เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47000010 นางสาวกาญจนา สีขาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
2 47000027 นางสาวเกษร ฉันคนุช- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
3 47000034 นางสาวขนิษฐา คำกำเนิด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
4 47000041 นางสาวขวัญฤทัย อุ่นอ่อนอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
5 47000058 นางสาวขันทิวา วรเลิศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
6 47000065 นางสาวจริยา เอี่ยมสะอาด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
7 47000072 นางสาวจุไรลักษณ์ เจตอารีทรัพย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
8 47000089 นางสาวโชติมา รื่นรวย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
9 47000096 นางสาวฐิติพร วิทยศักดิ์พันธุ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
10 47000102 นางสาวณัฐรวี ริศศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
11 47000119 นางสาวดวงหทัย ฟองเกิด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
12 47000126 นางสาวเดือนแรม ยศปัญญาอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
13 47000133 นางสาวทองพูน วิสีปัตย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
14 47000140 นางสาวธนิสา กองม่วง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
15 47000157 นางสาวนันทนี ธรรมรังรอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
16 47000164 นางสาวนิภาพร สมตัว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
17 47000171 นางสาวนุจรี พ่วงสมบัติอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
18 47000188 นางสาวแน่งน้อย หิรัญรักษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
19 47000195 นางสาวเบญจพร โกศัลวิตร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
20 47000201 นางสาวปราฤณี ไชยหนองหว้า- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
21 47000218 นางสาวปวีณา ดวงจันทร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
22 47000225 นางสาวณัฐนันท์ ไวยนันท์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
23 47000232 นางสาวพรรณา พานทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
24 47000249 นางสาวพรรณี วารีรัตน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
25 47000256 นายพัฒนะ เกตุอ่อน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
26 47000263 นางสาวพิชญ์ชนก แสงพงษ์ชัย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
27 47000270 นางสาวพิรุณ ชอบชน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
28 47000287 นายไพรัช มิ่งมีไชย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
29 47000294 นางสาวภรัณญา ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
30 47000300 นางสาวอธิศนันท์ โพธิ์เงิน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
31 47000317 นางสาวมัณฑนา เนื่องจำนงค์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
32 47000324 นางสาวยุพาธร เสือเฒ่า- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
33 47000331 นางสาวเยาวพร เจริญยิ่ง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
34 47000348 นางสาวลินดา กังสันเทียะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
35 47000355 นางสาววราภรณ์ แสงย้อย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
36 47000362 นางสาววารุณี บุญประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
37 47000379 นางสาววาสนา อาบสุวรรณ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
38 47000386 นางสาววิภาวรรณ ปุณศรีอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
39 47000393 นางสาวศรีตลา จรัสดำรงค์วัฒน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
40 47000409 นางสาวศิรินภา โสมกลาง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
41 47000416 นางสาวศิรินันท์ กุลนะวะณิชย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
42 47000423 นางสาวศิริวรรณ อนันต์นาวีอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
43 47000430 นางสาวศิวรัตน์ พรมวงษ์ษา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
44 47000447 นางสาวสารินี อินทโส- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
45 47000454 นางสาวสุนิสา แตงกูล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
46 47000461 นางสาวสุพัตรา น้อยมิ่ง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
47 47000478 นางสาวสุพัตรา ศรีนวล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
48 47000485 นางสาวสุวรรณี รักษาชีพ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
49 47000492 นางสาวสุวรรณี ดวนใหญ่- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
50 47000508 นางสาวหฤทัย นภาโชติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
51 47000515 นายอภิวัฒน์ จันแปรน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
52 47000522 นางสาวอมรรัตน์ หนามพรม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
53 47000539 นางสาวอรัญญา ดีหลาย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
54 47000546 นางสาวอัจฉรา ศรีคงรักษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
55 47000553 นางสาวเอวิกา คังคะวิสุทธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
56 47000560 นางกรรณธิมา ทับละ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
57 47000577 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมธีระนันท์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
58 47000584 นางสาวกอบกุล งามละออ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
59 47000591 นางสาวกาญจนา แก้วม่วง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
60 47000607 นางกิตติยากร คงธนาคมธัญกิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
61 47000614 นางสาวกิติยา ต้นสิน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
62 47000621 นางสาวแก้วตา ชลสินธ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
63 47000638 นางครินท์ เจริญผล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
64 47000645 นางสาวจรีรัตน์ พันธ์ทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
65 47000652 นางสาวจันทนา สุขรัตน์อมรกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
66 47000669 นางจันทร์ทิพย์ รัตนเบ็ญจะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
67 47000676 นางจันฤดี มหาโยธา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
68 47000683 นางสาวจารุวรรณ์ ปัสเสนะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
69 47000690 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
70 47000706 นางฉวีวรรณ เลื่อนเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
71 47000713 นางสาวฉัตรา สร้อยศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
72 47000720 นางสาวฉิมมาลี ธรรมมา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
73 47000737 นางชุติมา เข้งนุเคราะห์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
74 47000744 นางสาวญาณิศา บ่อสารคาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
75 47000751 นางณัฐธิดา จ้อยใย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
76 47000768 นางดรุณี ปลดเปลื้อง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
77 47000775 นางดวงเนตร กองสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
78 47000782 นางสาวธำรงลักษณ์ หวลกระจาย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
79 47000799 นางสาวนภาพร พันสุ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
80 47000805 นางสาวนฤมล ทักษิณาจารย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
81 47000812 นางน้ำอ้อย บับพาน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
82 47000829 นางสาวนิตทรา กิจพิทักษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
83 47000836 นางเนาวรัตน์ เตชะมา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
84 47000843 นางสาวบวรวรรณ ชะม้ายกลาง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
85 47000850 นางสาวบัญจภัทร จันทร์สวัสดิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
86 47000867 นางบุญส่ง ไชยเคน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
87 47000874 นางสาวบุปผา รุ่งเดช- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
88 47000881 นางบุษกร จันทร์คลาย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
89 47000898 นางเบญจภรณ์ ซิ้มเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
90 47000904 นางสาวเบญจมาศ วิสริส- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
91 47000911 นางสาวเบญจมาส ใจดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
92 47000928 นางสาวเบญจวรรณ สกลศุภรัตน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
93 47000935 นางสาวปนัดดา เกยไชย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
94 47000942 นางประทีป หอมศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
95 47000959 นางประทุม ศรีเพชร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
96 47000966 นางสาวประเทือง ใยเยี่ยม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
97 47000973 นางประภาศิริ หงษ์สมดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
98 47000980 นางสาวปาริชาติ ด่านตรวจสัตว์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
99 47000997 นางสาวปิ่นมณี เสนาะสันต์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
100 47001000 นางสาวเปรมฤดี โสกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
101 47001017 นางสาวพรทิพย์ ถนอมวัฒน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
102 47001024 นางสาวพรทิพย์ เธียรกุศล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
103 47001031 นางสาวพรทิพย์ ยุทธหาร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
104 47001048 นางพัชรินทร์ บัวแย้ม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
105 47001055 นางเพ็ญนี พูลชาติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
106 47001062 นางไพรัตน์ อินทร์แก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
107 47001079 นางสาวภณิดา ชาลีนันทศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
108 47001086 นางสาวภรภัทร พลโสภา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
109 47001093 นางภาวิณี ครุธศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
110 47001109 นางมะณี เครือวงษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
111 47001116 นางมาลัย น้ำมะลิ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
112 47001123 นางสาวมุมตัส นรินทร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
113 47001130 นางยุพิน แสงขาว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
114 47001147 นางระพีพร สัมภัตตะกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
115 47001154 นางรุ่งฤดี ใจนา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
116 47001161 นางรุจิรา ขำคง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
117 47001178 นางสาวลัดดา ทับรัตนกุล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
118 47001185 นางสาววรรณา บุญอาภา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
119 47001192 นางสาววัลยา วิสุทธิวรรณ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
120 47001208 นางวาริณี โกสิยารักษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
121 47001215 นางวิภา ใจผ่อง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
122 47001222 นางวิภาพร เจริญพร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
123 47001239 นางสาววิมลพรรณ ช่อรัก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
124 47001246 นางวิรัช ภัทรวรกาญจน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
125 47001253 นางสาววิรัญญา เชยสวรรค์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
126 47001260 นางวิราศิณี รตนะสิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
127 47001277 นางศรีจันทร์ ชุ่มจิตต์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
128 47001284 นางศศกร ประพัฒน์ทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
129 47001291 นางสาวศศิธร มงคลใหม่- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
130 47001307 นางสาวศันสนีย์ แม้นกระโทก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
131 47001314 นางศิริวรรณ เดชดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
132 47001321 นางศุภรัตน์ โสมาบุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
133 47001338 นางสาวสมถวิล อยู่สอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
134 47001345 นางสมศรี ยศมงคล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
135 47001352 นางสมหญิง ละมั่งทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
136 47001369 นางสาวสวนีย์ ใจกล้า- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
137 47001376 นางสาวสายฝน สิงภิรมย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
138 47001383 นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรมุณี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
139 47001390 นางสุกัญญา เพ็ชรรัตน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
140 47001406 นางสาวสุกัญญา สุวิถี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
141 47001413 นางสุขฤทัย สุภาพ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
142 47001420 นางสาวสุดที่รัก ตันยี่หงวน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
143 47001437 นางสาวสุทธินี โวหาร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
144 47001444 นางสุพัตรา พันอินากูล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
145 47001451 นางสุมนฤดี โตแย้ม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
146 47001468 นางสุมาลี สกุลรักษา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
147 47001475 นางสุมาวดี ศรีเพชร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
148 47001482 นางสุวิมล มะลิขาว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
149 47001499 นางอชิมา ชุนเกาะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
150 47001505 นางสาวอรวรรณ เดโช- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
151 47001512 นางสาวอรอุมา ใจดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
152 47001529 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
153 47001536 นางสาวอัชราภรณ์ อัตถาหาร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
154 47001543 นางอัมพร ธรรมลิขิต- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
155 47001550 นางศิราณี แพทย์นุสนธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
156 47001567 นางสาวจันทิมา ฟักบาง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29