เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101194 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542-ป.ตรี(ต่อเนื่อง2ปี) : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43000410 นางสาวกนกวรรณ รอดผล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
2 43000411 นางสาวกรพินธุ์ ม้าแก้ว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
3 43000412 นางกฤตยา คล้ายปาน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
4 43000413 นางสาวกัญญา ศรีเปารยะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
5 43000414 นางสาวกัญญารัตน์ หวังข้อกลาง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
6 43000415 นางสาวกัลยา ประดุจชนม์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
7 43000416 นางสาวคมขำ จันทร์ทรงกลด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
8 43000417 นางจงรักษ์ คนจริง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
9 43000418 นางสาวจรรยา สุวรรณรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
10 43000419 นางสาวจริยา ทวิอินทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
11 43000420 นางจินตนา พรงาม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
12 43000421 นางสาวจิรพา ปิติพัฒน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
13 43000422 นางสาวจุฑารัตน์ คำแพง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
14 43000423 นางสาวจุฬาลักษณ์ หล่มเหลา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
15 43000424 นางสาวฉวีวรรณ์ หมั่นกิจ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
16 43000425 นางสาวฉัตรชนม์ กมลกลาง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
17 43000426 นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีเส็ง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
18 43000427 นางสาวชัญญา โคกกระชาย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
19 43000428 นางสาวดวงพร ศรีพรหม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
20 43000429 นางสาวทนุนันท์ โซ่เงิน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
21 43000430 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒน์เสรีกุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
22 43000431 นางสาวเทียนทอง ชื่นบาน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
23 43000432 นางสาวธัญลักษณ์ ปาสาเน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
24 43000433 นางสาวนภภรณ์ ชัยสกุลกาญจน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
25 43000434 นางนฤมล เทียนทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
26 43000435 นางนวลน้อย วัฒนะพานิช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
27 43000436 นางสาวนวลศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
28 43000437 นางนันทิยา พุ่มพงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
29 43000438 นางสาวน้ำอ้อย จันทวี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
30 43000439 นางนิธิภรณ์ เพชรล้ำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
31 43000440 นางนิธิมา ศิลปสาร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
32 43000441 นางสาวนุชรา เครือพานิช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
33 43000442 นางสาวบุญมา สีสอาด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
34 43000443 นางสาวบุษบา บัวหลวง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
35 43000444 นางสาวปาริชาติ เกตุษา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
36 43000445 นางสาวปิ่นสุข ศรีใส- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
37 43000446 นางสาวปิยะนุช ไตรนาครัตนกุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
38 43000447 นางสาวพนิจดา เขื่อนไชย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
39 43000448 นางสาวพัชริน ขนาบแก้ว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
40 43000449 นางสาวพัชรี ศรีมงคล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
41 43000450 นางสาวเพชริน ศรีสุขใส- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
42 43000451 นางเพ็ญพรรณ์ จิตรมั่น- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
43 43000452 นางเพียงใจ ถาวรคุณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
44 43000453 นางสาวภัทรพร กัลยา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
45 43000454 นางสาวภัทรียา พุ่มลำดวน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
46 43000455 นางสาวยมนา อุไรมาลย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
47 43000456 นางเยาวภา สมสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
48 43000457 นางสาวเยาวลักษณ์ อบอุ่น- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
49 43000458 นางสาวรัตเกล้า สุขศิลป์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
50 43000459 นางสาวรินนภา พลอยเขียว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
51 43000460 นางสาวรุ่งนภา วงษ์พานิช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
52 43000461 นางรุ่งเรือง อินโท่โล่- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
53 43000462 นางวงเดือน ธรรมสุนทร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
54 43000463 นางสาววรพร ปัญญา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
55 43000464 นางสาววราภรณ์ สมรักษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
56 43000465 นางสาววริศรา จันทร์อาภาส- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
57 43000466 นางสาววัชรี วงศ์วรวิวัฒน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
58 43000467 นางสาววันชาติ แวดล้อม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
59 43000468 นางวารี ฉลาดคิด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
60 43000469 นางวารี ฤทธิ์งาม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
61 43000470 นางสาววิมล มุสิการยกูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
62 43000471 นางสาววิไล อารีรุ่งเรือง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
63 43000472 นางสาวศรีนวล เอมพิทักษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
64 43000473 นางศรีรัตน์ ฟองน้ำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
65 43000474 นางสาวศรีวรรณ ทองศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
66 43000475 นางสาวศศิเพ็ญ นาคบริสุทธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
67 43000476 นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
68 43000477 นางศิริรัตน์ เผื่อนทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
69 43000478 นางสาวศินีนารถ หาญบุ่งคล้า- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
70 43000479 นางสนม เกรียงไกร ณ พัทลุง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
71 43000480 นางสาวสมคิด เมาหวล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
72 43000481 นางสาวณัฐกมล ทองทา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
73 43000482 นางสมพิศ วงษ์จันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
74 43000483 นางสารี่ เทศดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
75 43000484 นางสาวสุกัญญา มุ่งจิต- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
76 43000485 นางสาวสุกัญญา เหล่าพันนา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
77 43000486 นางสาวสุกัญญา อนุญาหงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
78 43000487 นางสาวสุกัญญา อ่อนน้อม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
79 43000488 นางสาวสุกันยา ชุมทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
80 43000489 นางสาวสุกัลยา ใจมั่น- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
81 43000490 นางสาวสุขฤทัย รัตนวงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
82 43000491 นางสาวสุคนธ์ ภูจำนงค์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
83 43000492 นางสุดา บุญปก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
84 43000493 นางสาวสุนันท์ คะณาวรรณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
85 43000494 นางสาวสุนันท์ สวนแย้ม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
86 43000495 นางสุนันทา ชอบธรรม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
87 43000496 นางสาวสุพัตรา แก่นสาร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
88 43000497 นางสุมาลี อรุณเพลิด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
89 43000498 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
90 43000499 นางสุวรรณี พันชนะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
91 43000500 นางสาวเสาวคนธ์ ศิริมาก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
92 43000501 นางสาวหทัยรัตน์ ชาติมนตรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
93 43000502 นางอนงรักษ์ เป็นมงคล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
94 43000503 นางสาวอรวรรณ วารีรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
95 43000504 นางสาวอังคณา บุตรชาดา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
96 43000505 นางสาวอังคณา รจนากูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
97 43000506 นางสาวอัจฉรา เหมะธุลิน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
98 43000507 นางสาวอาทิตยา ทองเชื้อ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
99 43000508 นางสาวอุดมลักษณ์ คงอ่อน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
100 43000509 นางนงเยาว์ ธรรมสวัสดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
101 43000510 นางอภิญญา ด้วงทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29