางสาวณัฐกานต์ อนันต์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
41 52000136 นางสาวณัฐินี ณัฐนรากร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
42 52000137 นางสาวดวงใจ แท่นรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
43 52000138 นางสาวดวงเดือน วันเพ็ญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
44 52000139 นางสาวดาวรรณ เผื่อนสูงเนิน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
45 52000140 นายถิรพงศ์ โพธิสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
46 52000141 นางสาวทศพร เพ็งแก่นแท้- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
47 52000142 นางสาวทัศนีย์ สุโท- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
48 52000143 นางสาวทิพย์วรรณ สุพร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
49 52000144 นางสาวทิพยา โนนใหญ่- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
50 52000145 นางสาวทิพวรรณ ญาติพันธ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
51 52000146 นางสาวทิพวรรณ เพ็งปลั่ง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
52 52000147 นางสาวทิวารัตน์ เอมโอด- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
53 52000148 นายเทวัญ เจริญทวี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
54 52000149 นางสาวเทียนทอง สงวนงาม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
55 52000150 นางสาวธัญญลักษณ์ โลนุสิทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
56 52000151 นางสาวธัญญารัตน์ นิจสุข- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
57 52000152 นางสาวธันย์ชนก แก้ววงศา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
58 52000153 นางสาวธิญาดา ไชยรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
59 52000154 นายนครินทร์ สุวรรณแสง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
60 52000155 นางสาวนงนารถ โตสกุล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
61 52000156 นางสาวนราวดี ดำรงค์ดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
62 52000157 นางสาวนฤทัย เพ็งธรรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
63 52000158 นางสาวนวพร สวนแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
64 52000159 นางสาวนวลทิพย์ ทาคำห่อ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
65 52000160 นางสาวนัชชา เสนอบ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
66 52000161 นางสาวนันทวัน ศิริวรรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
67 52000162 นางสาวนาตยา เกื้อกูลอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
68 52000163 นางสาวนิตยา จันเทศอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
69 52000164 นางสาวนิตยาภรณ์ หิรัญรังษี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
70 52000165 นางสาวนิภาวรรณ ประเทศตุ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
71 52000166 นางสาวนิรมล มีฤทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
72 52000167 นางสาวนุชนาท เย็นแม้น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
73 52000168 นางสาวบรรจง เจนจัดการ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
74 52000169 นางสาวบุปผา คำเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
75 52000170 นางสาวเบญจวรรณ นาจำปาอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
76 52000171 นางสาวใบเฟิร์น พูลเกษม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
77 52000172 นางสาวปรมาภรณ์ เตือนจิตต์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
78 52000173 นางสาวปรีดาพร รุ่งเรือง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
79 52000174 นางสาวปวีณา ภูเกษอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
80 52000175 นางสาวปิยภา สุนีย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
81 52000176 นางสาวปิยวรรณ การนิยม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
82 52000177 นางสาวไปรมา คำมี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
83 52000178 นางสาวผกาทิพย์ บุญศรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
84 52000179 นางสาวพรนิดา โคกกลาง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
85 52000180 นางสาวพรพรรณ จันทโชติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
86 52000181 นางสาวพรรลรัตน์ เหล็กเพชร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
87 52000182 นางสาวพรศิริ ชอบชล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
88 52000183 นางสาวพอตา สุขสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
89 52000184 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ปลั่ง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
90 52000185 นางสาวพัชรินทร์ ปัจฉิม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
91 52000186 นางสาวพัชรี โลประโคน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
92 52000187 นางสาวพัชรี หาญจันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
93 52000188 นางสาวพัชรีย์ อินทา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
94 52000189 นางสาวพัชรียา โรจนัสถ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
95 52000190 นางสาวพัทนินทร์ สันตยากร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
96 52000191 นางสาวพันทิพา บุญญานุสนธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
97 52000192 นางสาวพิมประพา บัวสี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
98 52000193 นางสาวเพ็ญนภา ทันธอัถต์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
99 52000194 นางสาวแพรวนภา สีทา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
100 52000195 นางสาวภัทรา อบเพ็ชร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
101 52000196 นางสาวภาณุรัตน์ บำรุงกิจ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
102 52000197 นางสาวภาวิณี ทองนพ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
103 52000198 นางสาวมณี ทอนไธสง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
104 52000199 นางสาวมณีรัตน์ แสนสบาย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
105 52000200 นางสาวมะลิดา กรรณลาอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
106 52000201 นางสาวมัตติกา การบุญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
107 52000202 นางสาวมัตติกา แก้วใส- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
108 52000203 นายเมธี สุรวิทย์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
109 52000204 นางสาวเมวิกา พุฒจันทึก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
110 52000205 นางสาวเมษาวดี รันทร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
111 52000206 นางสาวยุวดี งอมสงัด- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
112 52000207 นางสาวยุวดี รัตนาธรรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
113 52000208 นางสาวยุวารี สารีพันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
114 52000209 นางสาวเยาวภา จิตดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
115 52000210 นางสาวรัตนาภรณ์ ครุฑสังข์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
116 52000211 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์พรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
117 52000212 นางสาวรุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
118 52000213 นางสาวแรมจันทร์ จาริย์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
119 52000214 นางสาวลมัย ศรีวงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
120 52000215 นางสาววนิดา ศรวิชัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
121 52000216 นางสาววรนาฎ วุฒิเป็ก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
122 52000217 นางสาววรรณภา ประยงค์หอมอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
123 52000218 นางสาววรรณภา เภาแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
124 52000219 นางสาววรรณภา เสาเวียง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
125 52000220 นางสาววรรณวิภา เนาเพ็ชร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
126 52000221 นางสาววรรณศิริ ประจันโน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
127 52000222 นางสาววรรณา มนทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
128 52000223 นางสาววรรณิภา งามจันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
129 52000224 นางสาววราทิพย์ ดวงแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
130 52000225 นางสาววราลี คณะพันธ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
131 52000226 นางสาววลัยพร โจมสติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
132 52000227 นางสาววาณี ศรีภักดิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
133 52000228 นางสาววิชุดา สุวรรณปราณี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
134 52000229 นางสาววิภาดา ชนะงามอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
135 52000230 นางสาววิภาพร เทศขันธ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
136 52000231 นางสาววิมลรัตน์ ลำเฟือย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
137 52000232 นางสาววิลาวรรณ พลลี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
138 52000233 นางสาววิไลวรรณ หาญเดช- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
139 52000234 นางสาววิวรรณธนา ซอยสกุล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
140 52000235 นางสาววิสุธาสินี เทพแสง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
141 52000236 นางสาวศริญญา พงษ์มณี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
142 52000237 นางสาวศรินทรา ผลมาลี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
143 52000238 นางสาวศันสนีย์ ศิลาชัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
144 52000239 นางสาวศิรินันท์ ใจนวน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
145 52000240 นางสาวศิริพร แก้วแดง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
146 52000241 นางสาวศิริพร จิตรเอื้อ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
147 52000242 นางสาวศิริพร พิมศรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
148 52000243 นางสาวศิริพร มากพงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
149 52000244 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์เลิศ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
150 52000245 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกุล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
151 52000246 นางสาวศิริวรรณ ตุ้มสุวรรณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
152 52000247 นางสาวสมฤดี ใยพันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
153 52000248 นางสาวสมฤทัย ชื้นชุ่มอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
154 52000249 นางสาวสราญจิต บุษบงค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
155 52000250 นางสาวสลักจิตร เทียมสำโรง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
156 52000251 นางสาวสาคร ลำภา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
157 52000252 นางสาวสุกัญญา กฤษณะกาฬ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
158 52000253 นางสาวสุกัญญา แก่นจันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
159 52000254 นางสาวสุกัญญา พรหมอุ่น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
160 52000255 นางสาวสุกัญญา พิระชัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
161 52000256 นางสาวสุจินต์ กะจะเดิม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
162 52000257 นางสาวสุทธาทิพย์ ทุมมี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
163 52000258 นางสาวสุนิษา ละดา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
164 52000259 นางสาวสุนิสา ดีทน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
165 52000260 นางสาวสุนีย์ คำพินิจ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
166 52000261 นางสาวสุพัชรี ค้ำคูณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
167 52000262 นางสาวสุภา คำมะฤทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
168 52000263 นางสาวสุมาลี ศรีโท- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
169 52000264 นายสุเมธ มงคลศรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
170 52000265 นายสุรัตน์ คำภาทู- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
171 52000266 นางสาวเสาวภา เล็กวงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
172 52000267 นางสาวโสระยา ซื่อตรง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
173 52000268 นางสาวหทัยรัตน์ ชวัติชัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
174 52000269 นางสาวหัทยา ไขคำภา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
175 52000270 นางสาวหัสยา เรืองรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
176 52000271 นางสาวเหนือธิดา ทุ่งส่วย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
177 52000272 นางสาวอธิญา ก้อนคำ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
178 52000273 นายอภิชัย ปราบภัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
179 52000274 นางสาวอภิญญา สุขในศิลป์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
180 52000275 นางสาวอมรรัตน์ กลางมณี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
181 52000276 นางสาวอมรรัตน์ ไตรพิพัฒน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
182 52000277 นางสาวอมราภรณ์ แสงงาม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
183 52000278 นางสาวอรทัย บัวหอม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
184 52000279 นางสาวอรพรรณ บุญลือ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
185 52000280 นางสาวอรภากร เข็มทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
186 52000281 นางสาวอรวรรณ ศรีวงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
187 52000282 นางสาวอ้อมเดือน วิเศษฤทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
188 52000283 นางสาวอังสนา ผ่องมณี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
189 52000284 นางสาวอัจฉราภรณ์ ผักไหม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
190 52000285 นางสาวอัฌฌานันท์ สาเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
191 52000286 นางสาวอัญชลี โปร่งจิตรอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
192 52000287 นางสาวอัญมณี มณีนิล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
193 52000288 นางสาวสุกฤตา สัมมา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
194 52000289 นางสาวอุไรภรณ์ ศรีนวล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
195 52000290 นางสาวศศิธร รัมมะนี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
196 52000291 นางสาวชลธิชา ชลวุฒิ- 21 พฤษภาคม 2553 อนุมัติ
197 52000292 นางสาวพรทิพย์ รจนัย- 21 พฤษภาคม 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29