เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51000016 นายกมล สุริหะ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
2 51000023 นางสาวกรรณิกา ยอดยิ่ง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
3 51000030 นางสาวกรรณิกา สะใบบาง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
4 51000047 นางสาวกาญจนา ลันวงษา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
5 51000054 นางสาวคนิษฐา ครองยุทธ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
6 51000061 นางสาวจรรจิรา วิทย์วรานุกูล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
7 51000078 นางสาวจรรยา จันทสิทธิ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
8 51000085 นางสาวจันทนา แจ้งจิตต์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
9 51000092 นางสาวจันทร์เพ็ญ อังชุนอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
10 51000108 นางสาวจิตรลดา สมหมาย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
11 51000115 นางสาวจินตนา คงศิริกำแหง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
12 51000122 นางสาวจิรนันท์ กุลฉวะอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
13 51000139 นางสาวจิรภาส เทพจันทร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
14 51000146 นางสาวจิรานันท์ ลหุตานนท์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
15 51000153 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์โตทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
16 51000160 นางสาวชณิศา รัตนประสบ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
17 51000177 นางสาวชนิดา บุญพิทักษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
18 51000184 นางสาวณัฐพร ศิลปวุฒิอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
19 51000191 นางสาวดุจเดือน เมธสุทธิ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
20 51000207 นางสาวเตือนใจ ดีดสี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
21 51000214 นางสาวทัศนีย์ ทักษิณาจารี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
22 51000221 นางสาวทัศนีย์ สิงหสกุลไกร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
23 51000238 นางสาวทิพยสุดา ปฏิญาณกุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
24 51000245 นายเทวิน ถนอมญาติ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
25 51000252 นางสาวธรรมรัตน์ หงษา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
26 51000269 นางสาวธิดารัตน์ เสนอินทร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
27 51000276 นางสาวนริชชญา หาดแก้วอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
28 51000283 นางสาวนันทนิตย์ เจนสัญญายุทธ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
29 51000290 นางสาวนันวิภา สุวรรณเกตุ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
30 51000306 นางสาวน้ำฝน พุ่มแจ้- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
31 51000313 นางสาวนีรชา จวนรุ่ง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
32 51000320 นางสาวบุญฑริกา ธรรมเกษร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
33 51000337 นางสาวบุศริยา บัวสมุย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
34 51000344 นางสาวเบญจา บุญล้อมอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
35 51000351 นางสาวปนัดดา วิลัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
36 51000368 นางสาวปรียา แก้วประทีป- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
37 51000375 นางสาวปรียาภรณ์ หอมช่วงทรัพย์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
38 51000382 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดีสุทธิ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
39 51000399 นางสาวปิยวรรณ ชมภูสว่างอันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
40 51000405 นางสาวปิยะวรรณ เกาะเสม็ด- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
41 51000412 นางสาวพรพรรณ ตองอ่อน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
42 51000429 นางสาวพรรณี จำปานิล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
43 51000436 นางสาวพันธิพา จารนัย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
44 51000443 นางสาวภาวนา พนารักษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
45 51000450 นางสาวมณีรัตน์ สุขสอาดอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
46 51000467 นางสาวมัชฌิมา กาบปี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
47 51000474 นางสาวมัทนา รัตนแสงอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
48 51000481 นางสาวมุกดา ชมภู- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
49 51000498 นางสาวรัชนี จากศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
50 51000504 นางสาวรุ่งทิวา ชัยมาด- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
51 51000511 นางสาวฤทัยชนก แสงมณี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
52 51000528 นางสาวลัดดาวัลย์ ป้อมทะเล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
53 51000535 นางสาววนัชพร ใหม่โสภาอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
54 51000542 นางสาววนิดา ประกอบสุข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
55 51000559 นางสาววรรณภา ฟักสอาด- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
56 51000566 นางสาววรรณิศา แก้วละมุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
57 51000573 นางสาววรัญญา ชลธารกัมปนาทอันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
58 51000580 นางสาววัชรียา มลิวัลย์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
59 51000597 นางสาววันเพ็ญ ปันเขตร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
60 51000603 นางสาววารุณี มีสบาย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
61 51000610 นางสาววาสนา ผลสุข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
62 51000627 นางสาววิลาวรรณ คำคง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
63 51000634 นางสาวศิริพร ประไพ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
64 51000641 นางสาวศิริวรรณ สระแก้ว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
65 51000658 นางสาวศิริวัฒนา เศษสุข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
66 51000665 นางสาวสนธยา ประวาฬ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
67 51000672 นางสาวสมจิตร สุทธิวงศ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
68 51000689 นางสาวสลีตา ถาวร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
69 51000696 นางสาวสาวิตรี สีดา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
70 51000702 นางสาวสุคนธ์ แสงทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
71 51000719 นางสาวสุชาดา ชำปฏิอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
72 51000726 นางสาวสุดธิดา เพียวแมน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
73 51000733 นางสาวสุดารัตน์ แสงใส- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
74 51000740 นางสาวสุดาวัลย์ เคนเหลา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
75 51000757 นางสาวสุธาทิพย์ เสถียรเขต- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
76 51000764 นางสาวสุภาพร มงคลหมู่- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
77 51000771 นางสาวสุภาพรรณ ผลสุข- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
78 51000788 นางสาวสุมานี หิรัญรัตน์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
79 51000795 นางสาวสุรีวรรณ รินนุโยคอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
80 51000801 นางสาวสุวดี โกสูงเนิน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
81 51000818 นางสาวหทัยรัตน์ แพน้อย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
82 51000825 นางสาวอนงค์ ชินวงษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
83 51000832 นางสาวอมรา แถวเนิน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
84 51000849 นางสาวอรุณี สุขยิ่ง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
85 51000856 นางสาวอังคณา วัฒนสิทธิ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
86 51000863 นางสาวอัญญารัตน์ มณทะศก- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
87 51000870 นางสาวอารยา รัตนหิรัญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
88 51000887 นายเอกดนัย ทักษ์คีรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29